Doküman No
PDB.KL. 0003
Yayın Tarihi
24.04.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Birim Amiri

1-) Soruşturmacı görevlendirme yazısı / Soruşturma emri

Sayı:                                                                                                                                               …/…/202..  

Konu: Disiplin Soruşturması                                                                                     

                         

                                                                                                             

 

 

       Sayın …………………………………..

                     

             

 

   (varsa şikâyette bulunanın adı soyadı)…………….nın …/…/20.. tarihli dilekçesi ile ….. (suç konusu olay)…..., eyleminde bulunduğu ileri sürülen …(soruşturulanın adı soyadı)…….. hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53 üncü maddesinde yer alan düzenlemeler gereğince disiplin soruşturması yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu süreci yürütmek üzere “soruşturmacı” olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

 Gerekli soruşturmayı yaparak düzenleyeceğiniz soruşturma dosyası ile iki nüsha soruşturma raporunu, bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 2 ay içinde …….’e teslim etmeniz hususunda gereğini rica ederim.

                                                                                                                  ………….               

                                                                                                            (Disiplin Amiri)

                                                                                       (Rektör/Dekan/Müdür)

 

 

Ek: Şikâyet Dilekçesi, Tutanak vs.

 

NOT: Birden fazla soruşturmacının komisyon olarak görevlendirilmesi halinde bu yazı hepsine dağıtımlı olarak yazılır. 

NOT: Soruşturulanın savunma hakkı kapsamında, hakkındaki isnadı bilmesi önem arz eder. Bu nedenle soruşturulanın, soruşturmacı tarafından olay hakkında savunma yapmaya yetecek derecede bilgilendirilebilmesi için soruşturma emri ve eklerinin detaylı ve açıklayıcı olmasına dikkat edilmelidir. (A.Y. 2022/87 E. – 2022/121 K.)    

 

2-) Soruşturma Hazırlık Tutanağı

 

DİSİPLİN SORUŞTURMASI HAZIRLIK TUTANAĞI

 

 

(Görevlendiren Makamın adı yazılır)…………’nın …./…./20.. tarihli ve sayılı emrine dayanarak ..../…/202... tarihinde, soruşturma emrinde adı geçen ………… hakkındaki disiplin soruşturmasında;

   

  1. Olayla ilgili her türlü bilgi-belge, kayıt, vs……’nin ilgili yerlerden toplanmasına,

  2. Şikâyetçinin, şikâyete konu olayı detaylandırması için ifadesinin alınmasına, 

  3. Konu hakkında bilgisi olan kişilerin çağrılarak ifadelerinin alınmasına,

  4. Hakkında disiplin soruşturması açılan sanığa savunma yapmak üzere davetiye gönderilmesine, (tanık bildirmesi halinde tanıkların dinlenmesine)

  5. Sanığın daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının ve sicilinin olumlu olup olmadığının Personel Daire Başkanlığından sorulmasına,

  6. Sair işlemlerin daha sonra düşünülmesine,

 

Karar verilerek işbu tensip tutanağı tanzim edilip imza altına alındı.    …./…./202…

 

                                                                                                                 

 

…………………..

                                                                                                                           (Soruşturmacı)

 

 

NOT: İşlemlerin, hazırlık tutanağındaki sıra ile yapılması savunma hakkı kapsamında önem arz etmektedir. (A.Y. 2022/87 E. – 2022/121 K.)    

 

3-) Soruşturmada müşteki varsa örnek müşteki davet yazısı

Konu: Personel Disiplin Soruşturması                                                                     …/…/…

                                                 

 

         

Sayın …………………..……….

 

 

                ……. Makamı’na yapmış olduğunuz şikâyete ilişkin olarak ………………………..  hakkında disiplin soruşturması açılmış olup, açılan bu soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş bulunmaktayım.

               Soruşturma kapsamında şikâyetinize ilişkin olarak müşteki/mağdur sıfatıyla dinlenmek üzere ………. tarihinde saat …..’da ……………….. nolu ofiste hazır bulunmanızı, aksi halde soruşturmanın mevcut belgelere göre sonuçlandırılacağı hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                      …………………..

                                                                                                                          (Soruşturmacı)

 

 

                                                                                                                        

NOT: Müşteki, soruşturma konusu disiplin suçundan zarar gören kişidir.

