Doküman No
PDB.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

 

 

1

PDB

Faaliyet Giderleri

Çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla hızlı ve kaliteli hizmet sunmak

Süreli olarak yapılan atama ve görevlendirme işlemlerinin takip edilmemesi riski

--------------------------

1-Personel kaynaklı hatalar

2-Sistem kaynaklı hatalar

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Görev süresi ile ilgili mesaj uyarı sistemin tam verimle çalışmasını n sağlanması.

2- Eylemin gerçekleştir en personelden başlayarak silsile yoluyla kontrol edilmesi.

 

Yönlendirici Kontroller: 1 - İlgili birimde görev yapan personelin risk konusunda farkındalığın ın arttırılması.

8

8

64

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

2

PDB

Faaliyet Giderleri

Çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla hızlı ve kaliteli hizmet sunmak

Personel alımı ilanında hata yapılma riski

--------------------------

1-Personel kaynaklı hatalar

2-Prosedürüne göre işlemlerin yapılamaması

3-Yapılan işleme ilişkin silsile yoluyla yapılması gereken kontrollerin yapılamaması

4-Güncel mevzuatın bilinmemesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - İlan metinleri metni hazırlayan personelden başlamak üzere silsile yoluyla kontrol edilmesi.

2- Personel Bilgi Sisteminin ilan özel şartı hariç ilan metninde yer alaması gereken diğer bilgileri tam olarak verebilecek şekilde güncellenm esi.

 

Yönlendirici Kontroller: İlgili biriminde görev yapan personelin risk konusunda farkındalığın ın arttırılması.

9

7

63

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

3

PDB

Faaliyet Giderleri

Çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla hızlı ve kaliteli hizmet sunmak

Personel özlük bilgilerinin SGK Hizmet Takip Programına tam, zamanında ve doğru olarak girilmemesi riski

--------------------------

1-Personel kaynaklı hatalar

2-Sistemsel hatalar

3-Nakil yoluyla gelen personelin geldiği kurum tarafından bilgilerinin programa girilmemiş olması veya hatalı girilmiş olması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Eylemin tam, zamanında ve doğru olarak gerçekleştiril mesinin sağlanması için ilgili personelin eğitilip kontrol edilmesi.

2- Personel Bilgi Sisteminden kaynaklana n hataların azaltılması için gerekli güncellemel erin yapılması.

Yönlendirici Kontroller: İlgili birimde görev yapan personelin risk konusunda farkındalığın ın arttırılması.

7

8

56

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

PDB

Faaliyet Giderleri

Çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla hızlı ve kaliteli hizmet sunmak

Atama işlemlerinde hata yapma riski

--------------------------

1-Personel kaynaklı hatalar

2-Sistem kaynaklı hatalar

3-Güncel mevzuatın bilinmemesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Gerçekleştiri len eylemin silsile yoluyla kontrolünün sağlanması.

2- İlgili personelleri n güncel mevzuatı takibinin sağlanması.

3- İş akışlarına göre eylemin gerçekleştiril mesini sağlanması.

Yönlendirici Kontroller: 1 - İlgili birimde görev yapan personelin risk konusunda farkındalığın ın arttırılması.

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

5

PDB

Faaliyet Giderleri

Çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla hızlı ve kaliteli hizmet sunmak

Soruşturma evraklarının gizliliğinin sağlanamaması riski

--------------------------

1-Personel kaynaklı hatalar

2-Fiziki koşulların yetersiz olması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1- Soruşturma biriminde soruşturma evraklarının saklanması için kilitli dolap yaptırılması.

 

Yönlendirici Kontroller: İlgili biriminde görev yapan personelin risk konusunda farkındalığın ın arttırılması.

9

3

27

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

6

PDB

Faaliyet Giderleri

Çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla hızlı ve kaliteli hizmet sunmak

Arşivin korunamaması riski

--------------------------

1-Personel kaynaklı hatalar

2-Yangın, hırsızlık, su baskını gibi sebepler

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan, bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir.

9

2

18

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

PDB

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.