Doküman No
RTEÜ.GT.0006
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı

Öğretim Elemanı / Dekan / Müdür / Daire Başkanı / Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Sekreteri / Şube Müdürü / Memur / Mühendis

3. Görev Unvanı

Birim Kalite Temsilcisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Dekan / Daire Başkanı / Müdür

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Üniversitenin misyonunu, vizyonunu, kalite politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve birimin de bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.
  2. Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
  3. Faaliyetlerini yürütürken Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarına uygun hareket etmek ve kayıtları eksiksiz tutmak.
  4. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak.
  5. Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Birim Kalite Kurulları ve Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşmak.
  6. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Birim Kalite Kurulu ve Kalite Temsilcileri tarafından talep edilen bilgileri zamanında vermek.
  7. Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak.
  8. Amiri tarafından kalite süreçleriyle ilgili sözlü veya yazılı olarak verilen iş ve işlemleri yapmak