Doküman No
ATF.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

 

 

1

ATF

Faaliyet Giderleri

Ar-Ge Faaliyetleri gerçekleştir mek, projeler üretmek

Fakültemiz bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte Ar- Ge faaliyeti yapılamaması riski

--------------------------

1-Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Ar-Ge destek ve imkanları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması

2-Fakültemizin Ar-Ge faaliyetlerini destekleyebilecek yeterli kaynağa sahip olmaması

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: - TTO ve BAP birimleri bu alanda tüm üniversite kapsamında eğitimler planlamalıdı r.

Yönlendirici Kontroller: - TTO ve BAP birimleri tarafından planlanan etkinliklerin görünürlüğü nün artırılması amacıyla pano ve bina girişlerinde duyurulması sağlanacakt ır.

6

6

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ATF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

2

ATF

Faaliyet Giderleri

Eğitim ve öğretim faaliyetinde güvenli bir ortamda yürütülmesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü uygulama mutfağında oluşabilecek iş kazaları riski

--------------------------

1-Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almamış olmaları

2-Makine ve teçhizatlarının sayısal çoğunluğu

3-Öğrencilerin sayısal çokluğu

4-Kullanılan aletlerde; yanıcı, patlayıcı ve kesici malzemelerin yer alması gerekliliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: - İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler verilecektir

 

Yönlendirici Kontroller: - Kullanımda güvenlik riski oluşturan araç gereçler için talimatname ler ilgili alanlara asılacaktır.

7

5

35

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ATF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

3

ATF

Faaliyet Giderleri

Paydaşlar ile işbirlikleri kurmak

Paydaşlar arasında güçlü işbirlikleri kuramama riski

--------------------------

1- Paydaşların çok sayıda olması ve geniş bir coğrafyaya yayılmış olası

2- Kurum personelinin organize olamaması ve motivasyon eksikliği

3- Paydaşların kendi aralarındaki rekabeti

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: - Paydaşlar arasındaki iletişimi artırmak amacıyla etkinlikler düzenlenec ek

- Düzenlenen etkinliklerde n paydaşların azami ölçüde bilgilendirilm esi sağlanacak.

Yönlendirici Kontroller: - Paydaşlar ile yapılan etkinliklerin birimimiz sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden duyurmak.

5

6

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ATF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

ATF

Faaliyet Giderleri

Bölge turizmine katkı sağlamak

Bölgesel turizm çekiciliğin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması

--------------------------

1-Nitelikli personel eksikliği

2-Mevcut sektör temsilcilerinin turizm eğitimi eksikliği

3-Turistik ürün olarak doğal zenginliklerin plansız bir şekilde tüketilmesi

4-Bölgede faaliyet göstermek isteyen girişimcilerin turizm eğitimine gereken önemi vermemesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: - Birimimiz öğretim elemanlarını n Sürdürülebili r Turizm alanında bilimsel çalışmalar yapmaları teşvik edilecektir.

- Öğrencilerin ve öğretim elemanlarını n Sürdürülebili r Turizm konusunda sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik edilecektir.

Yönlendirici Kontroller: - Sürdürülebili r Turizm ile ilgili Ulusal ve Uluslararası çalışmalar takip edilecek ve birimimiz çalışan ve öğrencilerim ize

6

5

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ATF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duyurulması sağlanacakt ır.