Döküman No
DSİM.GT.0002
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı

Memur / Bilgisayar İşletmeni

3. Görev Unvanı

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Birim Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

İşletme Müdürlüğü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Döner Sermaye faaliyetlerinde bulunan birimlerimizin gelir cetveline bağlı olarak ek ödeme bordrolarını düzenlemek.

 2. Gelir ve gider tahakkuk kayıtlarını yapmak ödeme emri ve muhasebe işlem fişi düzenlemek.

 3. Müdürlüğümüze gelen her türlü yazıları cevap verilmesi gerekenlere yazışma kurallarına uygun olarak bilgisayar ortamında yazmak.

 4. Gelen ve giden evrakları mevzuata uygun olarak evrak kayıt sistemine kayıt etmek ve ilgili birimlere göndermek.

 5. Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yılsonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

 6. İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarını hazırlamak.

 7. Birimlerin yapmış olduğu hizmetlere ilişkin fatura düzenlemek ve tahakkuk kayıtlarını yapmak.

 8. Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) programına muhasebe kayıtlarını yapmak.

 9. Günlük banka ekstrelerine göre muhasebe kayıtlarını takip etmek.

 10. Personellerine ait izin formlarının hazırlanması ve takibini yapmak.

 11. Her ayın sonunda aylık tahsil edilen hasılattan Hazine payı ve Bap paylarının tahakkuk kayıtlarını yapmak ve saymanlık müdürlüğüne teslim etmek.

 12. Resmi yazıların zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak.

 13. Gelir ve gider tahakkuk kayıtlarını yapmak ödeme emri ve muhasebe işlem fişi düzenlemek.

 14.  Fatura tahakkuk kayıtlarını yapmak.

 15. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda Müdürlüğümüzden talep edilen mal ve hizmet alımlarını 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde temin etmek.

 16. Satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödeme evrakları düzenlenerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin imzasına müteakip Saymanlık Müdürlüğüne göndermek.

 17. İşletme müdürünün vereceği görevleri kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlara bağlı olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 18. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 19. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.