Doküman No
RTEÜ.YÖ.0003
Yayın Tarihi
25.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı akademik ve idari birimler tarafından hazırlanacak yönetmeliklere ve yönergelere ait usul ve esasların taslak metinlerinin hazırlanmasında ve incelenmesinde yer alacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - Bu Yönerge, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. Çerçeve taslak: Mevzuata madde veya hüküm eklenmesini, mevzuatın bazı madde veya hükümlerinin değiştirilmesini veya yürürlükten kaldırılmasını öngören metinleri,
 2. Çerçeve madde: Çerçeve taslakların maddelerini,

c) Ek madde: Çerçeve taslaklarla mevzuata eklenecek hükümlerin mevcut maddelerden birine eklenememesi durumunda, eklenecek hükmün düzenlendiği maddeyi,

ç) Geçici madde: Taslakların geçiş hükümlerini düzenleyen maddelerini,

 1. Mevzuat: Üniversitemizce hazırlanan yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar ile diğer düzenleyici işlemleri,
 2. Mevzuat İnceleme Komisyonu: Üniversitemiz Kalite Eylem Planının D.1.6.1 eylemi gereği oluşturulan komisyonu.
 3. Müstakil taslak: Başlı başına belirli bir alanı düzenleyen ve ilk defa yürürlüğe konulacak mevzuata ilişkin metinleri,
 4. Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, ğ) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,

h) Taslak: Çerçeve ve müstakil taslakları,

ı) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

ifade eder.

Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler

MADDE 4 - Taslaklar hazırlanırken aşağıdaki ilkelere uyulur:

 1. Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz.
 2. Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır.
 3. Taslaklar hazırlanırken yargı kararları göz önünde bulundurulur.

ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara ilişkin üniversitemizce daha önce hazırlanan mevzuat gözden geçirilerek gerekiyorsa mevcut hükümlerde değişiklikler yapılır veya anılan hükümlerden ihtiyaç duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç duyulmayan hükümler yürürlükten kaldırılır.

 1. Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışında kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmez.
 2. Taslakların kapsam maddesi, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenir; taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa taslakta ayrıca kapsam hükmüne yer verilmez.
 3. Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir, ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilmez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Mevzuat İnceleme Komisyonunun Oluşturulması, Çalışma Esasları ve Mevzuat İnceleme Sureci

 

Mevzuat inceleme komisyonunun oluşturulması

MADDE 5- (1) Mevzuat inceleme komisyonu; kalite koordinatörünün önerisi ve Rektörün onayıyla oluşturulur.

(2) Komisyonun sekretarya işleri Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından

yerine getirilir.

Komisyonun çalışma esasları

MADDE 6- (1) Komisyon önceden belirlenen tarih ve gündemle toplanır. Alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

 1. Komisyon incelenmek üzere kendisine gönderilen çerçeve ve müstakil taslaklarla ilgili bilgisine başvurmak üzere taslağı hazırlayan birimler ile diğer birimlerin yetkili veya ilgili personellerinin komisyon toplantılarına katılmasını isteyebilir.
 2. Mevzuat Gnceleme Komisyonu, mevcut mevzuatlarda eksiklik  görmesi durumunda veya herhangi bir konuda yeni mevzuat hazırlanması amacıyla Rektörlüğe öneride bulunabilir.

Mevzuat inceleme süreci

MADDE 7- Mevzuat inceleme süreci  aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

  1. Çerçeve taslakların incelenmesi;
 1. Glgili birimlerce hazırlanan çerçeve taslaklar ile taslak hazırlanması sırasında bu Yönerge kapsamında alınması gereken görüş yazıları  ile düzenlenen formların suretleri birimin inceleme talebine ilişkin yazı ekinde  Mevzuat İnceleme Komisyonuna ulaştırılır.
 2. Çerçeve taslaklar Mevzuat İnceleme Komisyonu tarafından bu Yönerge esasları doğrultusunda incelenir, değerlendirilir ve son hali ilgili birime yazı ile gönderilir.