 

 

4-) Soruşturmada tanık varsa örnek tanık davet yazısı

Konu: Personel Disiplin Soruşturması                                                                     …/…/…   

                                                                                                                

 

Sayın ……………………..……….

 

 

  …………… iddiası/eylemi nedeniyle ………………… hakkında ……………… Makamı’nca disiplin soruşturması açılmış olup, açılan bu soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirilmiş bulunmaktayım.

            Açılan soruşturmaya ilişkin olarak tanık sıfatıyla dinlenmek üzere ………. tarihinde saat …..’da …………… nolu ofiste hazır bulunmanız hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                            …………………..

                                                                                                                                 (Soruşturmacı)

 

 

NOT: Tanık, soruşturma konusu disiplin suçu hakkında bilgisine başvurulan kişidir. Önce şikâyetçinin bildirdiği tanıklar dinlenir. Soruşturulanın savunması alındıktan sonra varsa soruşturulanın tanıkları da ayrıca dinlenir. Şikâyetçinin tanıklarının, soruşturulanın savunmasından önce dinlenmesi gerekir. Böylece dosya olgunlaştırılmadan savunma alma yoluna gidilmemiş yani soruşturulanın savunma hakkı zedelenmemiş olacaktır. (A.Y. 2022/87 E. – 2022/121 K.)       

 

 

5-) Savunmaya davet yazısı

Konu: Personel Disiplin Soruşturması                                                                         …/…/…

                         

 

Sayın ……………………..……….

 

             

         Şikâyetçi/şikâyetçiler ……………… ‘nın …../…./202.. tarihli dilekçesi üzerine soruşturma açmaya yetkili amir/makam tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca hakkınızda açılmasına karar verilen disiplin soruşturmasını yürütmekle görevlendirilmiş bulunmaktayım. Şikâyet dilekçesi/dilekçeleri ve görevlendirilme yazım ektedir.

                    ……(soruşturmaya konu edilen eylem yer, tarih ve taraf bilgisi verilerek açıklanır)…… gerçekleşen eylem nedeniyle savunmanızı yapmak için bu yazının tebliğinden itibaren 7 gün süreniz bulunmaktadır. 7’nci günün bitmesine müteakip 8’inci gün mesai saati bitimine kadar savunmanızı sözlü olarak vermek istediğiniz takdirde aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmanızı, yazılı olarak vermek istediğiniz takdirde ise yine aşağıda belirtilen adrese ulaştırmanızı bilgilerini rica ederim.

 

             

                                                                                                                       …………………..

                                                                                                                            (Soruşturmacı)

 

 

 

Adres: …………………………..

 

 

Ekler:

1.Soruşturmaya konu edilen şikâyet dilekçesi/dilekçeleri ve bilgi-belge

2.Soruşturmacı görevlendirme yazısı

 

6-) Örnek İfade Tutanağı

İFADE TUTANAĞI (Şikâyetçi/Müşteki/Mağdur İçin)

 

                         

ADI VE SOYADI                             :          

T.C. KİMLİK NUMARASI            :        

DOĞUM YERİ VE TARİHİ          :        

BABA ADI                                       :        

ANA ADI                                         :        

GÖREVİ VEYA UNVANI             :        

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM       :        

ADRES                                            :        

İFADENİN ALINDIĞI YER         :        

İFADE TARİHİ                              :        

 

Yukarıda açık bilgileri yazılı şikâyetçiye, soruşturma konusu olay hatırlatılarak, söylemek ve eklemek istedikleri soruldu / aşağıda yer alan soruları cevaplandırması istendi. Şikâyetçi cevaben;

 

 

 

 SORU :                

CEVAP:        

SORU :                  

CEVAP:        

SORU  :  Olayla ilgili ifadenize eklemek istediğiniz başka bir husus var mı? 

CEVAP : ................................ dan şikâyetçiyim, ifademe ekleyeceğim başka bir husus bulunmamaktadır” dedi.

 

Sorulacak başka bir husus kalmadığından işbu şikâyetçi/müşteki/mağdur ifade tutanağı ifade sahibi tarafından tekrar okundu. Yer alan ifadelerin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine okunan tutanak birlikte imza altına alındı. …../…./202…

  

 

           …………….                                                                               ..…………….

