Doküman No
PDB.KL. 0002
Yayın Tarihi
24.04.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Birim Amiri

                       GİZLİ

 

 

ÖRNEK NO:1 İnceleme Emri

 

Sayı:                                                                                                                                      …/…/202..  

Konu: İnceleme   

 

                                                            Sayın;……………

 

                                                                                                                         

Üniversitemiz …….... Fakültesi, ........... Bölümü öğrencileri ………... ve tarafından Rektörlüğümüze verilen ..../.../202... tarihli dilekçede yer alan "bazı öğretim üyelerinin muhtelif tarihlerde, görevli oldukları derslere girmedikleri, öğrencileri kendilerine ait ders notlarını almaya zorladıkları, almayan öğrencileri dersi geçirmemekle tehdit ettikleri, bazı öğrencilerin sınav notlarının sonradan değiştirilerek dersten geçmelerinin sağlandığı” iddiaları ile ilgili olarak söz konusu suçların işlenip işlenmediği, olayların vaki olup olmadığı, hangi tarihlerde, hangi öğrenciler ve hangi dersler yönünden, hangi öğretim üyelerine yönelik suçlamada bulunulduğu vs. hususları incelemek üzere 2547 sayılı kanunun 53. maddesinin (c) fıkrası ve devamında 4483 sayılı kanuna yapılan atıf uyarınca ceza soruşturması açılmasına gerek olup olmadığına ve şüphelilerin kimler olduğuna dair düzenleyeceğiniz İnceleme Raporunu 15 gün içinde Rektörlüğe iletilmenizi rica ederim.

 

                                                                                                                     …………………

                                                                                                                               Rektör          

 

 

EK: 1-Şikâyet dilekçesi (adet)

        2-Dilekçelere ekli belgeler (….. sayfa)

 

 

NOT: Hem ceza hem de disiplin soruşturması açılmasına gerek olup olmadığı inceleneme konusu yapılmak isteniyorsa, yukarıdaki görevlendirme yazısına "ve aynı maddenin (b) fıkrası gereğince disiplin soruşturması” ibaresi eklenerek aynı örnek kullanılabilir.

 

NOT: Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç 30 gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. (4483 sayılı kanun m.7)

 

ÖRNEK NO:2 İnceleme Raporu

İNCELEME RAPORU

  Rektörlük Makamınca …... tarih ve ……. sayılı İnceleme Emri ile görevlendirilen Komisyonumuzca, yazı ekinde yer alan ……. ve ekleri incelenmiş; dilekçelerdeki iddialar, iddia sahiplerinin beyanları, iddialara ilişkin ilgili birimlerden istenen belgeler ve muhatap taraf beyanları bir bütün olarak ele alınarak değerlendirmelerimiz aşağıda sunulmuştur.

 İnceleme emri ekinde yer alan Üniversitemiz …… Fakültesi,   Bölümü öğrencileri …. ve …. tarafından Rektörlüğe verilen …/…/20… tarihli dilekçelerde; “bölümde ….. ve …… derslerine giren bazı öğretim üyelerinin…. Öğretim yılı güz yarıyılında zaman zaman görevli oldukları derslere girmedikleri, öğrencileri kendilerine ait kitap formundaki ders notlarını almaya zorladıkları, almayan öğrencileri dersten geçirmeyeceklerini belirterek tehdit ettikleri, final sınavlarında sınavının kötü geçtiği bilinen bazı öğrenci arkadaşlarının sınav notlarının sonradan değiştirilerek dersten geçmelerinin sağlandığı” şeklinde iddiada bulundukları görülmüştür.

