Döküman No
SGDB.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

SGDB

Faaliyet Giderleri

Kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışıyla farkındalık oluşturan, gülümseme yi unutmayan işinde uzman personeli ile öncü bir başkanlık olmak

Personelin iş tatminsizliği ve kurumsal aidiyet eksikliğinin giderilememesi  riski

--------------------------

1-Personeller arası iş bölümünün sağlıklı bir şekilde yapılamaması

2-Üniversitemizdeki norm kadro çalışmalarının yetersiz olması

3-Performansa dayalı ücretlendirme anlayışının hayata geçirilememesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Başarılı personeller ödüllendirile cek

2-Birim içinde dayanışman ın arttırılmasın a yönelik gezi, yemek vb. organizasyo nlar düzenlenec ek

8

6

48

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SGDB

TS EN İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve SGDB tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

2

SGDB

Faaliyet Giderleri

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması nı sağlamak

Sureli evrakların başkanlığımıza zamanında teslim edilmemesi riski

--------------------------

1-Tahakkuk birimlerinin gerekli hassasiyeti göstermemesi

2-Tahakkuk birimlerinde görevli personelin yaptığı işle ilgili bilgi eksikliği

3-Otomasyon sistemlerinin altyapı eksiklikleri

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Tahakkuk birimlerinde görevlendiril en personellere eğitim verilecek

2-Tahakkuk birimlerinde görevli personelleri n sık sık değiştirilme mesi için birimlere yazı yazılacak

3-İş akış süreçlerinin güncel tutulması sağlanacak

9

4

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SGDB

TS EN İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve SGDB tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

3

SGDB

Faaliyet Giderleri

Yenilikçi, şeffaf, etkin ve hesap verilebilir iyi bir mali yönetim kontrol sistemi oluşturmak

Mali süreçlerin takip edildiği otomasyon sistemlerinde değişiklikler yapılması riski

--------------------------

1-Hükümet politikaları

2-Uluslararası mali yapıyla uyum çalışmaları

3-Değişen mali yapıyla birlikte mevcut uygulamaların güncellenme gerekliliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Otomasyon sistemlerind e değişiklik olması durumunda eğitim programları düzenlenec ek

2-Birimler arası koordinasyo n arttırılacak

8

4

32

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SGDB

TS EN İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve SGDB tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır.