Doküman No
BAP.GT.0002
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
10.08.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)

2. Kadro Unvanı

Koordinatör

3. Görev Unvanı

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 

1-Komisyon Başkanına vekâlet etmek.

2-BAP ile ilgili duyuruları hazırlamak ve yazışmaları yapmak.

3-Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak.

4-Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak.

5-Koordinatörlük faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

6-Koordinatörlük çalışmaları hakkında Rektöre dönemsel raporlar sunmak.

7-BAP satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi görevlendirmek.

8-YÖKSİS’e veri aktarılmasını sağlamak.

9-BAP’ların kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

10-İlgili mevzuatta düzenlenen diğer görevleri yerine getirmek.