 Fakültenin internet sayfasındaki ders programı incelendiğinde, öğrencilerin dilekçelerinde bahsi geçen ..…..   dersinin Doç. Dr. ….. tarafından,  ….  dersinin ise Dr. Öğr. Üyesi …… tarafından verildiği görülmüştür. Ayrıca dekanlığa yazılan …. tarihli yazıyla, belirtilen derslere hangi öğretim elemanlarının girdiği, bunların derse girip girmediği hususunda Dekanlıkta herhangi bir bilgi veya belgenin bulunup bulunmadığı sorulmuştur. Dekanlığın tarih ve sayılı cevabında, derslere yukarıda adı geçen öğretim üyelerinin girdiği hususu teyit edilmiş; ancak bunların derse girmediği yönünde Dekanlığa ulaşan herhangi bir bilgi bulunmadığı belirtilmiştir.

 Bunun üzerine Öğretim üyelerinin her birinin hangi tarihler ve hangi saatlerdeki derse girmediği, öncelikle dilekçe sahibi öğrencilere sorularak, yazılı cevaplanması istenmiştir. Ayrıca öğrenci işleri dairesinden temin edilen dersi alan öğrencilere ait listede çok sayıda öğrenci bulunduğu görüldüğünden, kanaat oluşturulabilmek için listenin başınsa yer alan ilk üç öğrenciden yazılı bilgi istenmiştir. Dilekçe sahibi öğrencilerden ………. Doç. Dr. ….ın hatırladığı kadarıyla …. tarihindeki derse girmediğini, Dr. Öğr. Üyesi …….. in ise iki kere derse girmediğini, fakat tarihini hatırlamadığını” ifade etmiştir. Kendisinden bilgi alınan öğrenciler ….. ve ….. “Doç. Dr. …..ın …. tarihindeki derse girmediğini, fakat sonradan girdiği derste çocuğunun aniden hastalanması sebebiyle derse giremediği şeklinde kendilerine bilgi verildiğini, Dr. Öğr. Üyesi ….in ise bir kere derse girmediğini, fakat tarihini hatırlamadıklarını” belirten aynı mahiyette yazılı bilgi vermişlerdir.

Aynı öğretim üyelerinin öğrencilere zorla ders notu sattıkları ve almayan öğrencileri dersten geçirmeyeceklerini belirterek tehdit ettikleri hususunda dilekçe sahibi öğrenciler, zorlama fiilini belirginleştirecek bir beyanda bulunmamakla birlikte Doç. Dr. ……….. nin ders içinde birden fazla defa "geçmek istiyorsanız bu notları alacaksınız yoksa siz bilirsiniz” şeklinde üstü örtülü tehditte bulunduğunu, Dr. Öğr. Üyesi . . . ...nin ise "sorular bu notlardan gelecek ders notunu almayan geçemez” dediğini ifade etmişlerdir. Aynı konuda ifadesine başvurulan diğer üç öğrenci de öğretim üyelerinin bu beyanları kullandığını teyit etmişlerdir.

Sınav notu değiştirilerek geçmesi sağlanan öğrenciler olduğu hususunda ise gerek dilekçe sahibi öğrenciler, gerekse diğer öğrenciler hiçbir somut bilgi vermemiştir.

SONUÇ VE KANAAT: Yukarıda ayrıntısı arz edildiği üzere, öğretim üyeleri …….. ile ….. nin münferit olarak birer derse girmedikleri kanaati oluşmakla birlikte, bu durumun ceza soruşturması gerektirecek boyutta olmadığı anlaşılmaktadır. 

Sınav notunun değiştirildiği iddiasının ise iddia sahipleri tarafından dahi somut bir isim ve olay belirtilmeden dile getirilmesi sebebiyle ciddiye alınmasının mümkün olmadığı ve herhangi bir işlem gerektirmediği kanaatine varılmıştır.

Ders notlarının zorla satıldığı ve bu konuda öğrencilerin tehdit edildiği hususu ilk bakışta öğrencilere ders notlarını alma telkininde bulunulduğu şeklinde değerlendirilebilirse de, öğretim üyelerinin "Yoksa siz bilirsiniz” ve "Ders notunu almayan geçemez” şeklinde kullandığı cümlelerin tehdit içerikli olabileceği değerlendirildiğinden, bu iddia ilgililer açısından ciddi suç şüphesi oluşturduğundan, gerek Doç. Dr. …. gerekse Dr. Öğr. Üyesi …… hakkında ceza soruşturması açılması gerektiği kanaati oluşmuştur.           Arz ederiz.