         Soruşturmacı                                                                   Şikâyetçi / Müşteki / Mağdur

 

7) Örnek Savunma Tutanağı (Soruşturulan İçin):

SAVUNMA TUTANAĞI (Soruşturulan İçin)

 

                         

ADI VE SOYADI                             :        

T.C. KİMLİK NUMARASI            :        

DOĞUM YERİ VE TARİHİ          :        

BABA ADI                                       :        

ANA ADI                                         :        

GÖREVİ VEYA UNVANI             :        

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM      :        

ADRES                                            :        

İFADENİN ALINDIĞI YER         :        

İFADE TARİHİ                              :        

 

Yukarıda açık kimliği yazılı ………………….…’a hakkında yapılan soruşturma konusu olay açıklanarak (savunma hakkı kapsamında gerek duyulması ya da soruşturulan tarafından istenmesi hallerinde dosya içerisinden ayrıca bilgilendirme yapılarak) soruldu;

 

 

 SORU :                

CEVAP :         

SORU :                  

CEVAP:        

SORU  : Olayla ilgili ifadenize eklemek istediğiniz başka bir husus var mı? 

CEVAP : “İfademe ekleyeceğim başka bir husus bulunmamaktadır” dedi.

 

Sorulacak başka bir husus kalmadığından işbu tutanak savunmada bulunan tarafından tekrar okundu. Yer alan ifadelerin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine okunan tutanak birlikte imza altına alındı.  

 

             …………….                                                                                          …………….

             Soruşturmacı                                                                                       Soruşturulan

 

8) Örnek tanık beyan tutanağı:

BEYAN TUTANAĞI (Tanık İçin)

 

ADI VE SOYADI                             :        

T.C. KİMLİK NUMARASI            :        

DOĞUM YERİ VE TARİHİ          :        

BABA ADI                                       :        

ANA ADI                                         :        

GÖREVİ VEYA UNVANI             :        

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM      :        

ADRES                                           :        

İFADENİN ALINDIĞI YER        :        

İFADE TARİHİ                             :        

 

Yukarıda açık kimliği yazılı ……………….…’a yemin yaptırıldı. “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” demesi üzerine soruşturma konusu olay açıklanarak soruldu;

 

SORU :                 

CEVAP:        

SORU :                  

CEVAP:        

SORU:        

CEVAP:         

SORU  : Olayla ilgili ifadenize eklemek istediğiniz başka bir husus var mı? 

CEVAP  : “İfademe ekleyeceğim başka bir husus bulunmamaktadır” dedi.

 

Sorulacak başka bir husus kalmadığından işbu tutanak, beyanda bulunan tanık tarafından tekrar okundu. Yer alan ifadelerin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine okunan tutanak birlikte imza altına alındı.  

 

 

 

                …………..                                                                                    …………………..

          Soruşturmacı                                                                                         Tanık

 

                                                                                                 

 9)Disiplin ve Başarı Durumu Araştırması:

 

 

GİZLİ

                                                                                                                                  …/…/…

 

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

  

 ............ ……….. Makamının …./…./…. tarihli ve …… sayılı soruşturma emri gereğince …………………hakkında yürütülmekte olan soruşturma nedeniyle adı geçenin geçmiş çalışmalarının olumlu olup olmadığının, ödül veya başarı belgesi ve daha önce disiplin cezası alıp almadığının, almışsa ceza özetinin …./…/…. tarihine kadar tarafıma bildirilmesini arz ederim.

 

 

                                                                                                                           …………………..

                                                                                                                          (Soruşturmacı)

 

10)Örnek Ek Süre Talep Yazısı 

      GİZLİ

Konu: Ek Süre                                                                                                                                                                                                                                                                                                             …./…../20…

 

 

…………………………..

(Soruşturmayı Açan Makama yazılır)

                                                                     

 

 …./…./202... tarihli ve …. sayılı soruşturma emri gereğince ……………….. hakkında yapmakta olduğum soruşturmayı ………………………………. nedeniyle süresinde tamamlayabilmem mümkün gözükmemektedir. 2547 sayılı kanun m.53/A-l uyarınca ek süre talep etme gereğim hâsıl olmuştur.

 

           Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

             

 

 

                                                                                                               …………………………..

