Doküman No
PDB.KL. 0001
Yayın Tarihi
19.04.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Birim Amiri

PASAPORT İŞLEMLERİ KILAVUZU

 

Hususi ve Hizmet Damgalı pasaport işlemleri “Pasaport Kanunu” ve “Pasaport Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yürütülmektedir. Hususi Damgalı Pasaport ve Hizmet Damgalı Pasaport alabilecek durumda olanlar Kanun’un 14. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Kanun’un 14. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlara Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport verilir. Pasaport alabilecek durumda olanlar Pasaport Talep Formu Dilekçesi (Ek’1) ile Rektörlüğümüze (Personel Daire Başkanlığına) müracaat ederek düzenlenen “Pasaport Talep Formu” ile aşağıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte ilgili İl Nüfus Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunur.

 

Madde-14 (Pasaport Kanunu)

A-Hususi Damgalı Pasaport;

Hususi damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl meslekî kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

 

B-Hizmet Damgalı Pasaport;

Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir. Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir. Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

 

Gerekli Belgeler;

 1. T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi.
 2. ICAO standartlarına uygun son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf. (Fotoğraf başvuru işleminden sonra iade edilecektir.)
 3. Pasaport defter bedelinin ödenmesi. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
 4. Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuru esnasında getirilmesi gerekmektedir.
 5. Ergin olmayanların ve kısıtlıların yasal temsilcilerinin başvuru merkezinde hazır bulunmaları gerekmekte olup, hazır bulunamayanlar için noterlerce düzenlenen muvafakatnamenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 6.  Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocukların öğrencilik durumları sistem üzerinde tespit edilmekte olup, ayrıca belge talep edilmemektedir. Ancak, sistem üzerinde öğrencilik durumunun tespitinin yapılamadığı durumlarda öğrenim görülen kurumdanalınan ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet üzerinden alınan süresi 60 günü geçmemiş öğrenci belgesi istenilecektir.
 7.  Bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık raporu.

 

Dikkat Edilecek Hususlar;

 

 1. Daha önce alınmış ve iptali yapılmamış pasaportlar başvuru esnasında teslim edilmelidir. (Hizmet Damgalı Pasaportların görevlendirme bitiş tarihinden sonra Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir).
 2. Hizmet Damgalı Pasaport taleplerinde görevlendirme yazısının başvuru esnasında ilgili kişinin yanında olması gerekmektedir.
 3.  Hizmet Damgalı pasaportların özel seyahatlerde kullanılmaması gerekmektedir.
 4.  Hizmet Damgalı pasaportların süresi bitmemiş olsa dahi yeni bir görevlendirme durumunda tekrardan pasaport talep formunun alınması gerekmektedir.

 

Süre uzatım işlemleri:

 

İçişleri Bakanlığının 01.09.2022 tarihli açıklamasına göre; 01.06.2010 tarihinden sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş vb.), geçerlilik süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalmış olan hususi damgalı pasaportların geçerlilik süreleri, İl Nüfus Müdürlükleri tarafından 10 yıla kadar uzatılabilmektedir. Bu kapsamdaki talepler Rektörlüğümüzden alınan pasaport talep formu ile birlikte herhangi bir ücret ödemeden ve biyometrik fotoğraf vermeden ilgili İl Nüfus Müdürlüğüne giderek uzatılabilir.