Doküman No
FTRYO.RA. 0002
Yayın Tarihi
06.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

FTRYO

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim- öğretim hizmeti sunmak

İdari Personel sayısınız yetersiz olması riski.

--------------------------

1- Yüksekokulumuz idari personellerinden Bilgisayar İşletmeni Mehmet Fatih EMİRALİOĞLU'nun tayin nedeniyle gidişi,

2- Üniversitemize verilen açıktan atama kadrolarının yetersiz olması, dolayısıyli birimimize personel verilememesi.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Üst yönetim ile iletişim sağlanarak idari personel eksikliğinin iş ve işlemlerimizi n ne şekilde olumsuz olarak etkilediğinin anlatılması,

8

8

64

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FTRYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

FTRYO

Faaliyet Giderleri

Öğrenci merkezli eğitim öğretimin sürdürülmes i

Öğrencilerin Yaz Stajı yapmak için uygun yer bulamaması riski.

--------------------------

1- Staj yapacak öğrenci sayısının fazla olması,

2- Staj yapacak öğrencilerin staj formlarını yüksekokulumuz öğrenci işlerinden zamanında alıp staj yapacakları kuruma onaylatmamaları,

3- İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde staj yapmak isteyen öğrencilerin bireysel başvurularının kabul edilmemesi,

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Öğrencilerin güz yarıyıl ortasında toplu mesaj, duyuru v.b. şekilde bilgilendirilm eleri

2-Staj formlarını geç kalmadan zamanında birim öğrenci işlerinden almalarının sağlanması

7

8

56

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FTRYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

FTRYO

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Staj yapan öğrencilerin SGK girişlerinin zamanında yapılamaması riski.

--------------------------

1- İdari personelin yetersiz olması,

2- Staj yapan öğrenci sayısının fazla olması,

3- Öğrencilerin farklı zamanlarda staj yapmak istemeleri

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Birimimiz tarafından belirlenen staj tarihlerine öğrenciler tarafından dikkat edilmesi konusunda öğrencilere gerekli bilgilendirm elerin zamanında yapılması.

2- Bu hususta bir aksaklığa meyden verilmemesi için staj giriş tarihleri ile ilgili bir takvim yapılması.

3- Herhangi bir nedenle staja başlayamay an öğrencilerin birimimiz öğrenci işlerine ivedi olarak bilgi vermelerinin sağlanması

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FTRYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

FTRYO

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Yüksekokulumuzun bodrum katının dere seviyesinde olması riski.

--------------------------

Bina inşaatının yapılırken temelinin dere seviyesinde yapılmış olması.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Periyodik olarak logar ve mazgalların temizliğinin yapılması,

2- Güneysu İlçe belediyesi ile iletim sağlanarak ihtiyaç duyulduğun da lagar ve mazgalların vidanjör ile temizlenme sinin sağlanması.

8

6

48

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FTRYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

5

FTRYO

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Öğrencilerimizin ulaşım riski.

--------------------------

1- Yüksekokulumuzun bulunduğu Güneysu İlçesinde KYK yurdu ve özel yurtların olmamayışı,

2- Güneysu İlçesinde bulunan diğer orta öğretim öğrencileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin bir kısmının Rize merkezden gelmesi nedeniyle özellikle sabah mesai saatleri başlama zamanlarında toplu ulaşım araçlarının zaman zaman yetersiz kalması.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Ders saatlerinin sabah 08'den 09'a alınması,

2-Güneysu İlçe Toplu taşıma kooperatifi ile iletişime geçerek özellikle sabah saatlerinde servis sayısının arttırılması,

İhtiyaç olduğunda öğrencilerin toplu bulundukları yerlere araç gönderilmes inin ssağlanmas ı.

7

6

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FTRYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

6

FTRYO

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Ar-Ge çalışmalarının yetersiz olması riski.

--------------------------

1- Ödeneklerin yetersiz olması,

2- Akademik personeli teşvik edici faaliyetlerin bulunmaması.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Akademik personelin Ar-Ge çalışmaları konusunda teşfik edici faaliyetlerin yapılması

6

6

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FTRYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

7

FTRYO

Faaliyet Giderleri

Alanında tercih edilen bir yükseköğret im kurumu olmak

Ders bilgi paketlerinin zamanında oluşturulmaması riski.

--------------------------

Ders bilgi paketlerinin zamanında oluşturulması ve güncellenmesi için birim komisyonu oluşturularak takibinin yapılmaması.

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Ders bilgi paketlerinin zamanında oluşturulma sı için birim komisyonu kurulması.

5

6

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FTRYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.