Doküman No
PMYO.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

PMYO

Faaliyet Giderleri

Öğrencilerin sosyal gelişimlerini sağlamak.

Üniversitemizin şehir üniversitesi olması ve Meslek Yüksekokulumuzun Pazar ilçesinde bulunması nedeniyle sosyal imkanlardan yeterince yararlanamama riski.

--------------------------

1-Ulaşım imkanlarının yetersiz olması.

2-Sosyal ve fiziki alanların merkeze göre az olması.

3-Yerel imkanların öğrenci ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması.

4-Merkezde yapılan sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklerin öğrencileri duyurulmasında yaşanan aksaklıklar.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Paydaşlarla görüşerek sosyal imkanları yaygınlaştır ma çalışmaları yapmak.

Ulaşım sorununa çözüm bulma amaçlı görüşmelerd e bulunmak.

Sosyal imkan ve etkinliklerin hızlı bir şekilde duyurulması nı sağlamak.

9

8

72

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PMYO

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

2

PMYO

Faaliyet Giderleri

Özgün çalışmalara olanak sağlamak.

Meslek Yüksekokulumuz ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi hizmet binaları ve kullanılan uygulama bahçelerinin ortak olması nedeniyle sorunların oluşması riski.

--------------------------

1-Yeterli uygulama bahçesi alanının bulunmaması.

2-Mevcut seraların iki birimin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olmaması.

3-Hizmet binası fiziki imkanlarının iki birimin ihtiyaçlarına cevap verememesi.

Kaçınmak

---------------

Önleyici Kontroller: Yeni hizmet binası ve uygulama alanları için kamulaştırm a talebinde bulunmak.

9

7

63

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PMYO

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

3

PMYO

Faaliyet Giderleri

İnsan merkezli eğitim- öğretim ve uygulama faaliyetleri yaygınlaştır mak

Ders uygulamaları için öğrencileri uygulama arazilerine veya teknik geziye götürüp getirmede ve sevkinde zamanında araç temin edilememesi riski.

--------------------------

1-Her gün uygulamalı bir kaç dersin mevcut olması nedeniyle öğrencilerin arazi çalışmalarına götürülme ihtiyacının oluşması.

2-Meslek Yüksekokulumuza ait hizmet aracı dışında yolcu taşımada kullanılacak araç bulunmaması.

3-Bölgemizdeki hava şartlarının değişkenliği nedeniyle merkezden araç talebinde bulunma zamanlamasında güçlük çekilmesi.

Kaçınmak

---------------

Önleyici Kontroller: Araç tahsisinde ilgili birimle iletişim kurularak istisnai durum(hava durumu, arazi durumu) hakkında bilgi vermek

Meslek Yüksekokul una ait yolcu aracı temini için girişimlerde bulunmak.

Diğer paydaşlarda n araç tahsisinde destek talebinde bulunmak

8

7

56

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PMYO

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

4

PMYO

Faaliyet Giderleri

Arge ve eğitim faaliyetlerini n sağlıklı yürütülmesi ni sağlamak.

Laboratuvarlarda veya hizmet binamızın eklentilerinde (kütüphane, arşiv vb.) su baskını riski.

--------------------------

1-Su taşıyıcı kanal ve boruların düzenli olarak temizlenmemesi.

2-Yeterli düzeyde tahliye alt yapısının almaması.

3-Laboratuvarlarda cihazlara bağlı su giderlerinin deforme olması veya arızalanması.

4-Pencere, çatı, hizmet birası zemini ve su giderlerinin izolasyonunu zayıf olması.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Kanalların ve giderlerin temizliklerini n ve bakımlarının yapılması.

Cihaz bağlantı noktalarının düzenli kontrol edilmesi

7

6

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PMYO

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

5

PMYO

Faaliyet Giderleri

Araştırma ve eğitim öğretim faaliyetlerini evrensel standartlard a devamlı kılmak.

Eğitim öğretim ve uygulama çalışmalarında kullanılan araç gereçlerin günümüz teknolojik imkanlarını karşılamada yetersiz kalması riski.

--------------------------

1-Sınıflarda akıllı tahta bulunmaması.

2-Bilgisayar laboratuvarında mevcut bulunan bilgisayarların eski olması.

3-Meslek Yüksekokulumuzda uygulama çalışmalarında kullanılan laboratuvar malzemelerinin yetersiz olması.

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Araç gereçlerin yenilenme ve güncellenm e çalışmaların ın takip edilmesi.

Eğitim öğretim ve uygulama çalışmaların a engel teşkil edecek şekilde eksikliği saptanan araç gereçlerin tedarik edilmesi.

6

5

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PMYO

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

6

PMYO

Faaliyet Giderleri

Hizmetlerin sürdürülebili rliğini sağlamak.

Pazar Meslek Yüksekokulumuzda sunulan hizmetleri aksatacak enerji kesintisi riski.

--------------------------

1-Şehir elektrik hatlarında yaşanabilecek sorunlar.

2-Mevcut jeneratörün bakımının periyodik veya düzenli olarak yapılmaması veya sıvı yakıtının kontrol edilmemesi.

3-Enerji kesintisi sırasında jeneratörün devreye girmesini sağlayan entegre sistemin eski olması.

4-Su kesintisi sonucunda aksaklık yaşanmaması için hizmet binamızda su depolama sisteminin bulunmaması.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tesisat kontrolü ile enerji kesintisi riskine önlem almak.

Enerji kesintisine karşın jeneratörün sorunsuz bir şekilde devreye girmesi için gerekli bakımların yapılması

5

6

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PMYO

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.