Doküman No
KK.GT.0002
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Kalite Koordinatörü

2. Kadro Unvanı

Profesör Dr. / Doçent Dr. / Doktor Öğretim Üyesi / Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi

3. Görev Unvanı

Kalite Koordinatörü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. ISO-9001-2015 Standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak.

 2.  Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak.

 3. Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak.

 4. Süreçlerin performanslarının ölçülmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

 5. Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında her türlü belge ve sertifika için üniversite adına başvuru faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve yönetmek.

 6. Yüksek Öğretim Kalite Yönetim Sistemi kalite çalışmalarını planlamak ve uygulamak.

 7. Kalite iç tetkik planını hazırlamak ve denetimlerin yapılmasını sağlamak.

 8. Kalite sorumlularının ve iç tetkikçilerin eğitim almalarını sağlamak.

 9. Birim kalite temsilcileri arasında koordinasyonu sağlamak.

 10. Süreç sorumluları ve çalışanlara Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim verilmesini temin etmek.

 11. Koordinatörlükteki personelin çalışmalarını planlamak, örgütlemek, koordine etmek ve kontrol çalışmaları yapmak.

 12. Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarını organize etmek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

 13. Eğiticilerin eğitimi Sertifika Programlarının düzenlenmesini sağlamak.

 14. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri planlamak ve yönetmek.

 15. Görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

 16. Eğitim öğretim programları ve laboratuvarların akreditasyon çalışmalarını koordine etmek.

 17. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 18. Görev alanıyla ilgili Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.