Doküman No
RTEÜ.EP. 0001
Yayın Tarihi
21.05.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

Program ve ders içeriklerini iç ve dış paydaş görüşlerini dikkate alarak hazırlayan, nesnel, şeffaf ve etkin bir değerlendirme sistemi oluşturup program yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktıları arasında bütünlüğü sağlayan, staj ve uygulama imkânlarını artırmak için kamu, özel sektör ve sanayi işbirliğini geliştirerek öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini artıran,

Aktif öğrenmeyi destekleyen eğitim öğretim modelinin uygulanabilmesi amacıyla öğretim elamanlarının yetkinliklerini geliştiren ve tüm programlarda akreditasyon çalışmalarını yürüterek uluslararası standartlarda eğitim öğretim hizmeti sunan,

Öğrencilerin etkin katılımının sağlandığı araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüterek bölgenin, ülkenin ve tüm insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan,

Eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekler nitelikte elektronik ve basılı bilgi kaynaklarını öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacılarına sağlayarak, zengin kütüphane hizmeti sunan,

Öğrenci merkezli eğitim öğretim anlayışı ile uluslararası standartlarda eğitim öğretim hizmeti sunarak, sorgulayan, araştıran, öğrenen, bilgiyi işleyerek değer üreten, uygulama becerilerine sahip, işgücü piyasasının beklentilerine uygun, nitelikli, girişimci bireyler yetiştirmek.