Doküman No
FUBYO.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

FUBY O

Faaliyet Giderleri

Bölgesinde öncü bir eğitim öğretim kurumu olmak

Yüksekokul imajının bozulma riski

--------------------------

1- Merkez kampüsten uzaklık

2- Sosyal medyada bu olumsuzlukların yazılması

3- Yabancı dil hazırlık sınıfının olmaması

4-Akademisyen memnuniyeti sorunu

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Üst Yönetime bilgi verilmesi

Sosyal medyanın takip edilmesi

Öğrencilerin bu konuda bilgilendirilm esi

8

8

64

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FUBYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

FUBY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Uygulamalı eğitimin eksik olması riski

--------------------------

1-Bütçe olmaması

2-Yakın yerlerde uygulama alanlarının sayısının yetersiz olması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Akademisye nlere uygulamalı eğitim verebilmeler i noktasında destek faaliyetleri verilmesi

Uygulamalı eğitim verilmesine dönük bilgilendirm e toplantılarını n yapılması

8

8

64

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FUBYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

FUBY O

Faaliyet Giderleri

İç ve dış paydaşlarda n alınan görüşler çerçevesind e programlar tasarlamak

Öğrenci kontenjanlarının dolmaması ve azaltılması riski

--------------------------

1-YÖK

2-1. sınav yerine 2. sınavdan öğrenci alınması

3-Benzer bölümlerin başka üniversitelerde de açılması nedeniyle tercih edilme oranının azalması

4-Yüksekokulun kampüsten uzak olması ve ilçenin sosyal imkanlar açısından gelişmemiş olması.

5-Akademik kadronun yetersiz olması (sahadan gelen hocaların yetersiz olması)

Kaçınmak

---------------

Önleyici Kontroller: Her yıl öğrenci kontenjan ve tercihlerinin takibi

7

8

56

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FUBYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.