Doküman No
KDDB.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

KDDB

Faaliyet Giderleri

Kütüphane binasının modern kütüphane hizmetleri verilmesine uygun hale getirilmesi.

Kütüphane binasının fiziki ve alt yapı donanımının yetersiz kalması riski.

--------------------------

1- Personel çalışma odası yetersizliği,

2- Depo yetersizliği,

3- Öğrenci çalışma salonlarının yetersizliği,

4- Kütüphanenin batı dış cephesinden kütüphane içerisine su sızması,

5- Trafo odasına batı cephesinden su sızması,

6- Tuvalet rögarlarının tıkanması.

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Lavabo akarlarının tamirat ve yenilemeleri nin zamanında yapılması

2. Elektrik alt yapısının eksikliklerini n giderilerek tamirat ve bakımlarının yapılması

3. Kalorifer tesisatının elden geçirilip, eksikliklerin giderilerek, tamirat ve tadilatlarının yapılması

4. Kitap raf sayısının

8

8

64

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

KDDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve SGDB tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

yeter derecede artırılması

5. İnternet alt yapısının eksikliklerini n giderilerek bakım ve onarımlarını n zamanında yapılması

6. Kütüphane hizmetlerini n aksamamas ı için kesintisiz güç kaynağının sağlanması

7.. Klima tesisatının elden geçirilip, eksikliklerin giderilerek, tamirat ve tadilatlarının yapılması

8. Kütüphaned e ses yalıtımının yapılabilmes i için gerekli yerlere kapı ve bölmelerin yapılması

10. Kütüphane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nin kullanım alanın artırılması için mevcut binada yatay veya dikey genişleme çalışması yapılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

KDDB

Faaliyet Giderleri

Üniversitemi zin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını destekleyen güncel bilgi kaynaklarını n kullanıcılara sunulması.

Elektronik ve basılı bilgi kaynaklarının güncel tutulamaması riski.

--------------------------

1- Ödenek Yetersizliği.

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Koleksiyonu n mevcut durumunun değerlendiril erek eksikliği tespit edilen yönlerinin güçlendirilm esi yoluna gidilmesi

2- İhtiyaçlar, istekler ve bütçe imkanları çerçevesind e basılı veya elektronik yeni kaynak sağlama yoluna gidilmesi

3- Kütüphanel er arası işbirliği faaliyetlerini n güçlendirilm esi

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

KDDB

 

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve SGDB tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

KDDB

Faaliyet Giderleri

Üniversitemi zin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını destekleyen bilgi kaynaklarını n kullanıcılara hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırılması .

Kullanıcıların kütüphane materyaline yeterli hızda ulaşamama riski.

--------------------------

1- Teknolojik altyapı eksiklikleri,

2- Yeterli yönlendirmelerin olmayışı,

3- Kütüphane Oryantasyon eğitimlerinin yapılamaması,

4- Raf düzeninin düzenli olarak yapılamaması,

5- Yer sıkıntısı sebebiyle çok sık kitapların kaydırılması,

6- Kütüphaneye yeterli sayıda kısmi zamanlı öğrenci görevlendirilmemesi,

7- Kütüphaneye yeterli sayıda personel görevlendirilmemesi.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1.Katalog kayıtlarında ki erişimi kısıtlayan hata ve pürüzlerin giderilmesi

2. Kütüphane içi raf yönlendirme lerinin açık, anlaşılır ve yeterli sayıda olmasının sağlanması

3.Kullanıcıla rın kütüphane kullanımı konusunda oryantasyon eğitimlerine tabi tutulması

4.Raflardan sorumlu, yeterli sayıda kat görevlileri ve kısmi zamanlı öğrencilerin istihdam edilerek rafların düzenli tutulmasını

6

7

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

KDDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve SGDB tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

n sağlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

KDDB

Faaliyet Giderleri

Üniversitemi zin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını destekleyen bilgi kaynaklarını n kullanıcılara hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırılması .

Kataloglama ve sınıflama işlemlerinin uluslararası standartlara ve kurallara göre yapılmaması veya eksik yapılması halinde bibliyografik verilere ulaşılamaması riski.

--------------------------

1- Teknik bilgi eksikliği

2- Hizmet içi eğitimlerin yetersizliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1.Kütüphan ecilik eğitimi almış personele hizmet içi eğitimler düzenlenme si

2.Katalog kayıtlarında görülen, erişimi kısıtlayan hataların belirli aralıklarla yapılacak kontrollerde düzeltilmesi

3. kataloglama ve sınıflama işlemlerinde mesleki eğitim almış personelin görevlendiril mesi

7

5

35

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

KDDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve SGDB tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

5

KDDB

Faaliyet Giderleri

Demirbaşa kayıtlı kütüphane materyalleri nin güvenliğinin sağlanması.

Basılı kaynakların ve tüm materyallerin güvenlik riski.

--------------------------

1- Çalınma

2- Kaybolma.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Kütüphaned e güvenlik personelinin bulunmasını n devamlılığın ın sağlanması

2- Basılı kaynaklara güvenlik bandı yerleştirilme sinin sağlanması

3-7/24 saat kayıt alan güvenlik kameralarını n hafıza belleklerinin artırılıp bakımlarının zamanında yapılarak aktif durumda tutulması

4. Güvenlik kapısının bakımlarının düzenli yaptırılarak aktif durumda tutulması

7

4

28

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

KDDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve SGDB tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

6

KDDB

Faaliyet Giderleri

Üniversitemi zin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını destekleyen bilgi kaynaklarını n kullanıcılara hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırılması .

Elektronik alt yapının çökmesi riski.

--------------------------

1- Elektrik kesintisi,

2- Server çökmesi,

3- Kullanıcı hataları,

4- Siber saldırı.

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanın altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir

8

3

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

KDDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve SGDB tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

7

KDDB

Faaliyet Giderleri

Kütüphane hizmetlerini n 7 / 24 verilmesi.

Kütüphanenin 7 / 24 açık tutulamaması riski.

--------------------------

1- Personel yetersizliği,

2- Fiziki alanın uygun olmayışı,

3- Raflar ile okuma salonlarının iç içe olması.

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanın altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir

3

7

21

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

KDDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve SGDB tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

8

KDDB

Faaliyet Giderleri

Üniversitemi zin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını destekleyen bilgi kaynaklarını n kullanıcılara hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırılması .

Daire Başkanlığımızın web sayfası üzerinden verilen hizmetlerin, yaşanacak olan teknik problemler nedeniyle hizmetlerin yerine getirilememesi riski.

--------------------------

1- Elektrik kesintisi,

2- Kütüphaneye ait güç kaynağı olmayışı,

3- Sunucu hataları,

4- Siber saldırı,

5- Server çökmesi.

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanın altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir

6

3

18

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

KDDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve SGDB tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.