Doküman No
GS.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

GS

Faaliyet Giderleri

Kurumun iç ve dış yazışmaları nın mevzuata uygun olarak yapılması

Bazı yazı ve eklerinin e-mail olarak gönderilmesi riski

--------------------------

1-İşlemlerin acil olması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğu için birimimiz tarafından bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir.

4

4

16

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

GS

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.