Döküman No
İİBF.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

İİBF

Faaliyet Giderleri

İş sağlığı ve güvenliği kalitesini artırmak

Asansörlerin can güvenliği tehlikesi oluşturacak şekilde sık sık arızalara maruz kalması riski

--------------------------

1-Asansörlerin yeni olması

2-Bakımlarının daha yetkin kişiler tarafından yapılması

3-Bazı asansörlerin kullanım talimatları dışında kullanılması

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman bir personelin görevlendiril mesi sağlanacakt ır.

2-Asansör arızaları ile ilgili daha yetkin bir servis ağı ile çalışma yapılması sağlanacakt ır.

7

8

56

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

İİBF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

İstenilen müfredatın öğrenciye verilmesi konusunda zorlukların yaşanması riski.

--------------------------

1-Fakültemiz ÖSYM Giriş taban puanlarının düşmesi

2-Öğrenci başarı seviyesinin düşmesine paralel olarak eğitim kalitesinin düşmesi

3-Fakültemize ait bazı bölümleri çok düşük puanlı öğrencilerin tercih etmesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -ÖSYM giriş taban puanı düşük olan altyapısı zayıf öğrenci sayısının artması ile istenilen müfredat kazanımları nın öğrenciye kazandırılm ası için ek etüt programları oluşturulaca k ve ilave etüt programları oluşturulaca k

7

6

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

İİBF

Faaliyet Giderleri

YÖK tarafından her yıl Üniversitele r için düzenlenec ek karnede araştırma- geliştirme, proje ve yayın alanları ile ilgili Üniversitemi zin başarılı puan almasını sağlamak.

YÖK tarafından her yıl üniversitelere verilecek olan karne notunun araştırma- geliştirme, proje ve yayın alanları ile ilgili değerlendirmenin Fakültemiz açısından olumsuz bir puanlama ile sonuçlanması riski

--------------------------

1-Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale sayısının yetersizliği,

2-Sonuçlanan patent sayısı,

3-YÖK, TÜBA, TÜBİTAK Bilim, Teşvik ve Sanat Ödülleri sayısının yetersizliği

3-Fakültemizin serbest piyasa ile birlikte yürüttüğü projelerin azlığı,

4-Öğrenci ve akademisyenlerin sosyal ve ekonomik hayattaki sorunları çözmeye ilişkin geliştirdikleri proje sayılarının azlığı

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Fakültemizd e, ar-ge, proje ve yayınlarla ilgili yıllık planlama yapılacak ve tüm akademisye nlerin bu planlama doğrultusun da yıllık çalışmaların ı tamamlamal arı sağlanacak.

2-Topluma fayda çalışmaları kapsamında yıllık proje planı hazırlanaca k

2-Riski azaltacak önemli prosedürler başlıklar halinde belirlenecek ve akademik personele duyurulacak .

6

7

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

İİBF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Toplumun ihtiyaç ve isteklerine beklenen düzeyde cevap verecek gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması riski

--------------------------

1-İş hayatına hazırlamaya çalıştığımız öğrencilerimizin uygulamalı eğitim anlayışı ile yetiştirilememesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Toplumun mezunlarımı zla ilgili beklentileri ve mezunlarımı zda olması gereken yeterlilikler bilimsel olarak somut bir şekilde sürekli tespit edilecek ve eğitim öğretim yöntemleri ile ders içerikleri buna göre sürekli güncellenec ektir.

2- Müfredatta belirlenen ders çıktılarının öğrenci kazanımına dönüşmesi için, bunun sık aralıklarla ölçümünü sağlayacak bir mekanizma nın

7

6

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kurulması ve kurumsallaş tırılması sağlanacakt ır.

3- Uygulamalı ders ortamları ve stajlar zenginleştiril erek etkin bir öğretim sağlanacak

Yönlendirici Kontroller: 1 -Müfredatta belirlenen ders çıktılarının öğrenci kazanımına dönüşmesi için, bunun sık aralıklarla ölçümünü sağlayacak bir mekanizma nın kurulması sağlanacak ve tüm öğretim elemanların a duyurulacak tır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

İİBF

Faaliyet Giderleri

Çalışanların motivasyon unu artırmak

Başarılı ve Çalışan eleman motivasyonunun olumsuz etkilenmesi riski

--------------------------

1-İstenilen vasıfta olmayan, İş verimi düşük,kurumsal disiplini yetersiz personelin olması

2-Ödüllendirme sisteminin olmayışı

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -İstenilen vasıfta olmayan personel nedeniyle diğer personelin motivasyon unun bozulması ile oluşan motivasyon eksikliği; Vasıfsız personelin eğitime tabi tutulması veya vasıflarına uygun diğer pozisyonlar da görevlendiril mesi sureti ile çözüme kavuşturula caktır.

7

6

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

6

İİBF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak

Sağlık ve derse konsantrasyon riski

--------------------------

1-Fakültemize ait sınıf, laboratuvar ve amfilerin bazılarında havalandırma problemi bulunmaktadır.

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Havalandır ma tertibatı bulunmayan sınıf, laboratuvar ve amfilere profosyonel havalandırm a tertibatı kurulacaktır.