                                                                                                                      Soruşturmacı

 

 

 

NOT: Ek süre taleplerine mutlaka gerekçe yazılmalıdır. “soruşturmada dinlenmesi gereken yeni tanıkların bulunması veya bazı belgelerin gönderilmesi için süre gerekmesi ya da yazılan yazıya henüz cevap gelmediğinden” gibi.

 

11) Örnek Ek Süre Onay ve Bildirim Yazısı  

 

 

                                                Sayın ………………………..

                                                             Soruşturmacı

Sayı:        

Konu: Ek Süre                                                                                               …./…../202…..

 

 

İlgi: …/…/202... tarihli ek süre talep yazınız.

 

             

İlgi yazınızda yer alan gerekçeler doğrultusunda soruşturmanın tamamlanabilmesi için …/…./202... tarihinden itibaren …….. gün/ay ek süre verilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A-(l) maddesi uyarınca Rektörlüğümüzce/Dekanlığımızca/Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

 

              Bilgilerini ve soruşturmanın ivedilikle tamamlanması hususunda gereğini rica ederim.

 

                                                             

 

                                                                                                      …………………….

                                                                                                     Rektör/Dekan/Müdür

                                                                                                            Disiplin Amiri

 

 

                                                                                                         

 

    NOT: Disiplin amiri tarafından ek süre verilirken zamanaşımı süreleri göz önünde bulundurulur. Ek süre, 2 aylık sürenin bitiminden itibaren başlatılır. Verilecek ek süre 2 ayı geçmemelidir. 

 

 

12-) Elden Tebliğler İçin Tebliğ Tutanağı

 

 

TEBLİĞ TUTANAĞI (Memur Vasıtasıyla Yapılacak Tebligatlar İçin)

 

 

 

        Ekli zarfta bulunan …….  nın, …./…/20… tarih ve …..sayılı ……. yazısı …./…./202… tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

 

 

 

        TEBLİĞ EDEN                                                            TEBELLÜĞ EDEN

            Adı Soyadı                                                                       Adı Soyadı                        

                İmzası                                                                              İmzası

 

13) Örnek soruşturma raporu  

 

SORUŞTURMA RAPORU

 

SORUŞTURMA  ONAYI    :……’nın …/.../... tarihli ve …………. sayılı soruşturma emri.

 

SORUŞTURMAYA  BAŞLAMA TARİHİ                        :  …/…/….

 

SORUŞTURULANA AİT KİMLİK BİLGİLERİ                         

Adı - Soyadı                                       :         

Doğum Yeri ve Tarihi                      :        

Ana Adı                                            :        

Baba Adı                                          :        

Bölümü                                            :        

Görevi                                              :        

İkamet Adresi                                 :        

 

SORUŞTURMA KONUSU             : (Kısaca soruşturmaya konu olayın ne olduğu yazılır.)        

 

SUÇ                                                    :        

 

SUÇ TARİHİ                                    :        

 

SORUŞTURMANIN 

SAFHALARI   : Bu bölümde soruşturma konusu olayın ne olduğu açıklanarak; soruşturmaya ne şekilde ve ne sebeple başlandığı, soruşturma kapsamda hangi hususların araştırıldığı ve hangi işlemlerin yapıldığı ( şikâyetçi, soruşturulan ve tanık ifadelerinin alınması vs. ) özetlenerek belirtilir.

 

ALINAN SAVUNMANIN 

ÖZETİ                                               :        

 

ALINAN MÜŞTEKİ 

İFADESİNİN ÖZETİ                      :        

 

ALINAN TANIK 

İFADESİNİN ÖZETİ                      :        

 

DEĞERLENDİRME  : Bu bölümde şikâyetçi, soruşturulan ve tanık ifadeleri ile dosyada bulunan ve incelenen diğer deliller ışığında olayın tahlili ve değerlendirmesi yapılır. Suçun gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmiş ise kim tarafından, nasıl işlendiği kasıt, ihmal, kusur durumuna da değinilerek açıklanır. İncelenen deliller ışığında olayın tahlili ve değerlendirmesi yapılır.

