Döküman No
İLHF.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

İLHF

Faaliyet Giderleri

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerin e yönelik imkan ve zemin oluşturmak.

Araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin azalma riski.

--------------------------

1- Teşviklerin azalması

2- Ödeneklerin sınırlandırılması

3- Ders yüklerinin fazlalığı

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Ders yüklerinin dengeli bir şekilde dağıtımını yapmak.

2- Araştırma ve geliştirmeyi kolaylaştırac ak fiziki şartları sağlamak.

3- Bölüm ve anabilim dallarındaki akademisye nlerin belli periyodlarla toplanmasın ı sağlamak.

6

6

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İLHF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

İLHF

Faaliyet Giderleri

Yüksek yüzdelik dilimden tercih edilebilir olmak.

Lisans programını yeterli tercih edilebilirlik oranının düşmesi riski.

--------------------------

1- Bölgenin coğrafi ve fiziki konumu

2- İlahiyat fakültelerinin sayısının artması

3- İkinci öğretim programlarının olması

4- İlitam programlarının yaygınlaşması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Fakültemizc e bu risk'le ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir.

5

5

25

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İLHF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

İLHF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti sunmak

Akademik personel sayısının yetersiz olması riski

--------------------------

1- Öğretim elemanlarının ayrılması

2- Norm kadro uygulaması

3- İlahiyat fakültelerinin sayısının artması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Fakültemizc e bu risk'le ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir.

7

2

14

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İLHF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.