Doküman No
RTEÜ.YÖ.0004
Yayın Tarihi
05.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

 

T.C.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmeleri ile görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, verimliliklerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesi ile

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönergede geçen;

 1. Eğitim: Personele yönelik yapılan kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim veya staj, araştırma, yurt içi, yurt dışı inceleme ve bu amaçla yapılan her türlü hizmet içi eğitim faaliyetini,
 2. Eğitim Görevlisi: Eğitim faaliyetinde öğretici olarak görev alan personeli,
 3. Personel: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personeli,

ç) Program Yöneticisi: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan

kişiyi,

 1. Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
 2. Rektörlük: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
 4. Yönerge: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Hizmet İçi Eğitim Yönergesini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Esasları

Hizmet içi eğitimin hedefleri

MADDE 4- Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, kalkınma planlarında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;

 1. Personele Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,
 1. Personelin Üniversitenin misyon ve vizyonunu benimsemesini sağlamak,
 2. Yönetimde ve uygulamada etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak, ç) Personelin meslekî bilgi birikimini artırarak yetişmelerini ve hizmet alanındaki

değişmelere intibakını sağlamak, personeli daha üst görevlere ve kadrolara hazırlamak,

 1. Hizmetlerin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç odaklı iş yapan; hizmetleri, hantallığa sebebiyet vermeyecek şekilde süratli, tam ve doğru olarak yapan personel yetiştirmek,
 2. Personelin   iletişim   ve   empati   kurabilme    yönlerini geliştirerek, birimler arası koordinasyonu güçlendirmek,
 3. Üniversitenin ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünü oluşturarak hizmette kaliteyi ve verimliliği arttırmak,
 4. İnsan kaynakları yönetiminde hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmak,

ğ) Belirlenmiş olan plan ve programlardaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitim çalışmalarını sonuçlandırmaktır.

Hizmet içi eğitimin ilkeleri

MADDE 5- Hizmet içi eğitimin ilkeleri;

 1. Eğitimin etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,
 2. Eğitimin Üniversitenin amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak planlanması,
 3. Eğitim görevlileri ile eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,

ç)    Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitim yerinin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

 1. Her amirin birimindeki personelinin yetiştirilmesinden ve eğitiminden sorumlu olması,
 2. Personelin ihtiyacına uygun hizmet içi eğitim programından yararlandırılması,
 3. Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç-gereç ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanması,
 4. Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları bitiminde değerlendirme yapılmasıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

Eğitim teşkilatı

MADDE 6- Hizmet içi eğitim teşkilatı;

 1. Eğitim Kurulu,
 2. Personel Daire Başkanlığından oluşur.

Eğitim kurulu

MADDE 7- (1) Eğitim Kurulu, Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Personel Dairesi Başkanı ve hizmet içi eğitimden sorumlu Personel Şube Müdüründen oluşur.

  1. Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularını görüşmek üzere her yıl mart ayında toplanır. Eğitim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. İhtiyaç duyulması halinde toplantıya diğer birim amirleri de davet edilebilir.
  2. Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğinde olup kararlar Rektör’ün onayı ile kesinleşir.
  3. Kurulun sekretarya görevleri Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Eğitim kurulunun görevleri

MADDE 8- Eğitim Kurulunun görevleri;

 1. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını belirlemek,
 2. Bir önceki yılda uygulanan eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek, yeni programların uygulanmasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek,
 3. Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim plan ve program taslağını değerlendirip son şeklini vermek,

ç) Hizmet içi eğitim etkinliklerinin türünü, konusunu; eğitim sonunda anket uygulanması, sınav yapılması, katılım veya başarı belgesi verilmesinin gerekip gerekmediği ile ilgili hususları belirlemek,

 1. Gerek duyulması halinde yetiştirmek amacıyla yurt içine ve yurt dışına gönderilecek personeli belirlemek,
 2. Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Üniversiteye yararlı olabilecek olanak ve kaynakları saptamak,
 3. Hizmet içi eğitim ile ilgili her türlü öneri ve başvuruları incelemek ve karara bağlamak,
 4. Yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapmak,

ğ) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarının değerlendirmesini yapmaktır.

Personel Daire Başkanlığının görevleri

MADDE 9- Personel Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma Planı tedbir ve önerileri ile iş programları ışığı altında, Üniversitenin eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak her yılın ocak ayında Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim taleplerini alarak eğitim için yapılacak harcamaları belirlemek, bu doğrultuda eğitim plan taslağını hazırlamak ve Eğitim Kuruluna sunmak,
 2. Eğitim Kurulu tarafından belirlenen eğitim planına göre programları hazırlayarak Rektör’ün onayına sunmak,
 3. Üniversitenin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri, organize etmek ve yürütmek, ç) Eğitim ile ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,
 4. Eğitim görevlileri ve program yöneticisi ile işbirliği yapmak,
 5. Eğitime katılanların devam durumları ile disipline ilişkin kayıtlarını tutmak,
 6. Eğitim görevlilerinin ders ücreti puantajlarını tutmak, hesaplamak ve eğitim sonunda ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 1. Eğitim, başarı veya katılım belgesi verilmesi gerektiren bir eğitim ise eğitime katılanların belgelerini hazırlamak,