   

  

 

Tarih                                              İsim ve Unvanlar                                    İmzalar 

 

 

ÖRNEK NO:3 Soruşturma Emri

 

Sayı:                                                                                                                                …../…../202…

Konu: Soruşturma Emri

 

 

       Sayın …………………………………..

             

 

  Üniversitemiz ….. Fakültesi,……. Bölümü öğrencileri ….. ve …. tarafından Rektörlüğümüze verilen …/…/202.. tarihli dilekçede yer alan “öğrencileri kendilerine ait ders notlarını almaya zorladıkları, almayan öğrencileri dersi geçirmemekle tehdit ettikleri” iddiaları ile ilgili olarak Rektörlüğümüze sunulan …. tarihli İnceleme Raporu doğrultusunda adı geçen fakültenin öğretim üyeleri Doç. Dr. ve  Dr. Öğr. Üyesi ….. hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. Maddesinin (c) fıkrası gereğince açılan ceza soruşturmasını yürütmek üzere soruşturmacı olarak görevlendirildiniz. 

                      Gerekli soruşturmayı yaparak, düzenleyeceğiniz (2) nüsha soruşturma raporunun

(fezlekenin), soruşturma dosyası ile birlikte Rektörlüğümüze iletilmesini rica ederim.

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                                                     

                                                               .....................

(Rektör) 

 

Ek: Şikâyet Dilekçesi ve ekleri ( sayfa)

        İnceleme Raporu ve ekleri (…. Sayfa)

 

ÖRNEK NO:4 Şüpheli Davetiyesi (İfadeye Çağrı Yazısı)

                                                  ………………………………….

                                                                   (Şüpheli)

 

 

            Şikâyetçi/şikâyetçiler          ………..nın          ..………          tarihinde          …………..

Makamına/Dekanlığına sunduğu şikâyet dilekçesinde …….. öğretim yılında Fakültesi Bölümünde görevli olduğunuz ….. derslerinde öğrencileri derse ait matbu ders notlarınızı almaya zorladığınız ve almayan öğrencileri dersi geçirmemekle tehdit ettiğiniz” yönündeki iddialara istinaden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca hakkınızda açılmasına karar verilen ceza soruşturmasını yürütmekle görevlendirilmiş bulunmaktayım. Görevlendirilme yazım ektedir.

 Bu davetiye ile Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesi uyarınca soruşturma konusu eylem/eylemler nedeniyle savunmanızın alınması gerekmektedir. Bu nedenle …/…/… günü saat……...te aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmanız, gelmediğiniz ya da yazılı savunmanızı belirtilen tarihe kadar tarafıma ulaştırmadığınız takdirde, savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılacağınızı ve dosyada mevcut bilgi-belge uyarınca karar verileceğini bilgilerinize rica ederim. 

                                               

…………………..

                                                                                                                                (Soruşturmacı)

 

 

 

Adres: ………………………….

 

 

UYULMASI GEREKLİ KURALLAR VE HAKLARINIZ:

 1-Kimliğinize ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmanız gerekmektedir.

 2-Vatandaşlık numaranızı bildirmeniz gerekmektedir.

 3-Müdafiiniz hukuki yardım için ifadenizde bulunabileceği gibi, müdafi seçecek durumda değilseniz Baro tarafından müdafi görevlendirilmesini isteyebilirsiniz.  4-İfade için geldiğinizde kimliğinizin belirlenmesinden sonra susma hakkınız kapsamında açıklama yapmayabilirsiniz.

 5- Bildireceğiniz somut delillerin toplanmasını isteyebilirsiniz. 

