Doküman No
KK.GT.0001
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Kalite Koordinatörlüğü

2. Kadro Unvanı

Öğretim Görevlisi / Şef / Bilgisayar İşletmeni

3. Görev Unvanı

Kalite Koordinatörlüğü Birim Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Kalite Koordinatörü

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Kalite Yönetim Sistemi için gerekli dokümanları takibini yapmak, kontrol etmek ve kaydetmek.

 2. Kalite Koordinatörü, Kalite Komisyonu ve Birim Kalite Temsilcileri arasında iletişimi sağlamak.

 3. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak faaliyetlerde birimler arası koordinasyonu sağlamak.

 4. Kalite Komisyonunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

 5. Kalite Yönetim Sisteminin işleyişine ilişkin olarak Kalite Koordinatörüne bilgi vermek.

 6. Koordinatörlük büro çalışmalarını yönetmek.

 7. Kalite Yönetim Sistemine ait dokümantasyon işlemlerini yönetmek.

 8. İç ve dış tetkik yapılması için gerekli faaliyetleri yürütmek.

 9. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yönetimini sağlamak.

 10. Kurum içinde gerçekleştirilen tüm süreç değişikliklerini takip etmek.

 11. Kalite Komisyonu toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak.

 12. YGG toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak.

 13. Kalite Yönetim Sisteminin işleyişini takip etmek.

 14. Anket çalışmalarında anket maddelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını ve sonuçlarının raporlanarak üst yönetime sunulmasını sağlamak.

 15. Yüksek Öğretim Kalite Yönetmeliği çerçevesinde iç değerlendirme raporunu hazırlayarak YÖKAK sistemine girmek.

 16. YÖKAK tarafından istenilen diğer göstergeleri sisteme girmek.

 17. Kalite Eylem Planını hazırlamak.

 18. Kalite Koordinatörlüğü web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak.

 19. Kalite Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 20. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.