ğ) Her eğitim programı için Rektör’ün onayı ile program yöneticisini belirlemek,

 1. Eğitime ilişkin belgeleri arşivlemek,

ı) Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

i) Hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Görevlileri ve Program Yöneticisi

Eğitim görevlilerinin seçimi ve nitelikleri

MADDE 10- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında, eğitim görevlisi olarak öncelikle Üniversite bünyesinde görev yapan akademik veya idari personel tercih edilir. Eğitim faaliyetinde Üniversite içerisinden görevlendirilecek akademik veya idari personelin bulunmaması veya gerek görülmesi halinde, Rektör onayı ile kurum dışından da eğitim görevlisi görevlendirilebilir.

(2) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görev alacakların eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması gereklidir.

Eğitim görevlilerinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- Eğitim görevlilerinin yetki ve sorumlulukları;

 1. Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmak,
 2. Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde, eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermek,
 3. Programda belirlenen konuları öğretmek, konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almak,

ç)    Eğitim    süresi    içinde    istemesi    halinde,    sözlü    veya    yazılı    sınav    yapmak    ve değerlendirmek,

 1. Eğitim süresince Personel Daire Başkanlığı ve program yöneticisi ile işbirliği yapmak, eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmek,
 2. Üstlenmiş olduğu eğitim türü, aday memur hazırlayıcı eğitimi ya da eğitim sonunda sınav yapılması kararlaştırılmış bir hizmet içi eğitim ise yapılacak sınava ilişkin soruları hazırlayıp eğitimin bitmesini müteakip on gün içerisinde program yöneticisine vermek,
 3. Eğitim sırasında eğitimin yapılmasına engel olacak veya eğitimin seyrini olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde bu durumu derhal program yöneticisine bildirmek,
 4. Mazerete dayalı bir durumun ortaya çıkması sebebiyle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmektir.

Program yöneticisinin görevleri

MADDE 12- Program yöneticisinin görevleri;

 1. Eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmak,
 1. Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğaltarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak,
 2. Eğitim görevlilerinin eğitime katılamamaları halinde yedek eğitim görevlisi bulmak, ç) Eğitim görevlileri ve Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak,
 3. Eğitime katılanların devam durumlarını kontrol etmek, varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmek ve/veya eğitim görevlisi tarafından kendisine bildirilen disipline aykırı davranışlar ile ilgili gerekli işlemi başlatmak,
 4. Eğitim programında yer alması halinde eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak,
 5. Eğitim Kurulu tarafından istenmesi halinde, eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamak,
 6. Hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

Hizmet içi eğitim planı ve programları

MADDE 13- (1) Personel Daire Başkanlığı, her yılın ocak ayında Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim taleplerini alarak günün koşullarına ve ihtiyaç durumuna göre öncelik sırası belirleyip hizmet içi eğitim programlarını hazırlar. Bu programlar, mart ayında Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektör’ün onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Eğitim programları Rektör’ün onayından sonra, eğitim çalışmalarının başlangıç tarihinden en az beş gün önce birimlere duyurulur.

(2) Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, zamanı, yeri ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

Hizmet içi eğitim

MADDE 14- Hizmet içi eğitim;

 1. Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde, “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri,
 2. Asli memurluk süresi içinde ise bu Yönerge hükümleri, çerçevesinde yapılır.

Hizmet içi eğitim programları

MADDE 15- Hizmet içi eğitim programları;

 1. Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj faaliyetlerinden oluşan Adaylık Eğitimi,
 2. İntibak Eğitimi,
 3. Meslekî Eğitim,

ç) Bilgi Tazeleme Eğitimi,

 1. Kişisel Gelişim ve İletişim Eğitimleri,
 2. Üst Kademe Yöneticilerine Yönelik Eğitim,
 3. Yabancı Dil Eğitimi,
 

olmak üzere kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim veya staj, araştırma, yurt içi, yurt dışı inceleme gibi metotlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

Hizmet içi eğitim konuları ve süresi

MADDE 16- (1) Bu Yönergeye göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir.

(2) Programların süreleri; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsis olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

Hizmet içi eğitimin yeri ve yönetimi

MADDE 17- (1) Hizmet içi eğitimin Üniversite’de uygulanması esastır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir.

(2) Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler program yöneticisi tarafından yürütülür.

Yurt dışında eğitim

MADDE 18- Personelin yurt dışında yetiştirilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılır.