 

ÖRNEK NO:5 Şüpheli İfade Tutanağı (Müdafisiz)  

 

ADI VE SOYADI                               :            

BABA VE ANNE ADI                       :          

DOĞUM TARİHİ VE YERİ              :          

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER:          

T.C. KİMLİK NO                              :          

İKAMET ADRESİ                            :           

İŞ ADRESİ                                        :          

EV-İŞ-CEP TEL. NO                        :          

MESLEĞİ                                         :           

İFADENİN ALINDIĞI YER             :          

TARİH VE SAAT                               :…../…../20…. Saat:…………..

 

Ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden fiil şüpheliye anlatıldı. Hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca ceza soruşturması açıldığı bildirildi. Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafinin ifadesinde hazır bulunabileceği bildirildi, müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirileceği hatırlatıldı. Şüpheli, müdafi istemediğini beyan etti.

Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesi uyarınca, şüpheliye kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliye yükletilen suç hakkında açıklamada bulunmama hakkı olduğu hatırlatıldı. Şahsi ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alındı. Şüpheliye, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılarak kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehinde olan hususları ileri sürme imkânı bulunduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE:……………………………………………………………….

İlave edeceği başka bir husus olup olmadığı soruldu. “Yoktur” dedi. Tutanak kendisine okutuldu, yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu belirtmesi üzerine, tutanak birlikte imzalandı…/…/…/202… 

SORUŞTURMACI                                                                                                                                                            ŞÜPHELİ

 

ÖRNEK NO:6 Şüpheli İfade Tutanağı (Müdafili)

ADI VE SOYADI                               :          

BABA VE ANNE ADI                       :          

DOĞUM TARİHİ VE YERİ              :          

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER:          

T.C. KİMLİK NO                              :          

İKAMET ADRESİ                            :          

İŞ ADRESİ                                        :          

EV-İŞ-CEP TEL. NO                        :          

MESLEĞİ                                         :          

İFADENİN ALINDIĞI YER            :          

TARİH VE SAAT                              :…../…../20…. Saat:…………..

 

Şüpheliye, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımdan yararlanabileceği, müdafin ifadesinde hazır bulunabileceği bildirildi, Şüpheli, müdafisinin çağrılmasını istediğini bildirdi. Yapılan çağrı üzerine gelen …. Barosu Avukatlarından… ifade odasına alındı. Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesi uyarınca, şüpheliye kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Şüphelinin kimliği tespit edildi.  Şüpheliye yükletilen suç anlatıldı, yükletilen suç hakkında açıklamada bulunmama hakkı olduğu bildirildi. Şahsi ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alındı. Şüpheliye, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılarak kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehinde olan hususları ileri sürme imkânı bulunduğu bildirildi. Şüpheliden müdafisi huzurunda savunma ve delilleri soruldu.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE:………………………………………………………….

İlave edeceği başka bir husus olup olmadığı soruldu. “Yoktur” dedi. Tutanak kendisine okutuldu, yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu belirtmesi üzerine, tutanak birlikte

imzalandı…/…/…/202… 

           

SORUŞTURMACI                                   ŞÜPHELİ                                  MÜDAFİ                   

 

ÖRNEK NO:7 Tanık İfade Tutanağı             

TANIK İFADE TUTANAĞI

 

ADI VE SOYADI                               :          

BABA VE ANNE ADI                       :          

DOĞUM TARİHİ VE YERİ              :          

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER:          

T.C. KİMLİK NO                              :          

İKAMET ADRESİ                            :          

İŞ ADRESİ                                        :          

EV-İŞ-CEP TEL. NO                        :           

MESLEĞİ                                         :          

MEDENİ HALİ                                :          

İFADENİN ALINDIĞI YER            :          

TARİH VE SAAT                             :…../…../20…. Saat:…………..

 

           Tanığa CMK 53. maddesi gereği dinlenmeden önce gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği anlatıldı.