(2) Müstakil taslakların incelenmesi;

 1. İlgili birimlerce hazırlanan müstakil taslaklar ile taslak hazırlanması sırasında bu Yönerge kapsamında alınması gereken görüş yazıları ile düzenlenen formların suretleri birimin inceleme talebine ilişkin yazı ekinde Mevzuat İnceleme Komisyonuna ulaştırılır.
 2. Mevzuat hazırlanması talep edilen konuya ilişkin Mevzuat İnceleme Komisyonu tarafından hukuki inceleme ve güncel mevzuat taraması yapılarak varsa örnek uygulamalar incelenir.

c) Bölgesel ve kurumsal nitelikler dikkate alınarak taslak metin için mevzuat hazırlanacak birim ile toplantı yapılır.

ç) Mevzuat Gnceleme Komisyonu tarafından nihai metin incelenir, değerlendirilir ve

son hali ilgili birime yazı ile gönderilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taslakların Hazırlanması Süreci

 

Taslakların hazırlanması

MADDE  8  -  Taslaklar,  ilgili  akademik  ve/veya  idari  birimler  tarafından hazırlanır.

Görüş alma

MADDE 9 - (1) Senatoya sunulmadan ve/veya yayımlanmadan önce, taslaklar hakkında ilgili akademik ve idari birimlerin görüşleri alınır. Bu kapsamda;

 1. Bu yönerge ile oluşturulan Mevzuat İnceleme Komisyonunun,
 2. Üniversite personeli ve teşkilatlanmayla ilgili olarak hazırlanan taslaklar hakkında Personel Daire Başkanlığının,
 3. Üniversitemiz gelir ve giderlerini etkileyecek malî konuları düzenleyen taslaklar hakkında Strateji GeliGtirme Daire Başkanlığının,

ç) Öğrenci işlerini ilgilendiren düzenlemelerle ilgili taslaklar hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının,          

 1. Sayıştayın denetimine tâbi malî konularda düzenlenecek yönetmelik taslakları hakkında Sayıştay Başkanlığının, görüşlerinin alınması zorunludur.

(2) Taslaklar hazırlanırken konuyla ilgili üniversitemizin paydaşı olan mahallî idarelerin, üniversitelerin, sendikaların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınabilir.

Görüşlerin bildirilmesi

MADDE 10 - (1) Taslaklara ilişkin görüşler en geç on beş gün içinde taslağı hazırlayan birime bildirilir. Bu Yönergenin dokuzuncu madde ikinci fıkrası haricindeki birimler, görüş vermek için ek süre isteyebilir. Birimler süre içerisinde görüş bildirmek zorundadır, bildirilmeyen görüşler olumlu olarak değerlendirilir.

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının da taslaklara ilişkin görüşünü otuz gün içinde bildirmeleri talep edilir. Kurumlar süre içerisinde görüş bildirmezlerse olumlu görüş vermiş sayılırlar.
 2. Birimler, kurum ve kuruluşlar görüşlerini Ek-1’de yer alan formun doldurulması

suretiyle bildirir.

Teklif yazıları

MADDE 11 - (1) Birimlerce hazırlanan taslaklara ilişkin teklif yazıları, birim amiri tarafından imzalanır.

Taslakların gönderilmesi

MADDE  12  -  (1)  İlgili  birim,  Mevzuat  İnceleme  Komisyonunun  nihai

incelemesi tamamlandıktan sonra hazırlanan taslakla ilgili;

 1. Görüşe gönderilen taslak,
 2. Taslağa ilişkin görüşler,
 3. Görüşler dikkate alınarak düzenlenen nihaî taslak ve genel gerekçe, ç) Görüşlerin değerlendirildiği Ek-2’de yer alan form,
 4. Çerçeve taslağın mevcut düzenlemeyle karşılaştırılmasına ilişkin karşılaştırma cetveli (Örnek-4), ıslak imzalı olarak yazılı ortamda veya elektronik imza mevzuatı çerçevesinde elektronik ortamda Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderir.

e) İlgili birim tarafından taslağı imzalayanın adı ve soyadı ile unvanı yazılır. Yazılı ortamda gönderilen belgelerin bir örneği genel.sekreter@erdogan.edu.tr adresine elektronik ortamda ayrıca iletilir.

 1. Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne iletilen taslaklardan Cumhurbaşkanının onayını gerektirmeyen ve/veya Resmi Gazetede yayımlanması zorunlu olmayan taslaklar, senato onayına sunulur ve onaylanan taslaklar onaylandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer.
 1. Mevzuatta belirli bir süre içinde yürürlüğe konulması veya Cumhurbaşkanının onayına sunulması ve/veya Resmi Gazetede yayımlanması öngörülen düzenlemelere ilişkin taslaklar, bu süreden en az otuz gün önce Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne iletilir.
 2. Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hususlara uyulmadan Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilen taslaklar işleme konulmayarak ilgili birime iade edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taslaklara Dair Usul ve Esaslar

 

Taslakların Şekli

MADDE 13 - (1) Taslaklarda, taslağın adı ve maddeler bulunması zorunludur.

Yürütme maddesinden sonra varsa taslağın eklerine yer verilir.

(2) Çerçeve taslaklarda, değiştirilen düzenleme söz konusu ise;

 1. Değiştirilen düzenleme Resmi Gazetede yayımlanmışsa düzenlemenin ve düzenlemede yapılan tüm değişikliklerin yayımlandığı Resmî Gazetelerin tarih ve sayılarını,
 2. Değiştirilen düzenleme Resmi Gazetede yayımlanmamışsa düzenleme ve düzenlemede yapılan tüm değişikliklere ilişkin Rektörlük oluru ve/veya Senato kararlarının tarih ve sayılarını, gösteren bir liste hazırlanır ve bu liste, taslakların sonuna eklenir.

Taslağın adı

MADDE 14 - (1) Her taslağa bir ad konulur. Taslağın adı koyu, büyük harflerle yazılır ve altı çizilmez.

 1. Çerçeve taslaklarda mevzuatın adına, taslağın adında yer verilir. Çerçeve taslağın birden fazla mevzuatta değişiklik öngörmesi durumunda taslağa; “Üniversitemize ait Bazı Yönetmelik/Yönerge/Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/Yönerge/Usul ve Esaslara ait Tasarı” gibi adlar yerine, yapılan değişikliklerle ulaşılmak istenen amacı belirleyebilecek nitelikte bir ad verilir.
 2. Çerçeve taslakların adında, mevzuat maddelerinin değiştirilmesi veya mevzuata madde eklenmesine ilişkin ifadeler yerine, mevzuatın değiştirilmesine ilişkin ifadeler kullanılır.

Kısım ve bölümler

MADDE 15 - (1) Müstakil taslaklar kısımlara, kısımlar da bölümlere ayrılabilir.

(2) Her kısım ve bölüm için ayrı ayrı başlık konulur. Kısım ve bölüm ifadeleri koyu ve büyük harflerle, başlıkların ise sadece baş harfleri büyük harflerle ve koyu yazılır. Başıkların altı çizilmez

Maddeler

MADDE 16 - (1) Taslaklar, sırasıyla maddeler, fıkralar, bentler ve alt bentlerden oluşur.

 1. Fıkralar numarayla, bentler harfle, alt bentler numarayla belirlenir. Bentlerin sıralanmasında Türk alfabesinde yer alan bütün harfler kullanılır. Çerçeve maddelerde fıkralar numaralandırılmaz. Fıkraların numarası ayraçla, bentler ve alt bentlerin harf ve numaraları yarım ayraçla kapatılır; “z” harfinden sonra alfabetik sıralama “aa, bb, cc, çç, … zz” şeklinde yapılır.
 2. Maddeler ve çerçeve maddeler koyu, tüm harfleri büyük yazılır, numaralandırılır ve numaradan sonra kısa çizgi işareti konulur; ayrıca nokta konulmaz. Maddelerin ve çerçeve maddelerin altı çizilmez.
 3. Tanımlar maddesinde, tanımlar alfabetik sıralamaya göre bent veya alt bentlerle

gösterilir.

Madde başlıkları

MADDE 17 - (1) Madde, ek madde ve geçici maddelere içeriğine uygun başlıklar konulur.

 1. Madde hükmünün değiştirilmesi sonucunda, maddenin başlığı ile muhtevası arasındaki uyumun bozulması hâlinde, madde başlığı da muhtevaya uygun şekilde değiştirilir.
 2. Madde başlıkları koyu yazılır ve altı çizilmez. Madde başlığının sadece birinci kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Madde başlıklarının sonunda noktalama işaretlerine yer verilmez.

Maddelerin sıralanması

MADDE 18 - (1) Taslaklarda düzenlemenin niteliğine ve ihtiyaca göre sırasıyla amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, teşkilat, organlar, nitelikler, görev, yetki ve sorumluluklar, cezaî hükümler, düzenleyici işlemlere ilişkin hüküm, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici hükümler ile yürürlük ve yürütme maddeleri ve varsa düzenlemelerin ekleri yer alır.

(2) Yürürlük maddesinde, taslağın yürürlüğe gireceği tarih tereddüde yer vermeyecek  şekilde belirtilir.

Ek ve geçici maddeler

MADDE 19 - (1) Mevzuatta yapılacak yeni düzenlemenin mevcut maddelerden birine eklenememesi ve mevcut maddelerin sıralamasına uygun düşmemesi durumunda ek madde uygulamasına gidilir. Ek madde, yürürlük maddesinden ve varsa geçici maddelerden önce yer alır.

(2) Taslaklarda mükerrer maddelere yer verilmez, yürürlükteki metinlere ek madde eklenmesi yoluna gidilir. Eklenecek yeni maddenin düzenlemenin belirli bir bölümünde yer alması gerekiyorsa, madde ilgili bölümde “MADDE .../A-” şeklinde

          numaralandırılır. 

 1. Yeni mevzuat metni ile getirilen düzenleme uygulanmaya başlayıncaya veya yürürlüğe girinceye kadar geçecek süre içinde yapılacak işlem ve düzenlemeler ya da uyulacak ilke ve kurallar ile daha önceki düzenlemelerden doğan hakların korunmasına ilişkin hususlar ve benzeri geçiş hükümleri geçici maddelerle düzenlenir. Geçici maddeler de ayrıca numaralandırılır.
 2. İlave edilecek ek maddeler veya geçici maddeler, düzenlemenin esas yapısındaki sisteme uygun biçimde düzenlenir ve ek madde ve geçici maddelere mevcut ek ve geçici madde numaralarını devam ettirecek şekilde numara verilir.

Birden fazla düzenleme ve maddede değişiklik

MADDE 20 - (1) Konu itibarıyla aralarında bağlantı bulunması sebebiyle birden fazla mevzuatta düzenleme yapılmasını gerektiren hâller dışında, bir çerçeve taslak ile birden fazla düzenlemenin hükümlerinde değişiklik yapılamaz. Yapılacak değişiklikler her düzenlemeiçin ayrı ayrı çerçeve taslaklar ile yapılır.

 1. Değiştirilmesi öngörülen maddelerin birden fazla olması durumunda bunlar tek bir çerçeve madde içinde değil, her biri ayrı çerçeve maddeler ile düzenlenir.
 2. Maddelerin değiştirilmesi durumunda, değiştirilen madde metni, madde numarası ile birlikte yazılır. Fıkra, bent ya da alt bentler değiştirilirken, satırbaşından başlanır; fıkra, bent ve alt bendin harfi veya numarası yazılır. Değiştirilen madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ve cümleler tırnak içinde yazılır.
 3. Bağlantılı birden fazla mevzuatta değişiklik yapan çerçeve taslaklarda çerçeve maddeler, değişiklik yapılan mevzuatın kabul veya yayım tarihlerine göre sıralanır.

İfadelerde değişiklik

MADDE 21 - (1) Çerçeve taslaklarda bazı kelimelerin veya ibarelerin kaldırılması, ilave edilmesi veya yerlerine başkalarının ikame edilmesi şeklinde değişiklik yapılması yerine, değiştirilen kelime veya ibarenin içinde yer aldığı madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf veya cümlenin değiştirilmesi tercih edilir.

Atıfların yapılması

MADDE 22 - (1) Bir madde içinde başka bir mevzuata atıf yapılıyorsa, tereddütlere yer verilmemesi için, atıf yapılan mevzuatın tarihi, sayısı ve adı ile maddesi, fıkrası, bendi, alt bendi, paragrafı veya cümlesi açıkça belirtilir.

(2) Yapılan ilk atıfta;

 1. Yönetmelik, Yönerge, Usul ve Esasların tarihi, sayısı ve adı, adının uzun olması

durumunda sadece tarihi ve sayısı,

 1. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazetenin tarihi ve sayısı ile düzenleyici işlemin adı belirtilir.

(3)Tarihler gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır, aralarına eğik çizgi konulur.

 1. İlk atıftan sonra Yönetmelik, Yönerge ve Usul ve Esaslarda “aynı Yönetmeliğe”, “aynı Yönetmeliğin” gibi atıflar yapılır.
 1. Atıf yapılan Yönetmelik, Yönerge ve Usul ve Esasların madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümleleri belirtilirken, daha önce yapılan değişiklikler vurgulanmaz.

