Döküman No
PDRMR.PL.0002
Yayın Tarihi
24.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

  1. Eğitim Öğretim Prosesi

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

 

Power Point Sunumu

Her yıl eylül ayının son haftası

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Programdan fotoğraflar

 

Alt Proses Adı


1.4-Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Prosesi

H.3. Öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeler geliştirmek

E.3.1. Öğrencilerin sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin doküman hazırlanması, her yıl güncellenmesi ve duyurulması

 

Görüşme Kayıt Formu

Her Yıl Aralık Ayı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yıllık Faaliyet Raporu

 

Görüşme Kayıt Formu

 

E.3.2. Öğrencilerin sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin online randevu sisteminin oluşturulması

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak Randevu Sistemi

Her Yıl Aralık Ayı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyine ilişkin rapor

 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan öğrenci sayısı istatistikleri

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ana Proses Adı

2. Ar-Ge ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2. Ar-Ge süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.2.1. Üniversite bünyesinde yer alan "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin faaliyetlerinin artırılması

Halk Sağlığı Müdürlüğü ile imzalanan protokol

 

16.11.2018

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Halk Sağlığı Müdürlüğü

Halk Sağlığı Müdürlüğü ile imzalanan protokol

 

Pdrmerin hizmet verdiği yetkinlik sınırlarını aşan ve psikiyatrik muayene gereken danışanların halk sağlığına sevki ve öncelikli muayenesi üniversitemiz ile halk sağlığı müdürlüğü arasında imzalanan protokolle sağlanmıştır.

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

 

 

 

 

Birimizde bu hedefe ilişkin faaliyet yürütülmemektedir.

H.4. Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin aktif olarak çalışmasını sağlamak                                                                                          

E.4.1. Her yıl Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden kendi görev alanlarıyla ilgili hedeflerini almak

Birim faaliyetlerine ilişkin veriler

Her yıl

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Birim Hedef Faaliyet  Planı

 

E.4.2. Üç yıl üst üste hedef belirlemeyen veya hedeflerini gerçekleştiremeyen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi

Yıllık Faaliyet Takvimi

Her Yıl Ekim Ayı

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yıllık Faaliyet Raporu

Her yıl ekim ayında yıllık faaliyet raporunda önceden belirlenen hedefler ve hedeflerin nasıl yapıldığı belirtilmekte ve web sayfasından yayınlanmaktadır.

 

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı


3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin

Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

          

Organizasyon Şeması

Birey İş Akış Formları

Aralık Ayı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon Şeması

Birey İş Akış Formları

Pdrmer web sitesinde yer alan birime özgü iş akışı listesi

Yılın son ayında düzenli olarak organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak merkezin sorumluluğundadır.

 


(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır