Döküman No
RTEÜ.RA.0096
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Prof.Dr. Ali BİLGİN/;Kalite Koordinatörü

ANA PROSES

ALT PROSES ADI

PROSESE YÖNELİK RİSKLER

İLGİLİ RİSKİN ETKİLERİ

EĞİTİM ÖĞTRETİM PROSESİ

Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması

Üniversitenin tercih edilebilirliği azalır

Mezunların iş bulma oranı düşer

Sektörün talep etmiş olduğu vasıfta insan kaynağı yetiştirilememiş olur.

 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması

Üniversitenin tercih edilebilirliği azalır

Mezun olduğu alanda iş yapma oranı düşer

Mezunların iş yapma yeteneği düşer

Öğrencilerin ve toplumun beklentileri karşılanmamış olur

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması

Üniversitenin tercih edilebilirliği azalır

Üniversitenin imajı zedelenir ve tanınırlığı azalır

Üniversitenin akademik gelişimini yavaşlatır

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Prosesi

Bütçede yeterli ödeneğin ayrılamaması

Program geliştirme ve mevcut programları sürdürmede engel teşkil eder

Üniversitenin tercih edilebilirliği azalır

AR-GE VE TOPLUMA HİZMET

Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması

Kaynakların etkin kullanımı sağlanamaz

Toplumsal beklenti karşılanamaz

Ülkenin gelişimine sınırlı katkı sağlar

Öğrencilerin gelişimine sınırlı katkı sağlar

Akademik gelişimde beklenen etki sağlanamaz

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi

Toplumsal beklenti karşılanamaz

Üniversitenin tercih edilebilirliği azalır

Kaynakların etkin kullanımı sağlanamaz

Üniversitenin imajı zedelenir ve tanınırlığı azalır

Ülkenin gelişimine sınırlı katkı sağlar

 

 

ÖLÇME VE İYİLEŞTİRME PROSESİ

Paydaş Memnuniyeti Prosesi

Paydaş katılım oranının yetersiz olması

Yeterli veri toplanamaz

Karar almada yeterli bilgi oluşturulamaz

Doğru karar almada güçlük yaşanır

Paydaş beklentileri net olarak tespit edilemez

Paydaş beklentilerini karşılamaya yönelik planlama yapılamaz

Verilerin yeterli ve doğru toplanamayıp etkin analiz edilememesi

Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması

KYS’nin etkinliği net olarak ölçülemez

Düzeltici faaliyetleri için doğru bilgi toplanamaz

Düzeltici faaliyetleri beklenen sonucu vermez

YÖNETİM, İDARİ VE DESTEK PROSESİ

Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi

KYS beklenen faydayı sağlayacak şekilde etkin olarak uygulanamaz

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi ve Kayakların Yönetimi

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması

İlgili birimlerin faaliyetlerinin aksamasına neden olur