Doküman No
ARMYO.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

ARMY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Birime ayrılan bütçenin eğitimin geliştirilmesi ve ar-ge ve diğer idari operasyonların yürütülmesi açısından yetersiz olması riski

--------------------------

Finansman kaynağı yetersizliği

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: Akademik Personel Memnuniyet Anketi

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

8

6

48

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

ARMY O

Faaliyet Giderleri

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması nı sağlamak

Personelin iş tatminsizliği ve kurumsal aidiyet eksikliği riski

--------------------------

1-İnsan ve finansman kaynağındaki yetersizlikler

2-Personelin yeterli özeni göstermemesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Akademik personel memnuniyet anketi

İdari personel memnuniyet anketi

İdari birimler memnuniyet anketi

Yeni Başlayan Personelin Kurumsal ve Bölgesel Beklentilerin i Belirleme Anketi

Akademik Danışman Memnuniyet Anketi

Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendir me Anketi

8

6

48

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

ARMY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Birim alt yapısının eğitimin geliştirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve insan sağlığı açısından yetersiz olması riski

--------------------------

1-İnsan ve finansman kaynağı yetersizliği

2-Altyapı eksikliği

3- Personelin yeterli özeni göstermemesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Bakım onarım planları

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendir me Anketi

8

5

40

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

ARMY O

Faaliyet Giderleri

Kişisel bilgi ve verilerin korunmasını sağlamak.

Kişisel verilerin korunamaması riski

--------------------------

1-Altyapı eksikliği

2-Sabotaj

3- Personel ihmali ve yeterli özenin gösterilmemesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Yazılım güvenlik sistemleri

6

6

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

5

ARMY O

Faaliyet Giderleri

İç ve dış paydaşların sağlık ve güvenliğini sağlamak

LNG tankının patlama riski

--------------------------

1-Personel ihmali ve yeterli özeni göstermemesi

2-Risk analizi yapılmaması

3- Sabotaj

Kaçınmak

---------------

Önleyici Kontroller: Bakım Onarım Planları

9

4

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

6

ARMY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Kütüphane şartlarının öğrencinin eğitim ve kariyer gelişimini desteklememesi riski

--------------------------

1-İnsan ve finansman kaynağı yetersizliği

2-Altyapı eksikliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Öğrenci Memnuniyet Anketi

7

5

35

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

7

ARMY O

Faaliyet Giderleri

Kalite Yönetim Sistem gereklilikleri ni uygulamak ve sistem güncelliğini sağlamak

Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmaması veya güncelliğinin sağlanamaması riski

--------------------------

1-İnsan kaynağı yetersizliği

2-Personel ihmal ve yeterli özenin gösterilmemesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Düzeltici Faaliyetler

İç Tetkik

3. Taraf Belgelendir me

Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları

Kurum içi toplantılar

7

5

35

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

8

ARMY O

Faaliyet Giderleri

İç ve dış paydaşlarda n alınan görüşler çerçevesind e programlar tasarlamak

Eğitim öğretim faaliyetlerini n sürdürülebili rliğini sağlamak

Öğrenci kontenjanlarının dolmaması riski

--------------------------

1-Tanıtım eksikliği

2-İnsan ve finansman kaynağı yetersizliği

3-Tanıtımda seçilen iletişim kanallarının hatalı seçimi yada iletişim araçlarının etkinliklerini kaybetmesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Öğrenci Memnuniyet Anketi

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Kurum içi toplantılar

8

4

32

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

9

ARMY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Öğretim elemanlarının sınav yapma, değerlendirme ve notların sisteme girişlerini hatalı yapma riski

--------------------------

1-Personelin yeterli özeni göstermemesi

2-İş yükü fazlalığı

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Öğrenci Memnuniyet Anketi

Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendir me Anketi

Kurum içi toplantılar

6

5

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

10

ARMY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Öğretim elemanlarının eğitim öğretim faaliyetlerinin gelişimi üzerine çalışmaması riski

--------------------------

1-İş tatminsizliği ve kurumsal aidiyet eksikliği

2-Personelin yeterli özeni göstermemesi

3-İş yükü fazlalığı

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Akademik Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Akademik Danışman Memnuniyet Anketi

Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendir me Anketi

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Kurum içi toplantılar

7

4

28

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

11

ARMY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Eğitim, öğretim, ar-ge ve idari faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini engelleyecek şekilde enerji kesintisi veya sel, deprem vb. acil bir durumla karşılaşma riski

--------------------------

1-İnsan ve finansman kaynağı yetersizliği

2- Personelin yeterli özeni göstermemesi

3-Sabotaj

4-Altyapı eksikliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Bakım- Onarım Planları

Jeneratör

Acil eylem planları

Yangın planı

7

4

28

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

12

ARMY O

Faaliyet Giderleri

İç paydaşların sağlık ve güvenliğini sağlamak

Öğrenci, idari ve akademik personelin yemekten zehirlenme riski

--------------------------

1-Tedarikçinin gıda güvenliği eylemlerinin yetersiz olması

2-Kontrol mekanizmasındaki eksiklikler

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: Kalite kontrol faaliyetleri

7

4

28

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

13

ARMY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Arşivdeki dokümanların kaybolması veya arşivin korunamaması riski

--------------------------

1-İnsan ve finansman yetersizliği

2-Altyapı eksikliği

3-Personel ihmali ve yeterli özenin gösterilmemesi

4-Sabotaj,

5-Sel vb. mücbir sebepler

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Bakım Onarım Planları

Yangın Planı

Acil Eylem Planı

Kurum içi toplantılar

6

4

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

14

ARMY O

Faaliyet Giderleri

İç paydaşların sağlık ve güvenliğini sağlamak

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Eğitim öğretim faaliyetlerini n sürdürülebili rliğini sağlamak

Kampüs alanında öğrenci, idari ve akademik personelin iş kazası yaşama riski

--------------------------

1-Altyapı eksikliği

2-Personel ihmali ve yeterli özenin gösterilmemesi

3-Risk analizi yapılmaması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Uyarı levhaları

Eğitim uygulamalar ı

6

4

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ARMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.