Doküman No
MMF.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

MF

Faaliyet Giderleri

Araştırma- Geliştirme Faaliyetleri ve Eğitim- Öğretim Faaliyetlerin in sürdürülebili rliğini sağlamak

Fakülte fiziki altyapısının yetersiz olması riski

--------------------------

1- Artan öğrenci talebi

2-Aktif edilen bölüm sayısındaki artışidar

3-Akademik personelin ihtiyaca binaen niceliksel olarak artışı

4- Araştırma altyapısının geliştirilmesi

5- Yapı işleri ve Teknik Dairesi Başkanlığının bütçesinin sınırlı olması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Üniversitemi z stratejik plan kapsamında Fakülteye gerekli laboratuvarl ar, çalışma ofisi ve derslikler için yeni plan ve programları n yapılması sağlanacakt ır

2- Üniversitemi zde bulunan diğer mevcut fiziksel alt yapının tespiti

8

8

64

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

MF

Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Mühendislik Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sağlanacak ve destek sağlayacak birimle ortak hareket edilecektir

3- Yapı işleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından üniversitemi z bütçesi dahilinde mevcut imkanlara ek olarak yeni ek fiziksel ortamların oluşturulma sı için çalışmalar yapılacaktır

Yönlendirici Kontroller: 1 - Üniversite üst yönetimi ve senatosunu n bilgilendirilm esi sağlanacakt ır

2- Üniversite ilgili daire başkanlıklar ı ile durum tespit çalışmaları yapılacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

MF

Faaliyet Giderleri

Eğitim Öğretim Faaliyetlerin in sürdürülebili rliği

Stajer Öğrencilerin işe giriş ve çıkış tarihlerinin SGK ya zamanında bildirilememesi riski

--------------------------

1-SGK bilgi sisteminden kaynaklanan sistem hataları

3-Giriş yapan personelin işlem ve takip hataları

4-İlgili bölüm staj komisyonlarından staj başvuru evrakının zamanında gelmememsi

5-Staj başvuru evrakının hatalı hazırlanması

6-SGK sistemine giriş için paket programın yazılı olmaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Üniversitemi z Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulaca k paket program sayesinde ilgili işlemlerin takibi sistemsel olarak gerçekleştiril mesi sağlanacakt ır

2- İlgili öğrenci işleri personeline eğitim verilmesi sağlanacakt ır

3- Staj komisyon üyelerine eğitim verilmesi sağlanacakt ır

4- Öğrencilere ilgili dönemde staj komisyonu

9

6

54

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

MF

Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Mühendislik Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

tarafından bilgilendirm e toplantısı yapılacaktır

Yönlendirici Kontroller: 1 - İlgili Bölüm staj komisyonlar ının bilgilendirilm esi sağlanacakt ır

2- Öğrencilerin staj yönergesi ile ilgili bilgilendirilm esi sağlanacakt ır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

MF

Faaliyet Giderleri

Araştırma Geliştirme Faaliyetlerin in sürdürülebili rliği.

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında görev yapan Araştırma Görevlilerinin Görev Süresi ve Lisansüstü azami eğitim süresinin takip edilememesi riski

--------------------------

1-Lisansüstü eğitim bilgilerindeki değişiklikleri ilgili öğretim elemanı tarafından zamanında verilmemesi.

2-*İlgili öğretim elemanı tarafından yapmış olduğu bilimsel faaliyetlerin zamanında verilmemesi.

3-İlgili öğretim elemanı tarafından yıllık süre uzatım sözleşmesinin yenilenmesi için ilgili bölüm başkanlığına süre uzatım dilekçesinin zamanında verilmemesi.

4-İlgili Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanı tarafından süre uzatım faaliyet raporunun onaylanmasının aksaması.

5-İlgili Bölüm Sekreterliği tarafından süre uzatım dilekçesi ve faaliyet raporunun zamanında bildirilmemesi.

6-Azami lisans üstü

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -  Üniversitemi z Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulaca k paket program sayesinde ilgili kişilerin takibi sistemsel olarak gerçekleştiril mesi sağlanacakt ır

2- 50/d kapsamında bulunan öğretim Elemanların ın eğitim bilgilerinde ki değişiklikleri ilgili bölüm başkanlıklar ına bildirmeleri sağlanacakt ır

3- İlgili birimler arasındaki koordinasy

8

6

48

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

MF

Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Mühendislik Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eğitim süresi takibi için elektronik bilgi sistemi kapsamında takip programının olmaması.

on sağlanacakt ır

 

Yönlendirici Kontroller: 1 - İlgili Öğretim Elemanların ın bilgilendirilm esi sağlanacakt ır

2- Üniversitemi z senatosu'nu n 08.05.2019 tarih ve 130 sayılı kararı ilgili öğretim elemanların a duyurulması sağlanacakt ır.