Döküman No
SÜFAK.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

SÜFAK

Faaliyet Giderleri

Nitelik ve nicelik olarak öğrenci tercihinin arttırılması için teşvik edici imkanlar ve olanakları sağlanmak

Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi riski

--------------------------

Lisans programını tercih edecek  olan öğrencilerin gelecek kaygısı  nedeniyle bu bölümleri   tercih etmemesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Fakültenin tercih edilebilirlik oranlarının arttırılması için çalışmalar yapılacak.

2. Mezun olan öğrencilerin Kamu ve özel sektörde istihdam yapılması için gerekli girişimlerin gerçekleştiril mesi.

9

9

81

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SÜFAK

RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

SÜFAK

Faaliyet Giderleri

Gerekli tedbirlerin alınarak, atıklarının uygun biçimde toplanması ile ilgili mevzuatlar çerçevesind e  bu  tip atıklar  için gerekli yöntemlerin uygulanmas ı

Biyolojik ve kimyasal kontaminasyon, hastalık ve çevre kirliliği riski

--------------------------

Laboratuvarların uygun bir atık yönetiminin olmaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Fakültemizi n atık yönetim planının oluşturulma sı.

2.Atık yönetim planı kapsamında ilgili kurumlarla ( Belediyeler , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) iş birliği yapmak.

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SÜFAK

RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

SÜFAK

Faaliyet Giderleri

Yeni araştırma görevlisi kadrolarının tahsis edilmesi için gerekli girişimlerin yapılması

Öğretim elemanı eksikliği nedeniyle bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetlerinde aksamaların oluşması riski

--------------------------

Öğrenci sayısının azlığı  mazeret gösterilerek yeni öğretim elemanı kadrolarının tahsis edilmemesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Fakültemizd e ihtiyaç duyulan öğretim elamanı kadrolarının temini için talepte bulunulacak .

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SÜFAK

RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

SÜFAK

Faaliyet Giderleri

Fakültemiz envanterine kayıtlı makine teçhizatların bakım ve onarımlarını n sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım bütçesinin yetersiz olması riski.

--------------------------

1. Ülkemizde uygulanan tasarruf tedbirleri.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1.Makine Teçhizat Bakım ve Onarım bütçesinin arttırması için bütçe çeşitlendiril mesi yöntemi kullanılacakt ır.

2.Fakülte tarafından döner sermaye birimine katkı sağlayan kalemlerin arttırılması yoluyla, kazanım sağlanması.

6

7

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SÜFAK

RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

5

SÜFAK

Faaliyet Giderleri

Fakültemizd e Su Ürünleri sektörüne yönelik yapılacak olan biyoteknoloji k uygulamalar sektörü geliştirerek, yurt dışına bağımlı olmaktan kurtaracaktır .

Su ürünleri yetiştiriciliğinde mevcut ekonomik türler üzerinde ileri biyoteknolojik uygulama eksikliği riski.

--------------------------

1. Söz konusu uygulamaların yapılabilmesi için cihaz eksikliği.

2. Mali kaynakların yetersiz oluşu.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Bu alanda hizmet verecek olan personelin bilgi birikimine olanak sağlayacak ve pratik uygulamalar ı yapabilecekl eri imkanların sağlanması

2. Bu uygulamalar ın yapılabilece ği techizat ve alt yapının oluşturulma sı

5

7

35

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SÜFAK

RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

6

SÜFAK

Faaliyet Giderleri

Yeterli eleman temininin sağlanması

İdari iş ve işleyişlerde yetişmiş eleman eksikliği nedeniyle aksamaların olması riski

--------------------------

Sağlık sorunları ve yıllık izinlerin sık kullanıldığı dönemlerde  yetişmiş eleman eksikliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1. Fakültemizi n idari yönden eksik elaman taleplerinin Rektörlük Makamına bildirilmesi.

2. İzinlerde ve sağlık raporlarında personele görev dağılımının yeniden yapılandırm ak.

6

5

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SÜFAK

RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.