Döküman No
BAP.GT.0002
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)

2. Kadro Unvanı

Koordinatör

3. Görev Unvanı

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. BAP Koordinasyon biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek.

 2. Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına vekâlet etmek.

 3. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak.

 4. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak.

 5. Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak.

 6. Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

 7. Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak.

 8. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak.

 9. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 10. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 11. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.