Doküman No
LEEGT. 0001
Yayın Tarihi
15.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Enstitü Sekreteri
Onaylayan
Enstitü Müdürü

1. Birimi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2. Kadro Unvanı

Öğretim Üyesi

3. Görev Unvanı

Enstitü Müdürü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör/Rektör Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Enstitü kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar ve Enstitü birimleri arasında eşgüdümü ve düzenli çalışmayı sağlar. 

  •    Öğretim yılı sonlarında ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek.

  • Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.

  • Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.