(6)  Hazırlanan  Yönetmelik,  Yönerge  ve  Usul  ve  Esasların  taslaklarında  sadece

Yönetmelik, Yönerge ve Usul ve Esaslara atıf yapılır,

 1. Atıf yapılan madde numarasından sonra Türkçe ses uyumuna göre gerekli ek konulur, nokta kullanılmaz. Bent veya alt bentlere atıf yapılırken bent ve alt bentlerin harf ya da numarası ayraç içinde yazılır.
 2. Yürürlükten kaldırılan;

a) Yönetmelik, Yönerge ve Usul ve Esaslar tarihi, sayısı ve adı; adının uzun olması durumunda sadece tarihi ve sayısı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi,

b) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde, düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazetenin tarihi, sayısı ve düzenlemenin adı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi,

açıkça belirtilir. “Diğer Yönetmelik, Yönerge ve Usul ve Esasların bu Yönetmelik, Yönerge ve Usul ve esaslara aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır/uygulanmaz.” gibi ifadelere yer verilmez.

Alt düzenlemelerin yürürlüğe girmesi

MADDE 23 - Yönetmelik, Yönerge ve Usul ve Esaslara ilişkin taslakların ilgili maddelerinde, Yönetmelik, Yönerge ve Usul ve Esasların yürürlük tarihinden itibaren ne kadar sürede yürürlüğe konulacağı ve yeni düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar varsa yürürlükteki hükümlerin uygulanmasına devam edilip edilmeyeceği belirtilir.

Yükümlülük ve sorumluluk getiren düzenlemeler

MADDE 24 - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler dışındaki taslaklarda;

Bu düzenlemelerin dayanaklarında belirtilenler dışında yükümlülük getiren hükümler, malî konularda gelir ve gider öngören hükümler ile teşkilat kuran veya kaldıran hükümlere yer verilmez.

Taslaklarda kullanılacak dil

MADDE 25 - (1) Taslaklarda, Türkiye Türkçesi kullanılır. Türkçede karşılığı bulunan yabancı kelimelere yer verilmez. Türkçede karşılığı bulunmayan teknik terimlere yer verilmesinin zorunlu olması durumunda, bu terimler aslına uygun olarak yazılır.

 1. Taslaklarda, varsa tanım maddesinde belirtilenler dışında kısaltmalara yer verilmez. Kısaltmalar yerine kısaltmanın temsil ettiği kelimeler açıkça yazılır.
 2. Terim birliğinin sağlanması amacıyla taslakların başlığında ve madde metninde “yasa” kelimesi yerine “kanun” kelimesi kullanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Re’sen düzeltme ve iade

MADDE 26 - (1) Mevzuat İnceleme Komisyonu, taslaklarda şekil yönünden

re’sen düzeltme yapabilir.

(2) Senato, Rektör veya Mevzuat İnceleme Komisyonu tarafından Anayasaya, kanunlara ve diğer ilgili mevzuata aykırılığı tespit edilen veya bu Yönergeye uygun olarak hazırlanmayan taslaklar, noksanlıkların giderilmesi veya uygunluğun sağlanması amacıyla yeniden değerlendirilmek üzere Rektörlük (Yazı İşleri Müdürlüğü) tarafından teklif sahibi birime iade edilir.

Örnekler

MADDE 27 -(1) Bu Yönergede düzenlenen hususlar Ek-3’te örneklendirilmiştir.

Yürürlük

           MADDE 28 - (1) Bu Yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

                                                    Ek-1                                            

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ LDİRİLMESİNDE

KULLANILACAK FORM

 

Taslak İçin Görüş Bildiren Kurum/Kişi Adı

Teklif

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

 

 

 

 

İmza/Onay

 

Ek-2

 

TASLAKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN REKTÖRLÜK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE  GÖNDERİLMESİNDE  KULLANILACAK  FORM

 

Görüş Veren Kurum

Taslak Maddesi

Kurum veya Komisyonun Görüşü

Değerlendirme

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK 2- ÇERÇEVE TASLAK

…    KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR KANUN TASARISI

 

             MADDE  1- .../…/… tarihli ve …  sayılı …  Kanununun 16’ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışma birimleri

MADDE 16- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır:

 1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.
 2. Hukuk Müşavirliği.
 3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.”