Eğitime katılma

MADDE 19- (1) Hizmet içi eğitim programlarına katılması kararlaştırılmış olan personelin, söz konusu eğitim faaliyetine katılması zorunludur. İlgili birim amiri, personelin programa katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

 1. Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir. Hangi sebeple olursa olsun, toplam eğitim süresinin %80'ine katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınabilirler.
 2. Eğitime katılan personel eğitim süresince ve saatlerinde idari yönden program yöneticisine bağlıdır.
 3. Başka kurumlarda hizmet içi eğitim faaliyetleri ile meslekî bilgi birikimini artırmaya yönelik seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitime katılanlar, eğitim ile ilgili hazırladıkları raporu bir ay içinde bağlı oldukları birim amirine vermekle yükümlüdürler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

Sınav komisyonu ve yürütme

MADDE 20- (1) Aday memur eğitimi sonrasında yapılacak temel ve hazırlayıcı eğitim sınavı için Rektör tarafından, asgari şube müdürü seviyesindeki yöneticiler arasından üç kişiden  az olmamak üzere bir komisyon kurulur ve sınava ilişkin işlemler “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri,

(2) Aday memur eğitimi dışında görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan hizmet içi eğitim programlarının sonunda sınav yapılması halinde ise,

Rektör tarafından eğitim görevlisi ve iki üyeden oluşan üç kişilik bir sınav komisyonu kurulur ve sınava ilişkin işlemler bu Yönerge hükümleri, uyarınca yürütülür.

Sınavlar

MADDE 21- (1) Eğitime katılan personelin başarıları, eğitimin özelliğine göre, eğitim süresi içinde veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak ayrı ayrı veya birlikte yapılacak sınavlarla tespit edilir.

 1. Sınavlarda test usulü uygulanabilir.
 2. Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim içindeki sınavları eğitim görevlisi yapar. Talep etmeleri halinde program yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözetmen verilir.
 3. Yazılı sınav süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan önce sınav komisyonunca belirlenir.

ç) Sınav komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini gösteren bir tutanak düzenlenir.

 1. Eğitime katılan personel sınava katılmak zorundadır. Kanuni mazeretleri olanlar dışında, sınava katılmayanlar başarısız sayılır.
 2. Sınavlarda kopya çeken veya disiplini bozanlar, düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bu kişiler o eğitim programında başarısız sayılır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 22- Yazılı sınav kâğıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. Sonuçlar, her sınav için bir liste düzenlenerek üç gün içinde ilgililere duyurulur. Sınav sonuç listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23- İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak on gün içinde bir dilekçe ile sınav komisyonuna yapılır. Bu itirazlar, komisyonca incelenir ve sonuç en geç on gün içinde ilgililere bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

Değerlendirme ve başarı

MADDE 24- (1) Sınavlarda değerlendirme 100(yüz) tam puan üzerinden yapılır. Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde başarı notu 60(altmış) puandır. Puanlara göre başarı derecesi/durumu aşağıdaki şekilde tespit edilir.

Not Aralığı

Başarı Derecesi

Başarı Durumu

90-100

Pekiyi

Başarılı

71-89

İyi

Başarılı

60-70

Orta

Başarılı

0-59

Başarısız

Başarısız

 

 1. Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanması halinde puanların ortalaması alınarak, sınav puanı hesaplanır.
 2. Eğitime katılan personele eğitim çalışmaları sonunda eğitimin türüne göre “Başarı Belgesi” veya “Katılım Belgesi” verilebilir.
 3. Eğitim programının genel değerlendirmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında veya sonunda, eğitim faaliyetine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere anketler düzenlenebilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 25- Sınav kağıtları, soruların cevap anahtarı, cevap kağıtları bir yıl; tutanaklar, değerlendirme fişleri sınav tarihinden itibaren iki yıl; kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar Personel Daire Başkanlığınca saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuranlar durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kurum veya kuruluşa da bildirirler.

İzinler

MADDE 26- Eğitim süresi içerisinde eğitim faaliyetinde görev alanlar ile eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel yıllık izin kullanamaz.

Disiplin

MADDE 27- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personelden kanuni mazeretleri olanlar dışında eğitim faaliyetine katılmayanlar ile bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında,

 1. Hizmet içi eğitim sırasında veya sonrasında sınav yapılması halinde, kanuni mazeretleri olanlar dışında sınava katılmayanlar hakkında,
 2. Hizmet içi eğitim sırasında veya sonrasında yapılan sınavlarda kopya çeken veya disiplini bozanlar hakkında,

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun disiplin ile ilgili hükümleri uygulanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Eğitim giderleri

MADDE 28- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar Personel Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanır.

Eğitim görevlilerinin ve eğitime katılanların giderleri

MADDE 29- Eğitim görevlilerine ve eğitim faaliyetlerine katılanlara eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanununun ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Saklı hükümler

MADDE 30- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Yetiştirmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte 25/06/2010 tarih ve 34 sayılı Senatoda kabul edilen “T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi” yürürlükten kalkmış olur.

Yürütme

MADDE 32- Bu Yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.