Doküman No
BAP.GT.0001
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)

2. Kadro Unvanı

Memur / Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Sekreter

3. Görev Unvanı

BAP Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

BAP Koordinatörü / Projeler Şube Müdürü / Şef

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Birim, görev ve sorumluluğu içerisinde yapılan işlere ait Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda proje işlemlerini yapmak.

 2. BAP Otomasyonundan yapılan proje başvurularının ön değerlendirilmesinin yapılarak BAP Komisyonuna sunmak.

 3. Hakemlerden gelen raporları (olumlu-olumsuz) BAP komisyonuna sunmak.

 4. Olumsuz görüş alan projeyi proje yürütücüsüne bildirmek,

 5. Olumlu görüş alan proje için Rektörlük Oluru alarak, protokol hazırlamak ve imza için yürütücüyü davet etmek.

 6. Taraflarca Protokolü imzalanan proje faaliyetlerini başlatmak.

 7. Yürütücü tarafından verilen ek talepleri BAP Komisyonuna sunmak.

 8. BAP Komisyonu kararları doğrultusunda BAP Otomasyonu ve EBYS'den işlemleri sonlandırmak.

 9. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK, Proje işlemlerini yapmak ve sonlandırmak.

 10. Proje Kapsamında satın alınan türlü demirbaşı ve sarf malzemelerini Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara dayalı olarak kayıt altına almak.

 11. Ödeme Belgesini hazırlamak ve yetkililere imzalatmak.

 12. Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için Ödeme Belgesi ve Ödeme Belgesi eklerini (ilgili İhtiyaç Formu ya da formları, Onay Belgesi, Piyasa Araştırma Fiyat Çizelgesi, Muayene Kabul Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi ve Fatura ilave ederek) Muhasebe birimine göndermek.

 13. Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklama yapmak.

 14. Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

 15. EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

 16. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

 17. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret etmek.

 18. Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” ve “RTEÜ. YÖ.001 T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İmza Yetkileri, Yetki Devri ve Yazışma Usulleri Yönergesi”ne uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak. Yazışmaların kısa, öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

 19. “RTEÜ.FR.012 Görev Dağılım Çizelgesi Formu”na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.

 20. Faaliyet Raporlarını hazırlamak.

 21. Yapılan iş ve işlemlerde gizliliğe riayet etmek.

 22. TÜBİTAK bursiyer öğrencilerinin her türlü SGK işlemlerini yapmak.

 23. “RTEÜ.FR.012 Görev Dağılım Çizelgesi Formu”na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.

 24. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 25. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 26. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.