Doküman No
RTEÜ.YÖ.0002
Yayın Tarihi
25.07.2019
Revizyon Tarihi
27.01.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

(30 Aralık 2020 tarih ve 153 toplantı sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilen yönerge)

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri, bu kapsamda tanımlanan görev yetki ve sorumlulukları, kalite komisyonu ile birim kalite komisyonunun oluşumu, çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (b) bendi ile 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar       

Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,

 2. Başkan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Kalite Komisyonunun başkanını,

 3. Birim: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin bağlı fakülte, enstitü, Devlet Konservatuvarı, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri, akademik ve idari birimlerini,

 4. Birim Kalite Komisyonu: Akademik ve idari birimlerde kurulan Birim Kalite Komisyonunu,

 5. Dış Değerlendirme: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülen dış değerlendirme sürecini,

 6. Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulunca tanınan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip kurumları,

 7. Dış Değerlendiriciler: Yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme sürecinde görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişileri,

 8. İç Değerlendirme: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kalite Komisyonu yöneticisinin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

 9. Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri,

 10. Kalite Komisyonu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde bu yönerge ile oluşturulmuş kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Komisyonu,

 11. Kalite Güvencesi Birim Temsilcisi: İç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında kalite komisyonu üyelerine destek olmak üzere birimler tarafından belirlenen temsilci ile araştırma merkezlerinde merkez müdürünü,

 12. Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

 13. Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,

 14. Stratejik Planlama: Bir yükseköğretim kurumunun, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini sürekli izleme sürecini,

 15. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Yükseköğretim için tanımlanan Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini,

 16. Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

 1. Yükseköğretim Kalite Kurulu: YÖK bünyesinde oluşturulan, Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kalite Komisyonunun Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

 

Kalite Komisyonunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları

Madde 4 – (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kalite Komisyonu;

 1. Rektör,

 2. Rektör Yardımcısı,

 3. Genel Sekreter,

 4. Strateji Geliştirme Daire Başkanı,

 5. Aynı fakülteden birden fazla olmamak üzere sağlık, sosyal, fen ve mühendislik alanları ile daire başkanlıklarını temsilen ikişer, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri, bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü / teknoloji transfer ofisi ve hukuk müşavirliğini temsilen birer  ve kalite koordinatörlüğünün ihtiyaç duyduğu sayıda ve branşta olmak üzere Üniversite Senatosu tarafından belirlenen üyeler,

 6. Öğrenci konseyi başkanından,

            oluşur.

(2) Komisyonun başkanlığını, Rektör, Rektör’ün bulunmadığı zamanlarda ise Rektör’ün görevlendireceği ilgili Rektör yardımcısı yapar.

(3) Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıldır. İki dönemden fazla üyelik yapılamaz. Üyeler arasında herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, eksilen üyelik için en geç iki ay içinde senato tarafından aynı usulle görevlendirme yapılır. Üyenin kendi isteği dışında görev süresi dolmadan üyeliği sonlandırılamaz.

Öğrenci konseyi temsilcisi öğrenci konseyi başkanı olup konsey başkanının görevinin sona ermesi durumunda yerine seçilen öğrenci konseyi başkanı kalite komisyonu öğrenci temsilcisi olarak komisyona dahil edilir.

 

(4) Geçerli mazereti olmaksızın bir yılda toplam üç toplantıya katılmayanlar ve altı aydan fazla süre ile yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, hastalık, kaza, istifa,  emeklilik veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olanların komisyon üyelikleri sona erdirilir.

 

 

(5) Kalite komisyonu, yılda en az dört kez Rektör’ün (başkan) belirleyeceği tarihlerde toplanır.  Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Rektör’ün (Başkan) veya toplantıya başkanlık eden Rektör Yardımcısının oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

 

(6) Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlama işlemi komisyon üyeleri arasından belirlenen alt çalışma grupları tarafından yürütülür. Alt çalışma grupları kendi içerisinden bir koordinatör belirler. Bu koordinatörler, alt çalışma grupları arasındaki iletişim ve koordinasyon ile kurum iç değerlendirme raporunun konsolide edilme işlemlerini yürütürler.

Komisyon tarafından talep edilmesi durumunda, Kalite Güvencesi Birim Temsilcileri ile ihtiyaç duyulan Akademik ve idari personel komisyon başkanı tarafından toplantıya çağrılabilir veya komisyon çalışmalarında görevlendirilebilir.

 

(7) Komisyon gündemi, komisyon toplantılarından beş gün öncesine kadar üyelerden gelen öneriler ve alt komisyonların sunacağı raporlar göz önüne alınarak komisyon başkanı tarafından belirlenir. Komisyon toplantılarında alınan kararlar sekretarya tarafından yazılı hale getirilir ve üyelere bildirilir.

(8) Her bir gündem maddesine ait görüşmeler tamamlandığında oylamaya geçilir. Her üye oyunu açık kullanır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayan üyeler karşı görüş gerekçesini on beş gün içinde yazılı olarak bildirirler.

 

(9) Kararlar Başkan ve üyeler tarafından imzalanan tutanaklarla tespit edilir. Kararlara her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir. Kararlarda toplantı tarihi, karar sayısı, karar metni, toplantıya katılan Başkan ve üyelerin adları soyadları ve unvanları ile varsa karşı oy gerekçeleri yer alır. Kararlar bir nüsha olarak hazırlanır Komisyon dosyasında saklanır.

