Döküman No
EĞTFK.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

 

 

1

EĞTFK

Faaliyet Giderleri

Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek

Fakültemizdeki fiziki ve teknolojik alt yapının ihtiyaçlara cevap vermeme riski

--------------------------

1-Binanın yapısının ısı kaybına neden olması

2-Dersliklerdeki teknolojik araçların donanımsal olarak güncel olmaması ve teknik eleman yetersizliği

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Binadaki (B Blok) ısınma sorununun çözüme kavuşturulm ası (Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı)

2- Fakültemizd eki teknolojik alt yapısının bilgi işlem uzmanlarınc a kontrol edilerek, eksikliklerin giderilmesi. (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

3-Derslik, kütüphane, yemekhane, kantin ve öğretim elemanı odasının yetersizliğini n giderilmesi (Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı)

9

9

81

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

EĞTFK

TSE-EN ISO9001- 2015 kalite Yönetim sistemi çalışmaları kapsamında teslim edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Eğitim Fakültesi tarafından risk durumu her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

2

EĞTFK

Faaliyet Giderleri

Amaç 1- Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek

Lisans programlarını yeterli sayıda öğrencinin tercih etmemesi  riski

--------------------------

1-Bölgenin Coğrafi ve Fiziki Konumu

2-Puan Türlerinin Değişmesi

3- Mezunların İstihdam Sorunu

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Adaylara Başarı Bursu Fırsatı

Yönlendirici Kontroller: 1 -Tanıtım Faaliyetleri (Broşür, Video, Sosyal Medya üzerinden reklam)

9

5

45

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

EĞTFK

TSE-EN ISO9001- 2015 kalite Yönetim sistemi çalışmaları kapsamında teslim edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Eğitim Fakültesi tarafından risk durumu her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

3

EĞTFK

Faaliyet Giderleri

Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek

Araştırma geliştirmeye yönelik faaliyetlerin azalma riski

--------------------------

1-Ödenek yetersizliği

2-Teşviklerin azaltılması

3-Ders yüklerinin fazlalığı

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısını artırmak (Personel Daire Başkanlığı)

2-Akademik teşviklerin iyileştirilmes i (Üniversite Geliştirme Vakfı)

3-Öğretim elemanların a yurt içi yurt dışı destek ödeneklerini n artırılması (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

7

6

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

EĞTFK

TSE-EN ISO9001- 2015 kalite Yönetim sistemi çalışmaları kapsamında teslim edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Eğitim Fakültesi tarafından risk durumu her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.