Döküman No
İDB.GT.0001
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

İç Denetim Birimi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

İç Denetçi

3. Görev Unvanı

İç Denetçi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
  2. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
  3. İdarenin harcamalarının, mali işlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
  4. Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
  5. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
  6. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.