 

SONUÇ VE TEKLİF  : Bu bölümde yukarıda yapılan değerlendirme ışığında, olayın suç teşkil edip etmediği ve suç teşkil ediyorsa bu suçun kim tarafından, nasıl işlendiği ve verilecek cezanın öğretim elemanı ise 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi (b) fıkrasında yer alan (memur ise 657 sayılı kanunun 125. maddesinde yer alan) fiillerden hangisine uyduğu ve hangi cezayı gerektirdiği, soruşturulanın sicilinde ceza olup olmadığı, soruşturma süresince gösterdiği iyi hal ya da pişmanlık durumu, sicilindeki başarı ve ödülleri hakkında genel olarak bilgi verilir ve tespit edilen eyleme karşılık gelen ceza (soruşturmacı tekerrürden üst ya da iyi halden alt ceza teklifinde bulunamaz) teklif edilir. ……/…./202…

 

                                                                                                                ……………………

Soruşturmacı

 

14-) Örnek dizi pusulası

DİZİ PUSULASI

 

 

1-)…./…./202… tarihli ve …. sayılı soruşturma görevlendirme yazısı ve ekleri (sf.)

2-)……

3-)……

4-)……

5-) Soruşturma raporu 

6-) Üst Yazı Toplam (….) adet, ….. sayfa evrak teslim alınmıştır.

 

 

 

 

 

Teslim eden                                       Teslim Tarihi                                                 Teslim Alan

Soruşturmacı                                          …/…./202…                                                  Adı Soyadı

Adı Soyadı                                                                                                                 İmza

İmza

 

 

NOT: Soruşturma dosyası ve rapor, soruşturma emirini veren makama veya bu makama verilmek üzere evrakı almaya yetkili sekreteryaya teslim edilir.

 

15) Soruşturmacının soruşturmayı tamamladığına dair dilekçesi

………………………….’NA (Soruşturmayı Açan Makama yazılır)

 

 

İlgi: …./…./202. tarihli ve ….. sayılı soruşturma emri.

 

 

  İlgi’de kayıtlı soruşturma emirleriniz gereğince …………………olayı ile ilgili olarak ………… biriminde idari personel / bölümünde akademisyen ………………….. hakkında yapılan disiplin soruşturmasına ilişkin soruşturma raporu ve soruşturma dosyası dizi pusulası ile birlikte ekte sunulmuştur.

 

            Bilgilerini ve gereğini arz ederim. …../…./202…

 

 

 

                                                                                    ……………………………………..

                                                                                                      Soruşturmacı

 

 

 

 

Ek:1- Soruşturma Raporu ve Dosya (……sayfa)

       2- Dizi pusulası 

 

 

DİSİPLİN CEZASI BİLDİRİM ÜST YAZI ÖRNEKLERİ

 

16-) Kınama Cezası Yerine Alt Ceza Uygulamalı Uyarma Cezası İçin Örnek Bildirim Yazısı

 

Sayı:                                                                                                                                   …./…./202...

Konu: Disiplin Cezası                                                                                                

 

 

                                                            Sayın ……………………….

 

             

 

.…./…./202... tarihinde “……….” olayı neticesinde hakkınızda verilen şikâyet dilekçesi nedeniyle açılan disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen soruşturma raporundaki tespit ve öneriler dikkate alınarak, ……… suçunu işlediğiniz tespit edilmiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/b-(2)-….. alt bendi gereğince KINAMA disiplin cezası ile cezalandırılmanıza, ancak geçmiş çalışmalarınızın olumlu olması/ödül/başarı belgesi almış olmanız nedeniyle bir alt ceza uygulanarak UYARMA disiplin cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir.

Verilen cezaya karşı işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Fakülte/Enstitü/YO/MYO Disiplin Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilirsiniz. Bilgilerini rica ederim.

 

             

             

 

                                                                                                …………………………….

                                                                                               Dekan/Müdür/…Sekreteri

 

 

 

NOT: Aynı şablon, disiplin amirlerince doğrudan verilen diğer alt ceza bildirimlerinde de uygulanabilir.

 

17-) İndirimsiz Kınama Cezası İçin Örnek Bildirim Yazısı

 

Sayı:                                                                                                                                    …./…./202..

Konu: Disiplin Cezası                                                                                                

 

 

                                                            Sayın …………..……….