 

Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

Madde 5- (1) Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:

 

 1. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerini değerlendirmek ve kalitesini geliştirmek, kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak.

 2. İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu internet ortamında Üniversite ana sayfasından ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak.

 3. Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

 4. Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ulusal veya uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları takip etmek ve üniversite personeline yönelik eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

Kalite Komisyonunun Personel İhtiyaçları

Madde 6- (1) Komisyonun personel destek hizmetleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

 

Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu ve Kalite Güvencesi Birim Temsilcisi

Madde 7- (1) Birim Kalite Komisyonu; akademik birimlerde dekan/müdür veya yardımcısının başkanlığında; birim sekreterinden ve ilgili birimin Birim Yönetim Kurulu tarafından seçilen, tercihen kalite konusunda tecrübeli öğretim elemanlarından olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Birimin üniversite kalite komisyonunda üyesi bulunması halinde bu üye birim kalite komisyonunun doğal üyesi sayılır. İdari birimlerde Kalite Komisyonu birim daire başkanının veya şube müdürünün başkanlığında birimin belirleyeceği üyelerden oluşur.

            (2) Birim Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için aynı esaslara göre yeni üye üç yıllığına seçilir.

            (3) Araştırma merkezlerinin birim temsilcileri merkez müdürleridir.

            (4) Kalite komisyonunun iç ve dış değerlendirme ile kalite geliştirme çalışmalarına destek olmak üzere her birimden “Kalite Güvencesi Birim Temsilcisi” belirlenir.

             

Birim Kalite Komisyonunun Görevleri

Madde 8 – (1) Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:

 1. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışılmanın yürütülmesini sağlamak.

 2. Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak.

 3. Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara her türlü desteği vermek.

 4. Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimin ilgili bölüm, program, alt birimlerine duyurmak; uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek.

 5. Faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Ocak ayı sonuna kadar Kalite Komisyonuna sunmak.

 6. Bu Yönerge ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmektir.

 

Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 9 –  (1) Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:

 1. Birim Kalite Komisyonu her akademik yılda en az dört kez, bunların dışında başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.

 2. Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.

 3. Birim Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İç ve Dış Kalite Güvence Sistemi

 

Kalite Güvence Sisteminin Kurulması

Madde 10-  (1) Kalite komisyonu üyeleri, Üniversitede uygulanacak iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve işletilmesi ile iç ve dış değerlendirme sürecinin yürütülmesini sağlamakla; kalite güvencesi birim temsilcileri birimlerinde uygulanacak iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve işletilmesini sağlamakla, birimin en üst yetkilileri ise iç ve dış değerlendirme sürecinin yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Kurum İç Değerlendirme Raporu ve Takvimi

Madde 11- (1) Kalite komisyonu, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlar.

            (2) Kalite komisyonu, iç değerlendirme çalışmalarını her yıl Mart ayının sonuna kadar tamamlar. Çalışmalar sonucu hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu, Nisan ayı sonuna kadar bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu’na gönderilir.

İç Değerlendirme Kapsamı ve Konuları

Madde 12- (1) Üniversitenin, ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyindeki akademik birimleri ve araştırma merkezlerinin her türlü eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmet faaliyetlerinin kalitesi ve kalite geliştirme çalışmaları iç değerlendirme kapsamında değerlendirilir.

            (2) Üniversitede yapılacak iç değerlendirmelerde Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun belirleyeceği süreç, usul ve esaslar göz önüne alınarak, aşağıdaki konuları kapsayan çalışmalar değerlendirilir:

 1. Üniversitenin, yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında, misyonu, vizyonu, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, kalite güvencesine yönelik olarak belirlenen politikaların ve süreçlerin, projelerin ortaya konulması,

 2. Akademik birimlerinin ölçülebilir stratejik hedefleri, bu hedeflerle ve bu hedeflerin başarılması için işletilen süreç ve projelerle ilgili performans göstergelerinin geliştirilmesi ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,

 3. Programların TYYÇ ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmaların yürütülmesi,

 4. Mali kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkin ve verimli kullanılması,

 5. Tüm paydaşlara yönelik memnuniyet de dâhil sonuçlar, çıktılar, hedefler, eğilimlerin belirlenmesi ve kıyaslamaların yapılması,

 6. Bir önceki iç değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmaların yapılması.

Dış Değerlendirme Süreci ve Takvimi

Madde 13- (1) Üniversite, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun belirleyeceği takvime göre, en geç beş yılda bir, dış değerlendirme sürecini Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan veya görevlendirilen dış değerlendiriciler veya Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip bağımsız bir kurum, kuruluş veya kurul ile birlikte yürütür.

Kalite Belgesi ve Geçerlilik Süresi

Madde 14- (1) Üniversite, dış değerlendirme sonucuna göre ilgili kurumun kalite ve kalite geliştirme düzeyini gösteren "Kalite Belgesi”ni alabilir. Kalite belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

 İç ve Dış Değerlendirme Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanması

 Madde 15- (1) Kurum iç değerlendirme raporu her yıl Nisan ayı sonuna kadar, dış değerlendirme raporu ise dış değerlendiriciler tarafından raporun hazırlanıp Üniversiteye tebliğ edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Üniversite’nin www.erdogan.edu.tr internet sitesinde yayımlanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Madde 16- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde konuya ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 17- (1) Bu yönerge, 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- (1) Bu yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.