Doküman No
TKSK.FR. 0002
Yayın Tarihi
02.07.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Üniversitemiz Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik ile ilgili Faaliyetleri Etkileyen Tarafların (Paydaşların) İhtiyaç ve Beklentileri

 

İlgili Taraflar (Paydaşlar)

İhtiyaç ve Beklentileri

Öğrenciler

Mesleki yeterlilikleri sağlayacak nitelikte eğitim almak ve alınan eğitimin toplum yarına ve toplumsal ihtiyaçlara yönelik kullanmak

Yetkin ve toplumsal beklenti ve sorunlara duyarlı akademik kadro

Toplumsal sorunlara ve beklentilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin arttırılması

Öğrencilerin boş vakitlerini toplumsal katkıya yönelik değerlendirebileceği mekânların artırılması

Öğrenci odaklı eğitimin olması ve öğrencilerin üniversite toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinde söz sahibi olmaları

Toplumsal katkı ve sürdürülebilirliğe yönelik kariyer günleri etkinliklerinin yapılması

Eğitim suresince toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinde daha fazla yer almak

Toplumsal katkı ve sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetlerde destek almak.

Toplum

Toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirmesi ve beklentilerin karşılanması

Yaşam Boyu Eğitim Programları düzenlenerek iş gücünün eğitim seviyesini yükseltmek

İş gücü piyasasının talep ettiği eğitim becerilerini kazandırmak

Nitelik ve nicelik yönünden gelişmiş bir sağlık hizmeti

Toplumsal beklentilere ve sorunlara duyarlı bireyler yetiştirme

Toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yapılması

Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri sonucunda toplumsal katkı ve sürdürülebilirliğe yönelik çıktıların oluşturulması.

Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla çay, su ürünleri, kültür, turizm, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili sürdürülebilirliğin sağlanması.

Üniversitenin tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği önceliklendirmesi

Çalışanlar

Toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik çalışmaları için yeterli zamanın ayrılması

Toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik çalışmalarının karar alma süreçlerine etkin katılımın sağlanması

 

Toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik çalışmalarında birimler arası personel ve iş yükü dağılımının dengeli yapılması

Toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik çalışmaları için mesleki yeterliliklere uygun alanlarda görevlendirmelerin yapılması

Toplumsal katkı ve sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetlerde destek almak.

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşlarının ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının düzenlemesi

İlin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatıyla ilgili projelerin geliştirilmesi

Üniversitenin Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliğini artırması

Yüksek Öğretim Kurumu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu

Eğitim-öğretimde program bütünlüğünün sağlanması ve toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik temalarının eklenmesi

Öğrencilere iş gücü piyasasının talep ettiği becerilere ek olarak toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik kültürünün kazandırılması

Araştırmacı insan gücü sayısının ve niteliğinin arttırılmasına ek olarak toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaştırılması

Özel sektörle yakın iş birliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen araştırma merkezleri oluşturarak toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaştırılması

Mezunlar

Üniversitenin toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik alanında yaptığı faaliyetlerle imaj oluşturması

Üniversitede yapılan toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik çalışmalarından ve iş birliği fırsatlarından haberdar olmak

Lisansüstü eğitimde toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik alanında kendini geliştirme imkanlarının sağlanması

Devlet

Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde iş gücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşümün sürdürülmesi ve toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaştırılması

Gençlerin sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almalarını sağlamak ve toplumsal sorunlara daha duyarlı olmalarının sağlanması

Gençlerin toplumsal sorunlara duyarlı kültür, sanat, spor gibi alanlarda gelişimlerini destekleyici programların hayata geçirilmesini sağlamak

Akademisyenlerin ve öğrencilerin toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine teşvik edilmesi

Üniversitedeki faaliyetlerin yürütülmesinde sürdürülebilirlik ile ilgili mevzuata uyumlarının sağlanması