Doküman No
DHF.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

DHF

Faaliyet Giderleri

Nitelikli Öğrenciler, diş hekimleri yetiştirmek ve memnuniyet odaklı sağlık hizmeti sunmak

Artan Öğrenci, Hekim ve hasta sayısına göre mevcut imkanların yetersiz kalması riski

--------------------------

1-Mevcut fiziki mekanın yetersizliği

2-Diş ünitlerinin ve laboratuvar imkanlarının yetersiz kalması

3-Yeni hizmet binasına planlanan sürede geçilememesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Fiziki imkanların iyileştirilmes i için yeni binaya geçilmesi

9

6

54

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

DHF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

DHF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim- öğretim hizmeti sunmak

Sıralaması yüksek öğrencilerin yerleşme riski

--------------------------

1- Mevcut fiziki imkanların yetersizliği

2- İlin sosyal imkanlarının yetersizliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Fiziki şartların iyileştirilmes i için yeni binaya taşınılması

2- Üniversite tarafından verilen bursların tanıtılması

Yönlendirici Kontroller: 1 -Öğrencilere yönelik el kitapları, bilgilendirm e broşürleri

7

6

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

DHF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

DHF

Faaliyet Giderleri

Hastalara nitelikli, memnuniyet odaklı sağlık hizmeti sunulması

Laboratuvar ve kliniklerde yeterli maddi-iş gücü ve donanım desteğinin yapılamaması, iyileştirme ve sürekliliğinin sağlanamaması riski

--------------------------

1- Gerekli bütçe imkanları

2- Fiziksel şartlar

3- Nitelikli personel

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -  Yeni binada fiziki imkanların ve personel sayısının arttırılması

2- Yeterli maddi destek istenerek makina- techizat alınması

Yönlendirici Kontroller: Araştırma laboratuvarı nın ve kliniklerin tanıtımı

8

5

40

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

DHF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

DHF

Faaliyet Giderleri

Nitelikli öğrenciler ve uzman diş hekimleri yetiştirmek

Nitelikli öğrenci ve uzman diş hekimleri yetiştirilememesi riski

--------------------------

1-Artan öğrenci, personel ve hasta sayılarına bağlı olarak maddi olanakların yetersiz kalması

2-Eğitim ve sağlık hizmetlerinin ayrı binalarda verilmesi

3-Akademik personelin medeni, sağlık veya psikolojik durumundaki değişiklikler gibi beşeri nedenler

4-Akademik personelin sosyal- kültürel imkanlardan memnuniyetsizliği

5-Akademik personelin işten ayrılması riski

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Fiziki şartların iyileştirilmes i, yeni binaya geçilmesi

2- Öğretim üye sayısının arttırılmasın a yönelik çalışmalar

Yönlendirici Kontroller: 1 - Ders müfredatları nın güncellenm esi

2- Bologna süreçlerinin tamamlanm ası

9

4

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

DHF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

5

DHF

Faaliyet Giderleri

Bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunma

Ağız ve diş sağlığı alanında toplumsal sorunlara yeterince çözüm üretememek riski

--------------------------

1-Yeterli bilgilendirme ve tarama hizmetlerinin yapılamaması

2-Koruyucu uygulamaların attırılamaması

3-Topluma sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımında yetersiz kalınması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Ağız sağlığı ile ilgili taramalar

2- Görsel medyada bilgilendirm e amaçlı programlar

Yönlendirici Kontroller: 1 - Rehber, afiş, bilgilendirm e, kitle iletişim araçları

6

6

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

DHF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

6

DHF

Faaliyet Giderleri

Çalışan memnuniyet ini önemseyen kurum olmak

İdari açıdan sürekliliğin sağlanabilmesi için nitelikli personel sayısının artırılamaması riski

--------------------------

1- Personel yetersizliği nedeniyle orantısız iş yükü

2- Hizmet içi eğitimlerinin ve ödül sisteminin yetersiz olması

3- Özlük haklarının yetersizliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Personel daire başkanlığın a resmi yazı yazılacak

2- Personel ihtiyaç belirleme raporu tutulması

Yönlendirici Kontroller: 1 - Nitelikli personel sayısının arttırılması için bilgilendirm e rehberleri, eğitimler ve ödül mekanizma sı

8

4

32

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

DHF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

7

DHF

Faaliyet Giderleri

Gelişmiş araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin azalması riski

--------------------------

1- Bütçe imkanlarının azalması

2- Yeterli teçhizat ve laboratuvar desteğinin alınamaması

3- Yurt içi yurt dışı kongre katılım desteğinin azalması

4- Güncel literatür tabinin kısıtlı olması

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: 1 - Yeterli araştırma ortamlarının sağlanması

2- Araştırma geliştirme faaliyetleri ile ilgili eğitimlerin verilmesi

7

4

28

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

DHF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.