Doküman No
İMİD.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

 

 

1

İMİD

Faaliyet Giderleri

Organizasy on yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

İşçi maaşlarının toplu olarak Daire Başkanlığımız tarafından yapılması riski

--------------------------

1- Puantajların doldurulmadan ya da eksik doldurularak gönderilmesi

2- İzin, rapor, puantaj vb belgelerin birimimize bildirilmemesi veya maaş dönemi sonrası bildirilmesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Kısa vadede puantajların görevli işçi tarafından kontrol edilerek elden teslim alınacak.

2- Orta ve uzun vadede puantaj periyotlarını n (1-30 arası) değiştirilece k.

3- Birimlerin kendi işçi maaşlarını yapabilmele ri için kullanımı kolay maaş programı BİDB aracılığı ile tedarik edilerek ve birim mutemetleri ne gerekli eğitimler verilecek.

9

10

90

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İMİD

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

2

İMİD

Faaliyet Giderleri

Organizasy on yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

Ödenek yetersizliği riski

--------------------------

1- Talep edilen bütçenin kesilmesi

2- Bütçe yılı içinde gelen plan dışı mal ve malzeme talepleri

3- Mücbir sebeplerle öngörülemeyen harcama yapılması

4- Yatırım programında olmayan taleplerin karşılanması beklentisi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Bütçe çalışmaların da daha destekleyici gerekçeler yazılacak.

2- Plan dışı gelen talepler için bütçeden ortalama % 20 ödenek ayrılacak.

3- Mücbir sebeplerle harcama yapılması durumunda yeniden ihtiyaç planlaması yapılacak.

4- Ödenek durumu ve ek ödenek taleplerimiz hakkında üst yönetim ve SGDB bilgilendirile cek.

9

9

81

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İMİD

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

3

İMİD

Faaliyet Giderleri

Organizasy on yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

Görev tanımı dışındaki işlerin Birimimiz görevlerine dahil edilmesi ve iş yükünün artması riski

--------------------------

1- Daire Başkanlığımızın görev tanımındaki geniş kapsamlı ifadeler

2- Birimler arası görev tanımlarının sürekli güncellenmesi gerekliliği

3- Birimler arası görev tanımlarının dikkate alınmaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Üst yönetim ile yapılan toplantılarda birimlerin görevleri detaylı olarak anlatılacak.

9

9

81

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İMİD

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

İMİD

Faaliyet Giderleri

Kurum dışından alınan mal hizmet ve yapım işleriyle ilgili iç paydaşların memnuniyet ini arttırmak.

Yasal faaliyetlerimizden dolayı mahkeme süreci işleyen durumlarda faaliyetlerin aksaması riski

--------------------------

1- Mal veya hizmet alımı yapılan şahısların/firmaların sözleşme şartlarına uymaması

2- Personelin hak kaybı/mağduriyet iddiası ile yasal sürece başvurması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - İç kontrol mekanizma sının daha sağlıklı işletilmesi sağlanacakt ır.

2- Birim içi haftalık toplantı ile personelin bilgilendirilm esi sağlanacakt ır.

Yönlendirici Kontroller: 1 - Mevzuat güncellendi ğinde birim içi eğitim ile değişime hızlı şekilde uyum sağlanacak.

9

8

72

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İMİD

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

5

İMİD

Faaliyet Giderleri

Organizasy on yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

Verimliliği düşüren fiziki şartlar riski

--------------------------

1- Birimimiz depolarının yetersiz ya da uzak olması

2- Ulaşım biriminin zemin katta olması nedeni ile su baskınlarına açık olması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Birimimiz depolarının İİBF zemin kattan daha yakın ve kuru bir yere taşınması için üst yönetim ile görüşme yapılacak.

2- Ulaşım biriminin yerinin değiştirilmes i veya en azından su baskınlarına karşı girişlerin değiştirilip yükseltilmes i sağlanacak.

8

7

56

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İMİD

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.