Doküman No
PDRMR.GT.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. Kadro Unvanı

Psikolog

3. Görev Unvanı

Psikolog

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Merkez Müdürü

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

  2. Öğrencilerin kendilerini tanımaları, kişisel, sosyal, ailevi ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmeleri, gerçekçi kararlar almaları, kapasitelerini geliştirmeleri, çevrelerine sağlıklı ve dengeli şekilde uyum sağlamaları, kendilerini geliştirmeleri ve gerçekleştirmeleri amacıyla, öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunmak.

  3. İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, meslekî ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunmak.

  4. Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak ve onları yönlendirmek.

  5. Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak.

  6. Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde vb.) korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak

  7. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili ders ve seminerler verilmesini sağlamak ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

  8. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  9. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.