           Tanığa CMK 45/3 maddesi gereği CMK 45/1 maddede sayılan kişilerden olup olmadığı sorularak şüpheliye böyle bir akrabalık ilişkisi varsa tanıklıktan çekilebileceği, ayrıca CMK 48. maddesi gereği kendisini veya 45/1 maddede gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebileceği bildirildi. Tanık, yukarıda bildirilen hususları anladığını belirtti. Tanığa CMK 54. maddesi gereğince yemin edeceği bildirildi.

           Tanığa CMK’nın 55. maddesine göre ifadesine geçmeden önce yemini yaptırıldı. Tanık “bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” diyerek yemin etti.

 

         TANIK İFADESİNDE:…………………………………………………………….

Konu hakkında söylemek istediklerinin bundan ibaret olduğunu belirtmesi üzerine işbu ifade zaptı bulunanların huzuruyla okunup imza altına alındı…./…../202..

 

 

 

         SORUŞTURMACI                                                                TANIK

 

 

 

NOT: Kişinin olayda şüpheli mi, yoksa tanık sıfatıyla mı dinleneceği konusunda tereddüt varsa yemin, tanıklıktan sonraya bırakılabilir; bu durumda yemin metni “Bildiğimi dosdoğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” şeklinde değişecektir.

 

ÖRNEK NO:8 Şikâyetçi İfade Tutanağı

 

 

ŞİKÂYETÇİ İFADE TUTANAĞI

 

ADI VE SOYADI                               :          

BABA VE ANNE ADI                       :          

DOĞUM TARİHİ VE YERİ              :          

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER:          

T.C. KİMLİK NO                               :          

İKAMET ADRESİ                             :          

İŞ ADRESİ                                         :          

EV-İŞ-CEP TEL. NO                         :          

MESLEĞİ                                          :          

MEDENİ HALİ                                 :          

İFADENİN ALINDIĞI YER             :          

İFADENİN ALINDIĞU TARİH       :…../…../20…. 

SUÇ TARİHİ                                     :          

 

          Şikâyetçiye, delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, CMK 153. maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracıyla soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, yetkili kurulun kovuşturmaya yer olmadığı veya yargılamaya gerek bulunmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma haklarının bulunduğu açıkça anlatıldı, şikâyetçi olup olmadığı ve şikâyeti soruldu.

 

          ŞİKÂYETÇİ BEYANINDA; “Avukat istemiyorum. CMK 234. maddedeki haklarımı anladım” dedi ve kendisine soruşturma konusu olay hakkında söylemek istedikleri soruldu.

          Şikâyetçi cevaben; ……………………… ve ………………….den şikâyetçi olduğunu, konu hakkında söylemek istediklerinin bundan ibaret olduğunu” belirtmesi üzerine CMK 234. maddedeki işlemler yerine getirilmekle tutanak birlikte imza altına alındı…./…./202…

 

 

 

              SORUŞTURMACI                                                     ŞİKÂYETÇİ

   

 

 

NOT: Mağdurlar için de şikâyetçiye ilişkin usuller uygulanır.

 

ÖRNEK NO:9 Elden Tebliğler İçin Tebliğ Tutanağı

TEBLİĞ TUTANAĞI (Memur Vasıtasıyla yapılacak tebligatlar için)

 

 

 

        Ekli zarfta bulunan …….  nın, …./…/20… tarih ve …..sayılı ……. yazısı …./…./202… tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

 

 

 

       TEBLİĞ EDEN                                                             TEBELLÜĞ EDEN

          Adı Soyadı                                                                         Adı Soyadı             

            İmzası                                                                              İmzası

 

 

 

ÖRNEK NO:10 Bilirkişi Raporu Talep Yazısı

Konu: Bilirkişi Raporu Temini                                                                       …./…/202..

  

 

İlgi:…. tarih ve sayılı soruşturma emri.

