Doküman No
RTEÜ.GT.0005
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
26.09.2019
Revizyon No
2
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı

Genel Sekreter / Dekan / Müdür / Daire Başkanı

3. Görev Unvanı

Harcama Yetkilisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör / Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Harcama talimatlarının, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mali mevzuata uygun olmasını sağlamak.
  2. Birime tahsis edilen ödeneklerin, bütçe ve ilke esaslarına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak
  3. Taşınır malların mevzuata uygun olarak elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak.
  4. Yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirmek.
  5. Mevzuata aykırı karar, işlem veya ihmal sonucunda kamu kaynağından artışa veya eksilmeye neden olunmasını önlemek.