Döküman No
RTEÜ.HD. 0009
Yayın Tarihi
19.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

4- ÖLÇME VE İYİLEŞTİRME PROSESİ

Prosesin Adı

4.1- Paydaş Memnuniyeti Prosesi

Prosesin sahipleri

Rektör, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü, Basın Yayın Enformasyon ve Halkla ilişkiler Müdürü

Prosesin Girdileri

Anket formları, Dilek-öneri formları, Payda program yazılımı (E-İMER)

Prosesin Çıktıları

Anketler, Raporlar, Toplantılar, Eylemler

Prosesin Kaynakları

Anketörler, Dilek-öneri-şikayet kutuları, İnternet sayfası, İlgili personel, Zaman, Araç-gereçler

İlişkili Prosesler

KYS İç Tetkik Prosesi

HEDEFLER

Sorumlu Birimler

H.1

Geri bildirimleri takip eden en geç 3 iş gününde işleme almak.

Tüm Birimler

H.2

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gerektirmeyen geri bildirimleri 7 iş günü içerisinde çözümlemek

H.3

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gereken geri bildirimleri 30 iş günü içerisinde çözümlemek

H.4

Yıllık geri bildirim yanıtlanma oranını %70 oranında gerçekleştirmek

H.5

Aynı paydaştan aynı konuda gelen şikayet tekrar sayısını 2’nin altında tutmak.

H.6

Geri bildirimlere yönelik memnuniyet düzeyini %80’in üzerinde tutmak.