 

 İlgi’de kayıtlı yazı gereğince yürüttüğüm ceza soruşturmasında, şikâyetçi/mağdur ……….nin şüpheli Dr. Öğr. Üyesi tarafından yapılan bel fıtığı ameliyatında hatalı işlem yapılması sonucu yürüyemeyecek şekilde sakat kaldığı iddiasının tıbbi yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için bilirkişi raporu alınması gerekli görülmüştür. …….Üniversitesi Tıp Fakültesinden profesör, yoksa en az Dr. Öğretim üyesi unvanına sahip Beyin ve Sinir Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı birer öğretim üyesinden oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetine dosyanın bir suretinin gönderilerek; ameliyat öncesi teşhis, yapılan ameliyat ve ameliyat sonrası tedavide tıp bilimi bakımından eksik veya kusurlu davranılıp davranılmadığı hususlarında ortak bilirkişi raporu düzenlenerek tarafımıza iletilmesi için gereğini arz ederim.

   Soruşturmacı

 

Soruşturma Raporu

 

 

SORUŞTURMA RAPORU( FEZLEKE)

 

 

SORUŞTURMA ONAYI     : ……nın  …/…/202.. tarih ve sayılı yazısı

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ       :                                                 T.C. Kimlik No:          

ŞİKÂYETÇİNİN KİMLİĞİ :                                                 T.C. Kimlik No:          

SUÇ                                       :          

SUÇ TARİHİ VE YERİ       : ……./…../20….

SORUŞTURMA KONUSU VE YAPILAN İŞLEMLER : ……..( bu kısımda soruşturma komisyonuna yazının gelişinden başlayarak olayın ne olduğu, kimin şikâyetçi olduğu, nerden hangi belgelerin istendiği ve temin edildiği, soruşturma kapsamında kimlerin ifadesinin alındığı, şikâyetçinin, şüphelinin ve varsa tanıkların ifadelerinin özetleri, alınmışsa bilirkişi raporu alma işlemi ve raporun özeti gibi yapılan tüm soruşturma işlemleri kısaca izah edilir.)……

 

DEĞERLENDİRME  : ………….. (bu kısımda ifadeler, bilirkişi raporu ile dosyadaki diğer deliller değerlendirilerek olayın nasıl gerçekleştiği, suçun işlenip işlenmediği, kim tarafından nasıl işlendiği, kasıt, kusur, ihmal durumu ile birlikte belirlenir. Özellikle şüphelinin ifadesinin, gelen belgelerin ve varsa bilirkişi raporunun kısa da olsa değerlendirilmesinin yapılması şarttır.)…………

 

SONUÇ VE TEKLİF  : Toplanan delillere ve ………. (Bilirkişi raporu, ifade ve belgelerden kanaat oluşmasın sağlayan hususlara değinilir.) göre şüpheli ……nın …………..

(burada şüphelinin eyleminin ne olduğu ve eylemi nasıl gerçekleştirdiği belirtilir.) suretiyle TCK maddesi ……… yer alan ………. (burada suçun ilgili kanun maddesindeki tanımı belirtilir.) suçunu işlediği ve lüzum-u muhakemesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Dosyanın son soruşturmanın (kovuşturmanın) açılıp açılmamasına karar vermek üzere gereği için yetkili kurula gönderilmesini arz ederim. ……/……/202…

 

 

 

                                                                                                                Soruşturmacı                                                                                                           Adı soyadı İmza

 

 

 

Ekler:  1- Soruşturma Dosyası (… sayfa)              2- Dizi Pusulası

 

 

 

NOT: Suçun işlenmediği kanaatine varılmışsa son kısımda bu husus vurgulanır ve men-i muhakemesine karar verilmesi yönünde kanaat belirtilir. Soruşturma komisyon eliyle yapılmışsa, raporun her sayfası üyelerce imzalanır, son sayfada ise tüm üyelerin adı ve imzası bulunur.