Doküman No
DSİM.GT.0001
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı

İşletme Müdürü

3. Görev Unvanı

İşletme Müdürü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkesine uygun bir biçimde yürütmek.

 2. Döner Sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile İşletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, denetlemek özlük haklarına ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak.

 3. İşletmenin çalışma programlarını ve bütçe tasarılarını zamanında hazırlanmasını sağlamak.

 4. Canlı ve cansız demirbaşları ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını ve muhafaza edilmesi için gerekli tedbirleri almak.

 5. Döner sermaye işletmesi ve birimlerinin mal ve hizmet alımı iş ve işlerinin yapılmasını sağlamak.

 6. Satın alma, Tahakkuk ve Taşınır işlemlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.

 7. Gelir ve giderlerin, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak,

 8. Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve kayıtların DMİS (Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi) yapılmasını sağlamak.

 9. Bütçe ödeneklerinin yetersiz veya bütçe gelirlerinin fazla olması durumunda  (ek bütçe, ödenek aktarma, tenkis vb.) işlemlerin yapılmasını sağlayarak Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

 10. Yılsonu veya ara dönemlerde birimlerin mali durumu hakkında faaliyet raporu hazırlayarak Rektöre bilgi vermek.

 11.  Gelir ve giderlerin tahakkuk iş ve işlemlerinin yürütülmesinin sağlamak.

 12. İşletme Müdürlüğü bünyesindeki birimlerin  (Bap, Hazine, Vergi, İcra, Bildirge, kefalet gibi vb.)  tüm iş ve işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak.

 13. Birimlerin gelir ve gider dengesi gözetilerek döner sermaye katkı paylarının ödeme işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak.

 14. İşletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin gelir ve giderlerinin ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

 15. İç ve dış denetim raporlarını izlemek ve değerlendirilmesini yapmak.

 16. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

 17. İşletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlere alınan demirbaş ve diğer malzemenin Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin yapılamasını sağlamak.

 18. Taşınırların yönetim dönemi hesabı cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak.

 19.  İşletmenin aylık Muhtasar Beyanname, KDV1 ve KDV2 Beyannamelerini düzenleyerek yasal süresi içinde bağlı olduğu vergi dairesine bildirmek.

 20. İşletme Müdürüne amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 21. İşletmede yetki devri yapılmadığı sürece gerçekleştirme görevlisi İşletme Müdürü, Harcama Yetkilisi ise Rektör olup işletmenin gelir, gider ve mali yapılanmasından sorumludurlar.

 22. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 23. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.