 

             

             

.…./…./202... tarihinde “……….” olayı neticesinde hakkınızda verilen şikâyet dilekçesi nedeniyle açılan disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen soruşturma raporundaki tespit ve öneriler dikkate alınarak, ……… suçunu işlediğiniz tespit edilmiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/b-(2) ……. bendi gereğince KINAMA disiplin cezası ile cezalandırılmanıza, daha önce disiplin cezası almış olduğunuzdan/daha önce …. şeklinde olumsuz çalışmalarınız görüldüğünden bir alt ceza uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

Verilen cezaya karşı işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Fakülte/Enstitü/YO/MYO Disiplin Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilirsiniz.  Bilgilerini rica ederim.

             

             

 

 

                                                                                        ……….…..                          

                                                                             Dekan/…Müdürü/…Sekreteri

 

18-) Disiplin Kurulunca Verilen Alt Ceza Uygulamalı Aylıktan Kesme Cezası İçin Örnek Bildirim Yazısı

 

Sayı:                                                                                                                                   …./…./202...

Konu: Disiplin Cezası                                                                                                

 

 

Sayın …………….……….

 

             

 

 .…./…./202... tarihinde “……….” olayı neticesinde hakkınızda verilen şikâyet dilekçesi nedeniyle açılan disiplin soruşturması sonucunda, ……… Disiplin (Yönetim) Kurulunun ekli …./…./202.. tarih ve …… sayılı kararıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/b(4)….bendinde yer alan ……… suçunu işlediğiniz anlaşıldığından, aynı bent gereğince 3 YIL SÜRE İLE KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI disiplin cezası ile cezalandırılmanıza ancak geçmiş çalışmalarınızın olumlu olması/ödül/başarı belgesi almış olmanız nedeniyle bir alt ceza uygulanarak, 1/8 ORANINDA AYLIKTAN KESME disiplin cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir.

Verilen cezaya karşı işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Üniversitemiz Disiplin Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilirsiniz. Bilgilerini rica ederim.

 

             

 

 

                                                                                                             …………………..

                                                                                                               Dekan/Müdür

 

Ek:

Disiplin (Yönetim) Kurulu Kararı

 

19-) Doğrudan (İndirimsiz) Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası için örnek Tebliğ Yazısı   

 

Sayı:                                                                                                                                    …./…./202..

Konu: Disiplin Cezası                                                                                                

 

 

Sayın ……………..……….

 

             

 

 .…./…./202... tarihinde “……….” olayı neticesinde hakkınızda verilen şikâyet dilekçesi nedeniyle açılan disiplin soruşturması sonucunda, …………Disiplin (Yönetim) Kurulunun ekli …/…/…202… tarih ve sayılı kararıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/b(4) ….…… bendinde yer alan 3 YIL SÜRE İLE KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI disiplin cezası ile cezalandırılmanıza, daha önce disiplin cezası almış olduğunuzdan/geçmişteki……davranışlarınız olumsuz olduğundan hakkınızda alt ceza uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir. 

Verilen cezaya karşı işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Üniversitemiz Disiplin Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilirsiniz. Bilgilerini rica ederim.

             

             

 

 

 

                                                                                                       …………………..

                                                                                                              REKTÖR

 

 

 

Ek:

Disiplin (Yönetim) Kurulu Kararı

 

20-) Tekerrür Nedeniyle Artırılan Ceza İçin Örnek Tebliğ Yazısı 

 

Sayı:                                                                                                                           …./…./202...

Konu: Disiplin Cezası                                                                                                

 

 

Sayın …………….……….

 

 

 

 .…./…./202... tarihinde “……….” olayı neticesinde hakkınızda verilen şikâyet dilekçesi nedeniyle açılan disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen soruşturma raporundaki tespit ve öneriler dikkate alınarak, ……… suçunu işlediğiniz tespit edilmiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/b-(2) ……. bendi gereğince KINAMA disiplin cezası ile cezalandırılmanıza ancak kesinleştiği tespit edilen aynı suçu tekerrür süresi içinde daha önce de işlemiş olduğunuz için tekerrür sebebiyle bir üst ceza olan 1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME disiplin cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir.

Verilen cezaya karşı işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde …….Fakülte/Yüksekokul  Disiplin Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirsiniz. Bilgilerini rica ederim.

 

             

 

                                                                                                             

…………………..

                                                                                                …..Sekreteri/Müdürü/Dekanı

 

 

 

EK: Tekerrüre esas olan daha önce alınan ceza yazısı.