Doküman No
TKSK.FR. 0001
Yayın Tarihi
04.03.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Projenin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim

………..………………………..…..Fakültesi / Enstitüsü / Meslek Yüksekokulu / Yüksekokulu / Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Konusu

    

Eğitim

 

Turizm

 

 

 

Kültür-sanat

 

Spor

 

 

 

Afet ve Acil Durum

 

Sağlık

 

 

 

Çevre

 

Dezavantajlı Gruplar

 

 

 

Eğitim

 

Sosyal destek

 

 

 

Hayvan Hakları

 

Diğer (Lütfen belirtiniz………….)

 

 

 

 

 

Proje Yürütücüsünün Pozisyonu

Akademik Personel     İdari Personel   Öğrenci

 

 

Proje Bütçesi

Var        Yok

 

 

Uluslararası Fon Kullanımı

  Var (Açıklayınız…………………………………………………………….……)

  Yok

 

 

Projenin Türü

Ders veya proje ödevi kapsamında yaptırılan ve belirli bir kredisi olan sosyal sorumluluk projesi

Öğrenci toplulukları aracılığı ile yapılan sosyal sorumluluk projesi

Akademik/idari birim aracığıyla yapılan sosyal sorumluluk projesi

 

 

Dezavantajlı Bireylere/ Gruplara Etkisi

     Var (Açıklayınız……………………………………………………………………………..)

    Yok

 

Var ise lütfen dezavantaj grubunu seçiniz.

Kadın       Çocuk       Yaşlı       Engelli       Diğer (Lütfen belirtiniz………….)

 

 

Proje Süresi (Ay)

İki (2) ay ve üzeri

İki (2) aydan daha kısa

 

 

Projenin Başlama Tarihi

gg/aa/yy  

 

 

Projenin Bitiş Tarihi

gg/aa/yy

 

 

Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum / Kuruluşlar

1-       

2-                           

3-          

 

 

Projede Uluslararası İşbirliği Yapılan Kurum / Kuruluşlar

1-           

2-          

3-           

 

 

Toplam Katılımcı Sayısı

           

 

 

Katılımcı Öğrenci Sayısı

          

 

 

Katılımcı Ülke Sayısı

                 

Ülke adları:………………

 

 

Projenin Gerçekleştirildiği Yer (İl)

           

 

 

 

Projenin Toplumsal Katkı Boyutu

 

 

Eğitim ve Öğretim

Öğrencilere ve topluma yönelik eğitim materyalleri ve metotları geliştirmeye, öğrencilerin ve toplumun eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini artırmaya odaklanan çalışmalardır.

 

 

Sağlık

Sağlıkla ilgili araştırmalar, tedavi yöntemleri, sağlığı geliştirme-koruma-iyileştirme, kronik hastalıklarla mücadele gibi konularda öğrencilere ve topluma yönelik düzenlenen çalışmalardır.

 

 

Sosyal Hizmetler ve Toplumsal Eşitlik

Sosyal adalet, eşitlik ve toplulukların refahını iyileştirmeye yönelik çalışmalardır.

 

 

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Çevre koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda yürütülen çalışmalardır.

 

 

Teknolojik ve Bilimsel Yenilikler

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bilimsel araştırmalar ve bu araştırmaların toplumun geneline nasıl fayda sağlayabileceğine odaklanan çalışmalardır.

 

 

Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik

Ekonomik büyümeyi teşvik eden, iş fırsatları yaratan ve yerel topluluklara ekonomik katkı sağlayan girişimcilik ve inovasyon çalışmalarıdır.

 

 

Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler

Sanat ve kültür alanında yenilikler yapmayı, toplumsal farkındalığı artırmayı ve kültürel mirası korumayı amaçlayan çalışmalardır.

 

 

Uluslararası İş birliği ve Diplomasi

Uluslararası ilişkileri geliştiren, küresel sorunlara çözüm arayan ve ülkeler arasında bilgi ve kaynak paylaşımını teşvik eden çalışmalardır.

 

 

Toplum yararına yapılacak diğer çalışmalar

Belirtiniz……..

 

 

Projenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile İlişkisi

 

 

Yoksulluğa Son

Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek

 

 

Açlığa Son

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

 

 

Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

 

 

Nitelikli Eğitim

Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek

 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek.

 

 

Temiz Su ve Sanitasyon

Herkes için erişilebilir su ve atıksu hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak.

 

 

Erişilebilir ve Temiz Enerji

Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak.

 

 

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

 İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek.

 

 

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek.

 

 

Eşitsizliklerin Azaltılması

Ülkelerin içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak.

 

 

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak.

 

 

Sorumlu Üretim ve Tüketim

Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak.

 

 

İklim Eylemi

 İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek.

 

 

Sudaki Yaşam

Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak.

 

 

Karasal Yaşam

Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek.

 

 

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak.

 

 

Amaçlar İçin Ortaklıklar

Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak.

 

 

 

 

 

Projenin Hedef Kitlesi

Hedef Gruplar

Yaş Aralığı

 

 

1-           

            

 

 

2-           

            

 

 

 

           

           

 

 

 

           

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE DETAYLARI

Projenin Uygulanacağı Yer(ler)

İl, İlçe, Uygulama Birimi sıralamasıyla belirtiniz.

     

Projenin Amaçları

Projenin amaçlarını açıklayınız.

     

Projenin Hedefleri

     

 

 

Projenin Özeti

Projenizi amaç-faaliyet-sonuç bağlamında özetleyiniz.(Proje ait özet bilgi (azami 200 kelime) ve çıktıların (azami 5 adet, 400 kelime)içerecek şekilde düzenleyebilirsiniz)

     

 

 

 

Faaliyetlerin Açıklanması

Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan her bir ana faaliyet ve ana faaliyetlere ilişkin alt faaliyetlerin detaylı açıklamasını yapınız.

 

Faaliyet 1: Projeniz kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri açıklayınız.

 

Faaliyet 2:                 

 

Faaliyet 3:           

 

BEKLENEN SONUÇLAR

Proje Ürünleri / Somut Çıktılar

Proje sonunda hedef kitlenin durumundaki gelişmeler; elde edilmesi öngörülen ürünler/somut çıktılar

 (azami 5 adet hedef,400 kelime biçiminde belirtiniz)

     

Sürdürülebilirlik

Projenin hedef kitle üzerinde oluşturacağı somut etkiler devamlılık arz edecek mi?

Proje bitimi sonrasında faaliyetler sonraki eğitim dönemlerinde devam edecek mi?

     

 

 

PROJE MALİYETİ

Gereksinimler

Miktar

Birim Maliyet

Toplam Maliyet

     

           

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Genel Toplam=       

PROJE GRUBU ÜYE BİLGİLERİ

Adı-Soyadı

Birim

e-mail

Telefon

      

      

      

      

      

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

 

 
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

 Ad-Soyad / Ünvan

     

İmza

 Birim

     

 Tarih

     

DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANI

 Ad-Soyad / Ünvan

     

İmza

 Birim

     

 Tarih

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

(Sosyal sorumluluk projesi kapsamında materyalleri (afiş, broşür, poster, logo, vb faaliyet için gerçekleştirilen) ve gerçekleştirdiğiniz faaliyetlere ilişkin görsel dokümanlar (duyuru, fotoğraf, ekran görüntüsü, vb.) eklenebilir.