Döküman No
HM.RA. 0003
Yayın Tarihi
08.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

HM

Faaliyet Giderleri

Üniversitemi zin hak ve menfaatlerin i savunmak

Kamulaştırma davalarının keşif mahallinde taşınmazı kamulaştırılan hak sahiplerinin var olan işlem nedeniyle kurum avukatlarına karşı tepki göstermesi riski.

--------------------------

Kişinin kendince hak kaybına uğradığını düşünmesi

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Risk puanları üniversite risk iştah puanlarının altında kaldığından herhangi bir EYLEM planlanmam aktadır.

2

5

10

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

HM

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

HM

Faaliyet Giderleri

Üniversitemi zin hak ve menfaatlerin i hızlı ve etkin şekilde savunmak.

Mahkemece belirlenen duruşma ve keşiflere fiili veya hukuki gerekçelerle katılınamaması riski

--------------------------

Sağlık, izin, mahkemeye mazeret verilmesi   v.b. nedenlerle belirlenen gün ve saatle hazır bulunamama

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Risk puanları üniversite risk iştah puanlarının altında kaldığından herhangi bir eylem

2

2

4

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

HM

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

HM

Faaliyet Giderleri

üniversitemi z ve bağlı birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğun u sağlamak

Hukuki mütalaaya hızlı ve etkili cevap verememe riski

--------------------------

Gerek adliye gerekse tapu,nüfus müdürlükleri bünyesindeki iş ve işlemler nedeniyle büroda fiziken bulunamama nedeniyle

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Risk puanları üniversite risk iştah puanlarının altında kaldığından herhangi bir eylem planlanmam aktadır.

1

2

2

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

HM

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.