Doküman No
RTEÜ.GT.0008
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı

Enstitü / Fakülte / YO / MYO Sekreteri / Şube Müdürü / Müdür Yrd.

3. Görev Unvanı

Gerçekleştirme Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör / Genel Sekreter / Dekan / Müdür / Daire Başkanı

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapmak.
  2. Ödeme emri belgesinin uygunluğunu onaylayıp, imzalamak.
  3. Ödeme emri belgesine eklenmesi gereken taahhüt ve tahakkuk işlemlerine ilişkin fatura, beyanname, tutanak gibi gerçekleştirme belgelerini düzenlemek ve kabul etmek.
  4. Bu görevlerle ilgili olarak yapması gereken iş ve işlemlerde harcama yetkilisiyle birlikte sorumluluk almak.