Doküman No
RTEÜ.GT.0018
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı

Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Sekreteri / Müdür Yrd. / Şube Müdürü

3. Görev Unvanı

Taşınır Kontrol Yetkilisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Harcama Yetkilisi

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.
  2. Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.
  3. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.
  4. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.