Döküman No
ADMYO.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2020

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

 

 

1

ADMY O

Faaliyet Giderleri

Hukuk ve adli hizmetler alanında nitelikli bireyler yetiştirme konusunda eğitim dünyasına ilham vermek.

Paydaşlar arasında güçlü işbirlikleri kuramama riski

--------------------------

İç ve dış paydaşlar ile işbirliği ,anket gibi işbirliği yapılması

1- İç paydaşlar (öğrenciler, akademik ve idari personel) belirli aralıklarla iletişim-koordinasyon toplantılarının yapılmaması

2- İç paydaşlar (öğrenciler, akademik ve idari personel) memnuniyet anketi yapılması

3- Dış paydaş (mezun öğrenciler, Adalet Bakanlığı, Barolar, STK'lar ve diğer Kamu kurumları) aktif bir iletişim ağının olmaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Paydaş iletişimin kurulması için koordinasyo n toplantıları yapılması

2- Paydaş iletişimin güçlü tutulması için sınıf ve dış paydaş ziyaretlerini n yapılması

3- Adalet Meslek Yüksekokull arının ortak müfredatını n belirlenmesi ve mezuniyet sonrası geleceklerin e yönelik Adalet Bakanlığı ile ortak bir Çalıştay yapılmasını n planması

7

4

28

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ADMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

2

ADMY O

Faaliyet Giderleri

Hukuk ve adli hizmetler alanında nitelikli bireyler yetiştirme konusunda eğitim dünyasına ilham vermek.

Staj işlemlerinin zamanında yapılmaması riski

--------------------------

1-Stajer öğrencilerin SGK giriş-çıkışlarının süresi içinde yapılmaması sonucunda  birime uygulanacak cezai müeyyide

2- Stajı tamamlayan öğrencilerin, süresi içinde ve doğru şekilde ÖBS'ye girişmemesi

3- Staj yapmayan öğrencilerin mezun olamaması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Staj koordinatörl erine stajların belirtilen sürede ve şartlarda yapılmasını n sağlanması için koordinasyo n toplantısı yapılması

2- Stajı tamamlayan öğrencilerin öğrenci bilgi sistemine veri girişlerinin zamanında yapılması

3- Staja başlayan/st ajını tamamlayan öğrencilerin SGK giriş/çıkışları nın zamanında yapılması

8

3

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ADMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

3

ADMY O

Faaliyet Giderleri

Evrakların muhafazası nı sağlamak

Arşiv hizmetlerinin yerine getirilememesi riski

--------------------------

1- Üniversitemizin arşiv hizmetine ilişkin özel hukuki düzenlememesinin bulunmaması

2- Arşiv malzemesini ve arşivlik malzemeyi yangın, hırsızlık, rutubet, su

baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşerenin zararlarına karşı korumak

3- Korumanın gerçekleşebilmesi için gerekli ısı, ışık, rutubet ve havalandırmanın sağlanması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Arşiv fiziksel şartlarının iyileştirilmes i ve düzenli aralıklarla kontrol edilmesi

2- Saklama süresi dolmuş evrakın İmha Komisyonu tarafından imhasının gerçekleşm esi

 

Yönlendirici Kontroller: Üniversitemi zin arşiv yönergesi/y önetmeliğini n olmaması nedeniyle ilgili Üniversite Mevzuat Komisyonuy la iletişime geçildi.

5

3

15

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ADMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.