Doküman No
FEF.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

FEF

Faaliyet Giderleri

Kalite Yönetim Sistemlerini n Birimde uygulanmas ı

Kalite Yönetim Sisteminin İşletilmemesi riski.

--------------------------

1-İş Akışlarının güncel tutulmaması.

2-Organizasyon Şemasının güncel tutulmaması.

3-WEB sayfasının güncel tutulmaması.

4-Personel yetkilendirlerinin düzgün yapılmaması ve takip edilmemesi.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Fakülte için denetim yapması.

Yönlendirici Kontroller: 1 -Dekanlık ve Bölümlerde bilgilendirm e toplantıları düzenlemek .

2-Sosyal medya araçlarıyla bilgilendirm e yapmak.

6

5

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FEF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

FEF

Faaliyet Giderleri

Alanında nitelikli bireyler yetiştirmek

Yetkin ve yeterli sayıda Eğitim-Öğretim kadrosunun olmaması riski.

 

--------------------------

1- Ülkenin  ekomik durumu.

2-İlgili Üst Kurulların kadro tahsis etmemesi.

3-Liyakat esaslarına uyulmaması.

4-Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmemesi.

Kabul Etmek

---------------

6

4

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FEF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

FEF

Faaliyet Giderleri

Alanında nitelikli bireyler yetiştirmek

Yetkin ve yeterli sayıda Eğitim-Öğretim kadrosunun olmaması riski.

 

--------------------------

1- Ülkenin  ekomik durumu.

2-İlgili Üst Kurulların kadro tahsis etmemesi.

3-Liyakat esaslarına uyulmaması.

4-Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmemesi.

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altnda olduğundan Dekanlığımı zca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştir meyecektir.

6

4

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FEF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

FEF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirmede başarılı olamama riski

--------------------------

1- Ders iş yüklerinin sağlıklı biçimde belirnememesi

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altnda olduğundan Dekanlığımı zca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştir meyecektir.

6

4

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FEF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

5

FEF

Faaliyet Giderleri

Alanında nitelikli bireyler yetiştirmek

Eğitim-Öğretim programlarının tasarlanması, güncellenmesi ve uygulamasındaki başarılı olmama riski.

--------------------------

1- Tüm paydaşlardan sağlıklı görüş alınamaması.

2- Alt yapıdaki eksikliklerin olması nedeniyle programın verimli ve sağlıklı uygulanamaması riski.

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altnda olduğundan Dekanlığımı zca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştir meyecektir.

6

4

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FEF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

6

FEF

Faaliyet Giderleri

Faaliyet giderlerinin maksimum seviyede azaltıması

Giderlerimizin beklenenden fazla olması riski

--------------------------

1- Öğrenci sayımızın fazla olması.

2- Fakülte binamızın birden fazla birime hizmet etmesi.

3- Fakülte binasında ve Fakülte laboratuvarlarındaki teçhizatlarda beklenmedi karızaların meydana gelmesi.

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altnda olduğundan Dekanlığımı zca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştir meyecektir.

4

4

16

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FEF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

7

FEF

Faaliyet Giderleri

Araştırma çalışmaların ın evrensel standatlarda olması

ARGE Çalışmamalarının istenen düzeyde olmaması riski.

--------------------------

1-Sanayi ve Üniversite iş birliğinin yapılamaması.

2-Bölgenin ekonomik durumu.

3-Bilimsel çalışmaların Üniversitenin ilgili Birim tarafından desteklenmemesi.

Kabul Etmek

---------------

3

4

12

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FEF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.