            MADDE 2- sayılı Kanunun 20’nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

ÖRNEK 3- MÜSTAKİL TASLAK  

... …..TASARISI

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ... esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Acente: Seyahat acentelerini,

b)Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c)Kurum: Kurumunu,

ç) Zatî eşya: eşyayı, ifade eder.

                   

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

          MADDE  27-  (1)  …/…/…  tarihli  ve    sayılı    Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ……. yürütür.

 

 

 

 

 

ÖRNEK   5-    DÜZENLEMEDE   YAPILAN   DEĞİŞİKLİKLERE    İLİŞKİN LİSTE

5-A) Resmî Gazetede Yayımlananlar

Yönetmeliğin/Tüzüğün/Bakanlar   Kurulu   Kararının   Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                                                                     Tarihi                                                                                                      Sayısı

                                1/3/2002

24682

Yönetmelikte/Tüzükte/Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                                                                          Tarihi                                                                                                       Sayısı

1-

1/4/2003

25066

2-

20/4/2004

25439

3-

20/9/2004

25589

4-

20/6/2005

25851

5-B) Resmî Gazetede Yayımlanmayanlar

Yönetmeliğin/Bakanlar Kurulu Kararının

                                                       Tarihi                                                                                                      Kararname Sayısı

                                                         16/5/2002

2002/4852

Yönetmelik/Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin

                                  Tarihi                                                                                                                                     Sayısı

1-

                    1/4/2003

2003/1452

2-

20/4/2004

2004/3526

3-

20/9/2004

2004/8654

4-

20/6/2005

2005/850

 

Yönetmeliğin/Tebliğin

                         Tarihi                                                                                                                               Olur Sayısı

                                                    16/5/2002

 

B.02.0.KKG/105-26-2687

Yönetmelikte/Tebliğde Değişiklik Yapan Yönetmelik/Tebliğlerin

                       Tarihi                                                                                                                                   Olur Sayısı

1-

                  1/4/2003

B.02.0.KKG/105-26-6387

2-

20/4/2004

B.02.0.KKG/105-26-5244

3-

20/9/2004

B.02.0.KKG/105-26-9875

4-

20/6/2005

B.02.0.KKG/105-26-8965

 

ÖRNEK 6- TASLAKLARDA AD

        RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT        HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK    TASLAĞI           

        RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

        RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ TASLAĞI

        RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ TASLAĞI

ÖRNEK 7- TASLAKLARDA BÖLÜMLER

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

 

ÖRNEK 10- MADDE BAŞLIKLARI

Madde başlıkları

MADDE 14-

Yurt dışı eğitim

EK MADDE 38 –

Tekliflerin bildirilmesi

GEÇİCİ MADDE 1–

 

ÖRNEK 11- DÜZENLEMENİN BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNE

EKLENECEK MADDE

MADDE  3-   sayılı  Yönetmeliğe  10  uncu  maddeden  sonra

gelmek üzere  aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hukuk Müşavirliği"

MADDE 10/A– (1) Hukuk Müşavirliği aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Bakan, bakanlık birimleri ve diğer bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek.
 2. Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
 3. 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda bakanlığı temsil etmek veya bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.

ç) Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE  25-   sayılı  Yönetmeliğe  20/A  maddesinden  sonra

gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Strateji Geliştirme Başkanlığı"

MADDE 20/B- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığı aşağıdaki görevleri yapar:

a) ...

b) ...

c) ...

ç) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

ğ) ...

 

ÖRNEK 12- ATIFLARIN YAPILMASI

 

12-A) 19 uncu maddenin birinci fıkrası Saklı tutulan hükümler

MADDE 56- (1) …/…/… tarihli ve sayılı Yönetmeliğin 51 inci

maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Aranacak nitelikler

      MADDE 29- (1) Genel Müdürlükte uzman kadrolarına atanacakların 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen şartları haiz olmaları zorunludur.

12-B) 19 uncu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları Uygulanmayacak hükümler

         MADDE 56- (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

 

19/12/2005 TARİHLİ VE 2005/9986 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Tarihi

Numarası

Değişiklik Yapılan Maddeler

   Yürürlüğe    Giriş Tarihi

14/3/2016

2016/8590

24, Ek-1

19/3/2016