Doküman No
SKS.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

SKS

Faaliyet Giderleri

Toplulukra ayrılan bütçenin kullanımı ve yüzdesel dağılımına yönelik düzenlemel eri iyileştirmek

 

Toplukların faaliyetlerini karşılayacak yeterli bütçenin olmaması riski

--------------------------

1. Topluluklara ayrılan bütçenin yetersiz oluşu

2. Topluluklardan gelen faaliyet istakleinin fazla oluşu

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Topluluklara bütçe imkanları doğrultusun da faaliyet yapma izninin verilmesi

Yönlendirici Kontroller: 1.Topluluk giderlerinin yaklaşık maliyetinin tespit edilerek Strateji Daire Başkanlığın a Bilgi verilmesi ve bütçenin ona planlanması .

9

9

81

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SKS

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır

 

 

 

 

 

2

SKS

Faaliyet Giderleri

Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili iç paydaşların memnuniyet ini artırmak.

 

Dağınık kampüs nedeniyle maliyetin artması ve kalitenin düşmesi riski

 

--------------------------

1.Alınan mal ve hizmetin şartnamede belirtilen nitelikve nicelikte olmaması.

2.Bütçe yetersizliği nedeniye kaliteli mal ve hizmet alınamaması.,

3. Şartnamede tanımlanan niteliklerin uygun olmaması.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Daire başkanlığım ız tarafından yapılan hizmetlere yönelik dağınık kampüs alanındaki birimlere bilgi vermek ve kurumlarda oluşturulmu ş olan kontrol komisyonlar ının aktif çalışmaların ı sağlamak.

2. Dağınık kampüs alanlarını belirli periyotlarla ziyaret etmek, kurumlardak i kontrol komisyonlar ından bilgi almak.

9

9

81

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SKS

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

SKS

Faaliyet Giderleri

Taşınır ve taşınmaz malların yönetimini daha

etkin hale getirmek.

 

Kiracıların beklentilerini karşılayamama ve kiralama alanı dışında farklı faaliyet alanlarına yönelme riski.

--------------------------

1. Paydaşların kiralanan alanlardan hizmet almayışı.

2. Kiraya verilen alanların fiziki yetersizliği.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Dağınık birimlerdeki kiraya verilen alanlarda amaç dışı faaliyet yapılıp yapılmadığı nı kontrol edilmesi için birimlerde oluşturulan komisyonlar ın aktif çalışması.

2.Kiracılarla yapılacak sözleşme öncesi beklentilerini n tespit edilip eksikliklerin giderilmesi.

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SKS

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

SKS

Faaliyet Giderleri

Öğrencilerin gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin öğrencilerin tercihi doğrultusun da geliştirmek ve çeşitlendirm ek

 

Anketlerin her öğrenciye ulaşmaması ve öğrencilerin anketlere bilinçli cevap vermemesi riski.

--------------------------

1-Öğrencilerin anketlere bilinçli cevap vermemesi.

2-Öğrencilerin anketleri önemsemesi.

3-Anketlerin öğrencilere ulaşmaması.

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Öğrrenci bilgi sistemine girişte; mevcurt anketlerin cevaplanma dan sisteme giriş izninin verilmesesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığın a yazı yazılması.

2. Anket formlarının üst kısmına, ankete verilecek cevapların önemi hakkında not düşülmesi.

Yönlendirici Kontroller:

5

6

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SKS

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

5

SKS

Faaliyet Giderleri

Öğrencilerin kullanabilec eği kaynakların etkin kullanımını geliştirmek

 

Öğrencilerin elekronik posta kullanmaması riski

--------------------------

1. Öğrencilerin elekronik posta kullanmaması.

2. Öğrencilerin farklı elekronik posta kullanması.

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Öğrenci bilgi sistemine girişte; e- posta konrolü yapılmadan sisteme giriş izni verilmemesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığın a yazı yazılması.

5

6

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SKS

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.