Doküman No
GSTMF.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

 

 

1

GSTM F

Faaliyet Giderleri

Fakültemize tasarım ve planlama stüdyosu yapılması.

Fakültemizin tasarım ve planlama stüdyosunun olmaması riski

--------------------------

1-Projelerin zamanında tamalanamaması

2-Dış paydaşlara destek verilememesi,

3-Mezun duruma gelmiş öğrencilerle aktif çalışma orta bulunamaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Fakültemizd e bulunan diğer mevcut fiziksel alt yapının tespiti ve istenilen fiziki koşulların takibini sağlamak.

Yönlendirici Kontroller: 1 - Üniversite üst yönetiminin bilgilendirilm esi sağlanacakt ır

2- Üniversitemi zin ilgili daire başkanlıklar ıyla durum tespit çalışmaları yapılacaktır

9

9

81

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

GSTMF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

2

GSTM F

Faaliyet Giderleri

Fiziki ve teknolojik alt yapının iyileştirilmes ini sağlamak

Fiziki alt yapının fakültenin ihtiyaçlarını karşılamaması riski

--------------------------

Teknolojik ve fiziki alt yapının uygun olmaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Üniversitemi z stratejik planı kapsamında , Fakültemize sera, laboratuvar, Peyzaj Planlama ve Tasarım Ofisi ve Derslikler için yeni plan ve programları n yapılması sağlanacakt ır

2- Üniversitemi zde bulunan diğer mevcut fiziksel alt yapının tespiti yapılacak ve destek sağlayacak birimlerle ortak hareket edilecektir.

 

Yönlendirici Kontroller: 1 - Üniversite

10

8

80

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

GSTMF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üst yönetiminin bilgilendirilm esi sağlanacakt ır

2- Üniversitemi zin ilgili daire başkanlıklar ıyla durum tespit çalışmaları yapılacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

GSTM F

Faaliyet Giderleri

Fakültemize bitki üretim sera alanının yapılması.

Fakültemiz bitki üretim sera alanının olmaması riski

--------------------------

1-Farklı alanlarda üretilen bitkilerin sağlıklı koşullarda yetiştirilememesi

2-Öğrenci uygulama alanının kısıtlı olması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Üniversitemi z stratejik planı kapsamında ; Fakültemize ait sera yapımının yeni plan ve programlara dahil edilmesini sağlamak.

Yönlendirici Kontroller: 1 - Üniversite üst yönetiminin bilgilendirilm esi sağlanacakt ır

2- Üniversitemi zin ilgili daire başkanlıklar ıyla durum tespit çalışmaları yapılacaktır

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

GSTMF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.