Doküman No
SKS.GT.0001
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Gıda Mühendisi

3. Görev Unvanı

Gıda Mühendisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Şube Müdürü / Daire Başkanı

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

  1. Aylık menü hazırlamak.

  2. Yemek menüsünü EBS sistemine girmek.

  3. Yemekhane ve kantin hizmetlerini denetlemek.

  4. Yemek hizmet yüklenicilerinin mutfak denetimini yapmak.

  5. Yemek hizmet alımı teknik şartnamesini hazırlamak.

  6. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  7. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  8. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek