Doküman No
SBMYO.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

 

 

1

SBMY O

Faaliyet Giderleri

İnternet ağının daha hızlı hale getirilmesi

Okulumuzun mevcut internet ağının kesilmesi ve yavaş çalışması riski

--------------------------

1-Birimimizde ki internet ağının sağlıksız çalışması

2-Öğrenci ve Öğretim elemanlarının internet kullanımında sıkıntı yaşaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile  irtibata geçilerek, 2020 yılı içerisinde gerçekleştiril ecek bütçe çalışmaların da yeterli ödeneğin aktarımı sağlanacakt ır.

2- Eğitimin kalitesini ve idari hizmetlerin işleyişini olumsuz etkileyen internet ağının kesilmesi ve yavaş çalışması konusu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından incelenerek, yapım cihetine gidilmesi talep edilecektir.

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SBMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

2

SBMY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Birim kütüphanesinin yetersiz olması riski

--------------------------

1-Mevcüt kütüphane'nin yetersiz olması

2-Fiziki ve kaynak yetersizliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile  irtibata geçilerek, 2020 yılı içerisinde gerçekleştiril ecek bütçe çalışmaların da yeterli ödeneğin aktarımı sağlanacakt ır.

2- Mezkur Kütüphanen in kriterlere uygun olarak oluşturulabil mesi için Kütüphane ve Dokümanta syon Daire Başkanlığı ve gerekirse diğer daire başkanlıklar ı ile  irtibata geçilecektir.

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SBMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

3

SBMY O

Faaliyet Giderleri

Bilgisayar laboratuvarl arının ders içeriğine uygun hale getirilmesi

Bilgisayar laboratuvarlarının yetersiz olması riski

--------------------------

1-Laboratuvarlarda eski teknolojinin kullanılması

2-Cihazların yeni programları desteklememesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile  irtibata geçilerek, 2020 yılı içerisinde gerçekleştiril ecek bütçe çalışmaların da yeterli ödeneğin aktarımı sağlanacakt ır.

2- Yeni programları n yüklenemed iği bilgisayarlar ının kontrolleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığın ca yapılarak, Bilgisayar Laboratuvarl arının daha etkin hale getirilmesi cihetine gidilecektir.

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SBMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

SBMY O

Faaliyet Giderleri

SBMYO'na genel arşiv yapılması

Birimimizde kapsamlı bir arşivin olmaması riski

--------------------------

1-Maddi yetersizlik

2-Fiziki alan yetersizliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile  irtibata geçilerek, 2020 yılı içerisinde gerçekleştiril ecek bütçe çalışmaların da yeterli ödeneğin aktarımı sağlanacakt ır.

2- Mezkur arşivin kriterlere uygun olarak oluşturulabil mesi için İlgili Daire Başkanlıklar ı ile  irtibata geçilecektir.

6

5

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SBMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.