Doküman No
KK.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

KK

Faaliyet Giderleri

Üniversiteni n tüm birimlerinde Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uygulamak

Birimlerde kalite kültürünün oluşturulamaması riski

--------------------------

1- Akademik ve idari personelin Kalite Yönetim Sistemi sürecini sahiplenmemesi

2- Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarının akademik ve idari personele tam ve doğru bir şekilde aktarılamaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Kalite kültürünün oluşturulma sını destekleme k için birimlere ziyaretlerde bulunarak Kalite Yönetim Sistemi konusunda yapılan çalışmalar, yapılacak çalışmalar ve ileriye dönük hedefleri içeren Farkındalık Toplantıları düzenlemek .

6

5

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

KK

Risk kalite çalışmaları yürütülürken 18.09.2019 tarihinde tespit edilmiştir.

Riskin yönetiminde n sorumlu kişi: Onur ÖKSÜZ

 

 

 

 

 

2

KK

Faaliyet Giderleri

Üniversiteni n tüm birimlerinde Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uygulamak

Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesinde faydalanılan yazılımlarda / modüllerde yaşanabilecek teknik arızaların veri kaybına neden olması riski

--------------------------

1- Yazılımın / Modülün ilgili çalışmaları yürütmek için yeterli olmaması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştahının altında olduğundan birimimizce bu risk ile ilgili herhangi bir eylem planlanmam ıştır.

6

4

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

KK

Risk kalite çalışmaları yürütülürken 18.09.2019 tarihinde tespit edilmiştir.

Riskin yönetiminde n sorumlu kişi: Onur ÖKSÜZ

 

 

 

3

KK

Faaliyet Giderleri

Üniversiteni n tüm birimlerinde Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uygulamak

Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında birimler arası koordinasyon ve iş birliğinin sağlanamaması riski

--------------------------

1-  Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları yürütülürken kullanılan haberleşme kanallarının tüm birimlerde etkin olarak kullanılmaması / kullanılamaması

2- Birim İdari Yöneticileri, Birim Kalite Temsilcileri ve Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin sıklıkla değişmesi

3- Birim İdari Yöneticileri, Birim Kalite Temsilcileri ve Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin iş yükünün artması sonucu Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına gerekli özveriyi gösterememesi

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştahının altında olduğundan birimimizce bu risk ile ilgili herhangi bir eylem planlanmam ıştır.

6

4

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

KK

Risk kalite çalışmaları yürütülürken 18.09.2019 tarihinde tespit edilmiştir.

Riskin yönetiminde n sorumlu kişi: Onur ÖKSÜZ