6

6

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

7

İİBF

Faaliyet Giderleri

Fakültedeki güven ve iç huzuru en üst düzeyde sağlamak

Güvenlik zaafiyeti ve hırsızlık olayının yaşanması riski

--------------------------

1-Kamer sayısı yetersiz ve mevcut kameraların yerleri uygun değil

2-Binadaki giriş-çıkış kapılarının çokluğu

3-Kontrolu sağlayacak personel eksikliği

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Mevcut kamera sisteminde bulunan kameraların yerleri değiştirilece k ve kamera ilaveleri yapılacaktır

2-Giriş- çıkışları kontrol altında tutmak ve gün boyu güvenlik kontrolu yapmak için bina içerisinde güvenlik görevlisi tahsis edilecektir.

6

6

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

8

İİBF

Faaliyet Giderleri

İş sağlığı ve Güvenliği konusunda kaliteyi en üst düzeye çıkarmak

Oluşan arızalar sonucunda kazaya maruz kalınması, yaralanma ve arızanın daha da büyümesi riski

--------------------------

1-Oluşan teknik arızaların tehlike oluşturmadan acil olarak giderilememesi

2-Eğitilmiş teknik eleman eksikliği

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Meydana gelen arızalar hiç zaman kaybetmede n arıza takip sistemi üzerinden kayda geçirilip aciliyet durumuna göre o gün içerisinde giderilmesi sağlanacak.

7

5

35

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

9

İİBF

Faaliyet Giderleri

İş sağlığı ve güvenliği kalitesini en üst seviyede sağlamak

Odalarda bulundurulan elektrikli aletlerin çalıştırılması sonucu oluşabilecek yangın riski

--------------------------

1-Ofislerde elektrikli araç-gereç kullanılması

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: 1 -Elektrikli araç- gereçlerin bulundurulm asının kesinlikle tehlikeli ve yasak olduğunu bildiren tebligatlar yapılacak.

7

5

35

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

10

İİBF

Faaliyet Giderleri

İş sağlığı ve güvenliği kalitesini sağlamak

Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm riski

--------------------------

Kapağı açık elektrik panoları

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Elektrik panoları, makina kumanda panel panoları kapakları her zaman kapalı ve kilitli tutulacak ve sadece yetkili personel tarafından açılacaktır.

2-Elektrik panolarının önüne yalıtkan paspas konulacaktır .

7

5

35

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

11

İİBF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Önümüzdeki yıllarda Fakültemize ait bazı bölümlerin kapanma riski

--------------------------

1-Mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilirlik oranlarının çok düşük olması

2-İstenilen yeterlilikte ve yetkinlikte meslek sahibi mezunların yetiştirilememesi

3-Meslek hayatına atılan mezunların iş tecrübelerinden olumsuz dönütler alınması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Mezunların istihdam edilebilirlik oranlarının her geçen gün düşmesi nedeni ile talep azalacağınd an, mezunlarla ilgili bir takip sistemi kurulacak ve komisyonlar marifeti ile istihdam edilebilirlikle rine katkı sunulacaktır .

6

5

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

12

İİBF

Faaliyet Giderleri

Eğitim öğretim kalitesini artırmak

Öğrenci ve velilerin Fakülteye olan güvenlerinin azalması riski

--------------------------

1-Notların sisteme girilirken veya başka bir nedenle yanlış girilmesi veya geç girilmesi

2-Öğrencilerin alanları ile ilgili gerekli bilgilere ulaşmada yaşadıkları zorluklar

3-Fakültedeki sosyal- kültürel ve bilimsel etkinliklerin yetersiz oluşu

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmı ş makale sayısı artırılacak

2- Fakültemizi n ilgili tüm kurum ve kuruluş ve stk'larla birlikte yürüteceği projeler yıllık olarak planlanacak .

3-Öğrenci ve akademisye nlerin sosyal,iktisa di ve ekonomik hayattaki sorunları çözmeye ilişkin projeler geliştirmeler i sağlanacak

4- Öğrencilerin alanları ile ilgili bilgilere daha hızlı

5

5

25

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

bir şekilde ulaşabilmele rini sağlayacak etkin bir veri akışı sistemi kurulacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

İİBF

Faaliyet Giderleri

İş sağlığı ve güvenliği kalitesini en üst düzeye çıkarmak

Tehlike sırasında yetkili mercilere ulaşılmaması riski

--------------------------

1-Acil durumda ulaşılması gereken merkezlerin bilgilerinin olmaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Gerekli tedbirler alınacak ve telefon listesi çeşitli yerlere asılacaktır

6

4

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

14

İİBF

Faaliyet Giderleri

Eğitim Öğretim kalitesini artırmak

Sınavların aksaması riski

--------------------------

1-Sınavlarda görevlendirilen öğretim elemanlarının sınav görevlerini aksatması

2-Sınavlarda uyulması gereken kuralların tam olarak bilinmemesi

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: 1 -Sınavlarda uyulacak kurallar listesi daha önceden hazırlanıp tüm öğretim elemanı ve öğrencilere tebliğ edilecek

6

3

18

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

İİBF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.