Doküman No
SBF.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

SYO

Faaliyet Giderleri

Eğitim öğretim faaliyetlerini n sürdürülebili rliği

Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması riski

--------------------------

1-Hemşirelik anabilimdallarındaki öğretim elemanları sayısının mevcut ihtiyaç için yetersiz olması.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1.Lisansüst ü eğitim veren üniversiteler le işbirliği yapılması

2. Öğretim elemanı alınması

8

8

64

Yeni

 

----------------------------

10(SAĞLIK YÜKSEKOKULU)

1.1.2019

SYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

SYO

Faaliyet Giderleri

Eğitim öğretim faaliyetlerini n sürdürülebili rliği

Öğrenci sayılarının fazla olması riski

--------------------------

1-YÖK'ün talep edilen öğrenci sayısından fazla öğrenci kontenjanı belirlemesi.

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlar ının YÖK'e bildirilmesi

7

8

56

Yeni

 

----------------------------

10(SAĞLIK YÜKSEKOKULU)

1.1.2019

SYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

SYO

Faaliyet Giderleri

Eğitim öğretim faaliyetlerini n sürdürülebili rliği

Ders uygulamalarının etkin ve verimli olmaması riski

--------------------------

1. Uygulama yapılacak sahaların fiziki yetersizliği

2. Uygulama sahalarında karşılaşılan iletişim eksikliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Uygulama yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrenci

bilgilendirm e toplantıları yapılması

2. Sağlık kuruluşların a ilave olarak ilgili diğer kuruluşlarda n uygulamalar için öğrenci kontenjanı talep etmek.

7

6

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SYO

TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında riskin değişim yönü yıl sonunda belirlenerek üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

SYO

Faaliyet Giderleri

Eğitim öğretim faaliyetlerini n sürdürülebili rliği

Birim kütüphanesinin yetersiz olması riski

--------------------------

 

1-Fiziki koşulların ve kaynakların yetersizliği

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Tespit edilen risk üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan yüksekokulu muzca bu riskle ilgili herhangi bir eylem yapılmayac aktır.

5

4

20

Yeni

 

----------------------------

8(SAĞLIK YÜKSEKOKULU)

1.1.2019

SYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.